ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2563 Vol. 26 No.2 July 2020
รายชื่อบทความ
DOI
ชื่อ
ผู้แต่ง

บทบรรณาธิการ

พลเทพ พูนพล
  ความสอดคล้อง และความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างตามมุมมอง ของศาสตร์แขนงต่าง ๆ วิทยา ยางกลาง
ยุทธนา ไชยจูกุล
ปิยดา สมบัติวัฒนา
     
  แนวทางการป้องกันพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทางสังคมของวัยรุ่นจากการถูกกลั่นแกล้ง ทางไซเบอร์ ศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ กนกอร จันยมิตรี
กัญญ์ฐิตา ศรีภา
     
  การวิจัยเพื่อพัฒนาและประเมินเครื่องมือวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบ ของเยาวชนในชุมชนและความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด อนันต์ แย้มเยื้อน
สมนึก หงส์ยิ้ม
อัครเดช พรหมกัลป์
ส่วนหน้า  
ส่วนท้าย  
 
ปก  
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University