ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม 2553 Vol. 16 No.1 January 2010
รายชื่อบทความ
ชื่อ
ผู้แต่ง

บทบรรณาธิการ

ดร. จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

รายงานวิจัย  

การรับรู้สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาและลักษณะส่วนบุคคลที่เอื้อต่อการเป็นอาสาสมัครอย่างยั่งยืนในนักศึกษาระดับปริญญาตรี

อนุ  เจริญวงศ์ระยับ 
วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี 
อรพินทร์  ชูชม 
นิยะดา  จิตต์จรัส

 

 

ชุดงานวิจัยเพื่อสร้างดัชนีคุณภาพชีวิตครอบครัวไทยและการประยุกต์ใช้ผลวิจัย

งามตา  วนินทานนท์

 

 

ผลการใช้โปรแกรมส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองด้านบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะ การวิจัยในชั้นเรียนที่มีต่อนักศึกษาครูในขั้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบเต็มรูป

บุญสิทธิ์  ไชยชนะ 
ดุษฎี  โยเหลา 
สธญ  ภู่คง 
ยุทธนา  ไชยจูกุล

 

 

การประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา (นบอ.) ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารมหาวิทยาลัยใหม่

วิริณธิ์   กิตติพิชัย  
อังศินันท์      อินทรกำแหง    
จุฑามาศ        แก้วพิจิตร

 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร

ปราณี จ้อยรอด  
ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร    
ประทีป จินงี่

 

 

ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะขอรับความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตจาก นักวิชาชีพสุขภาพจิตของนิสิตมหาวิทยาลัย

ณัฐวุฒิ  อรินทร์ 

 

 

เพศวิถีภายใต้นโยบาย และมาตรการป้องกันโรคเอดส์ : การศึกษาเชิงวาทกรรม

บังอร เทพเทียน  
สธญ  ภู่คง  
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี  
อานันท์  กาญจนพันธ์

 

 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อด้วยปัญญาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

จินตนา ตันสุวรรณนนท์  
ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์  
ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย

 

 

บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ด้วยหลัก PROMISE Model

พัชรี  ดวงจันทร์

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ (Reviewers)

 
หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับลงพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์  
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University