ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561 Vol. 24 No.1 January 2018
รายชื่อบทความ
DOI
ชื่อ
ผู้แต่ง

บทบรรณาธิการ

ดร.พิชญาณี ภู่ตระกูล
10.14456/jbs.2018.8 อิทธิพลของจิตวิทยาเชิงบวก และบรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพที่ด ีและสุขภาวะครอบครัวโดยส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพของครอบครัวในชุมชนกึ่งเมือง: การวิจัยผสานวิธี อังศินันท์ อินทรกำแหง
ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล
10.14456/jbs.2018.1 การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ ความยึดมั่นในวิชาชีพ ความเชื่อด้านจริยธรรม และความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาการบัญชี วรวิทย์ เลาหะเมทนี
โสภิดา สัมปัตติกร
วรีวรรณ เจริญรูป
     
10.14456/jbs.2018.9 ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว อรุณี ลิ้มมณี
ดุษฎี โยเหลา
นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
     
10.14456/jbs.2018.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น: การสังเคราะห์งานวิจัย ด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ชาริน สุวรรณวงศ์
ศรัณย์ พิมพ์ทอง
     
10.14456/jbs.2018.3 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางจิตสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปิยะ บูชา
อังศินันท์ อินทรกำแหง
จินตนา ตันสุวรรณนนท์
     
10.14456/jbs.2018.4 โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเป็นแฟนฟุตบอลทีมสโมสรฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก และพฤติกรรมการเป็นแฟนฟุตบอลที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิต สุรเดช ประยูรศักดิ์
นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
กาญจนา ภัทราวิวัฒน์
     
10.14456/jbs.2018.10 โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลพหุระดับของความยึดมั่นผูกพันในงาน ที่มีต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในกลุ่มซิเมนต์ และวัสดุก่อสร้าง ไพฑูรย์ ฮั่นตระกูล
ยุทธนา ไชยจูกุล
อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า
     
10.14456/jbs.2018.5 จิตวิทยาการปรึกษากับการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์
     
10.14456/jbs.2018.6 การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง: ความท้าทายของผู้สอนในระดับอุดมศึกษา ชนัดดา ภูหงษ์ทอง
     
10.14456/jbs.2018.7 บทวิจารณ์หนังสือ “กรอบการวิเคราะห์การเมืองแบบทฤษฎีขบวนการทางสังคม” วันชัย ธรรมสัจการ
ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
ส่วนหน้า    
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ (Peer Reviewers)  
หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับลงตีพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์  
 
ปก
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University