ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2542 Vol. 5 No.1 August 1999
[เกี่ยวกับวารสาร]
รายชื่อบทความ
ชื่อ
ผู้แต่ง

บทบรรณาธิการ

ดร.พรรณี บุญประกอบ

เจ็ดสิบสอบพรรษามหาราชา รองศาสตราจารย์วันเพ็ญ พิศาลพงศ์
คอลัมน์วิชาการ

 

E-Q กับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก

รองศาสตราจารย์ อัจฉรา สุขารมณ์
อีคิวในแนวพุทธศาสนา

พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต
เรียบเรียงโดย ดร.พรรณี บุญประกอบ

คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ EQ

ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์

ความเฉลี่ยวฉลาดทางอารมณ์กับการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร ประเสริฐสุข

การพัฒนาสติปัญญาทางอารมณ์เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี

กรณีศึกษา คุณโสภณ สุภาพงษ์ : ภาพสะท้อนอีคิวจากความสำเร็จ

ดร. มนัส บุญประกอบ

สถานภาพการวัด EQ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม

โครงการสร้างมาตรวัด TEI ใน มศว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผจงจิต อินทสุวรรณ

รูปแบบการแสดงความรักของมาตรดาที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ และพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็ก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
อาจารย์ ทัศนา ทองภักดี
คอลัมน์ประจำ  

แนะนำหนังสือเรื่อง Emotional Intelligence at Work

อาจารย์รัตติกรณ์ จงวิศาล

ความเคลื่อนไหวรายงานการวิจัยของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

อาจารย์ สุภาพร ธนะชานันท์
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University