ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 กันยายน 2550
Vol. 14 No.1 September 2007
รายชื่อบทความ
ชื่อ
ผู้แต่ง

อิทธิพลของจิตลักษณะและสถานการณ์ในการทำงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ของอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

วีรวรรณ สุกิน
ผลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จินตนา  ตันสุวรรณนนท์

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาจิตวิทยาสังคมโดยใช้ชุมชนและประสบการณ์เป็นฐานเพื่อ เสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

พัชรี   ศรีสังข์         

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกทีม และกระบวนการทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีมข้ามสายงาน ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ศยามล  เอกะกุลานันต์       
การศึกษากำลังขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.).. จุรีพร กาญจนการุณ

คุณลักษณะความทันสมัยและการสนับสนุนทางสังคมที่สัมพันธ์กับความสามารถในการเป็นครู ยุคปฏิรูปการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา

ศิราภรณ์  สุขศีลล้ำเลิศ      
การพัฒนาลักษณะความเป็นกัลยาณมิตรสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฎ ยุภาดี  ปณะราช

ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของเอกลักษณ์นักศึกษาครูและการรับรู้ความสามารถของตนในการเป็นครู นักวิจัยที่มีต่อพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครูในยุคปฏิรูปการศึกษา

วรรณะ  บรรจง
การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับความเครียดและการเผชิญความเครียดของคนไทย อังศินันท์   อินทรกำแหง
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการเครือข่าย ชุมชนด้านสุขภาพ : การวิจัยแบบผสานวิธี อนันต์  มาลารัตน์
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการรักษาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัยในชุมชนแออัด :   กรณีศึกษาชุมชนคลองเตย   กรุงเทพมหานคร บังอร   ฉางทรัพย์  

การวิเคราะห์หนังสือ  Behavioral Finance

ปิยดา  สมบัติวัฒนา
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University