ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2560 Vol. 23 No.2 August 2017
รายชื่อบทความ
DOI
ชื่อ
ผู้แต่ง

บทบรรณาธิการ

ผศ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง
10.14456/jbs.2017.15 สถานภาพ ช่องว่างความรู้ และทิศทางของบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์: การสังเคราะห์บทความวิจัยในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
10.14456/jbs.2017.16 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านจิตสังคมของการปรับตัว ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่จากครอบครัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นันทพร กุลชนะธารา
อรพินทร์ ชูชม
วิชุดา กิจธรธรรม
     
10.14456/jbs.2017.17 การตรวจสอบความตรงโมเดลการวัดกลยุทธ์การกำกับตนเอง ในการเรียนรู้เชิงวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
     
10.14456/jbs.2017.18 การทำงานอาสาสมัครอย่างยั่งยืนและกระบวนการทำงานอาสาสมัครอย่างยั่งยืน ของวุฒิอาสาธนาคารสมอง: ความหมาย และองค์ประกอบ พรรณธิภา เอี่ยมสิริปรีดา
อัจศรา ประเสริฐสิน
นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
     
10.14456/jbs.2017.19 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ กาญจนา ภัทราวิวัฒน์
สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล
วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์
     
10.14456/jbs.2017.20 แบรนด์บุคคลและแบรนด์มหาวิทยาลัย: กรณีศึกษาการสร้างแบรนด์บุคคลผ่านเฟซบุ๊กของอาจารย์มหาวิทยาลัย พิชญาณี ภู่ตระกูล
ประทีป จินงี่
คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์
     
10.14456/jbs.2017.21 การวิจัยเพื่อพัฒนาและประเมินแบบวัดจริยธรรมหลุดในงานวิจัย ดุจเดือน พันธุมนาวิน
     
10.14456/jbs.2017.22 การวิจัยเพื่อพัฒนาและประเมินเครื่องมือวัดพฤติกรรมสามัคคีธรรม ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด อนันต์ แย้มเยื้อน
     
10.14456/jbs.2017.23 บทบาทของจิตวิญญาณในการทำงานในการส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน รัตติกรณ์ จงวิศาล
นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
     
ส่วนหน้า    
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ (Peer Reviewers)  
หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับลงตีพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์  
 
ปก
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University