หน้าแรก>>
ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานวิจัยและปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก เพื่อตีพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ภาษาไทย ปีละ 2 ฉบับ ภาษาอังกฤษ ปีละ 1 ฉบับ
หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับลงพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์

[Download]

แบบฟอร์มข้อมูลผู้เขียนบทความ เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ [Download]

ขั้นตอนการส่งบทความ
1. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับบทความได้ที่ TCI-ThaiJo
2. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ หรือ 02-6495000 ต่อ 17600 ติดต่อ บรรณาธิการ ผศ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์ หรือเลขาวารสาร คุณกรรณิการ์ ศรีเกตุ
3. เมื่อผ่านการพิจารณาจาก กอง บก. ให้ลงนามในใบสมัคร แล้วส่งมาที่ สถาบันฯ
4. ดำเนินการแก้ไขบทความหากผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ(ถ้ามี)

ติดต่อ โทร.02-649-5000 ต่อ 15223 แฟกซ์ 02-258-4482 02-262-0809  

* คู่มือใช้งานระบบ Thaijo
- สำหรับผู้เขียน (Author)

ข้อมูลจาก www.tci-thaijo.org

 
 
รายชื่อวารสารพฤติกรรมศาสตร์ - ปัจจุบัน
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2537
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน 2538
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน 2539
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2541
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2542
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2543
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2544
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 กันยายน 2545
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 กันยายน 2546
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 กันยายน 2547
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 กันยายน 2548
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 กันยายน 2549
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 กันยายน 2550
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 กันยายน 2551
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 กันยายน 2552
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม 2553
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2553
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม 2554
ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2554
ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม 2555
ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2555
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม 2556
ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2556
ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม 2557
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2557
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2558
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม 2559
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2559
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม 2560
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2560 ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2561 ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม 2562
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2562 ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม 2563
ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2563
ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม 2564
ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2564 ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม 2565
ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2565
ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม 2566
ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2566 ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม 2567
ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2567
ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 มกราคม 2568
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฺฺBehavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University