ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2553 Vol. 16 No.2 July 2010
รายชื่อบทความ
ชื่อ
ผู้แต่ง

บทบรรณาธิการ

ดร. จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

รายงานวิจัย  

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างผู้จัดการความรู้ให้มีคุณภาพ : กรณีศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วุฒิชัย ธนาพงศธร
เกษทิพย์ ปลื้มวงษ์
สุภาพร พาณิชสมบัติกิจ

 

 

ผลกระทบของกระบวนแบบการจัดการความขัดแย้งของพนักงานที่มีต่อความขัดแย้งด้านงาน ความขัดแย้ง
ด้านความสัมพันธ์ และความเครียดในภาคอุตสาหกรรมการโทรคมนาคมของไทย

กฤษดา เชียรวัฒนสุข

 

 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว-งานกับคุณภาพชีวิต

อรพินทร์ ชูชม
อัจฉรา สุขารมณ์
อังศินันท์ อินทรกำแหง

 

 

การศึกษาและพัฒนาความหยุ่นตัวของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยการให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล

ตันติมา ด้วงโยธา
ทศพร ประเสริฐสุข
ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์

 

 

ปัจจัยเชิงเหตุและผลของการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ

 

 

การพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการในรายวิชาจิตวิทยาทั่วไป มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิพย์วัลย์ อภิวัฒนนันท์

 

 

ผลการจัดการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

อังศินันท์ อินทรกำแหง
ทัศนา ทองภักดี
วรสรณ์ เนตรทิพย์

 

 

บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง “การเรียนรู้และพัฒนาในสถานประกอบการ : การสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันให้องค์กร”

พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์

 

 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ (Reviewers)

 
หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับลงพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์  
ปก
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University