ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2555 Vol. 18 No.2, July 2012
[เกี่ยวกับวารสาร]
รายชื่อบทความ
ชื่อ
ผู้แต่ง

บทบรรณาธิการ

ดร. วิชุดา กิจธรธรรม

รายงานวิจัย  
ปัจจัยเชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิตของเยาวชน (Antecedents and Consequences of Youths’ Psychological Immunity) อรพินทร์ ชูชม
   
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดื่มและผลกระทบในนิสิต/นักศึกษาไทย
(The Causal Relationship Model of Drinking Behavior and Consequences among Undergraduate Students in Thailand)

วิชุดา กิจธรธรรม

 

 
การพัฒนาที่ยั่งยืนในวิถีชีวิตชาวเบอร์ลิน (Sustainable Development in the Berliner Way of Life) เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก
   
ผลของโปรแกรมพลังบำบัดเรกิและการฝึกสติต่อสนามพลังออร่าและสุขภาพองค์รวมของนักศึกษาพยาบาลไทย (The Effect of Reiki Energy Healing and Mindfulness Meditation Program on the Human Aura and Holistic Health of Thai Nurse Students) ปรียา แก้วพิมล
เยาวณี จรูญศักดิ์
ทิพมาศ ชิณวงศ์
โสนัม เล็บซา
พินนภา ยงเกียรติไพบูลย์
อุไรรัตน์ หน้าใหญ่
   
ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านโครงการธนาคารโรงเรียน ครอบครัวและการมีภูมิคุ้มกันทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมประหยัดและเก็บออมเงินของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร (Causal Factors of School Bank Project, Family and Psychological Immunity Related to Thrift Behaviors of Secondary Students in Bangkok) ธนญา ราชแพทยาคม
งามตา วนินทานนท์
นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
   
การทำหน้าที่ของครอบครัวและพฤติกรรมเกเรที่มีผลต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์ของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ (Family Function and Misconduct of Behavior Influencing Computer Game Addiction of Youth in Three Southernmost Provinces of Thailand) มุสลินท์ โต๊ะกานิ
   
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ในชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย: ตัวแบบสมการโครงสร้าง (Psycho-Social Factors Correlated with HIV/AIDS Preventive Behavior in Men Who Have Sex with Men: A Structural Equation Model) ศรัณย์ พิมพ์ทอง
ดุจเดือน พันธุมนาวิน
   
กลยุทธ์การสร้างความจงรักภักดีในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำอางในประเทศไทย
(Strategies for Building Loyalty in Cosmetics Manufacturing Industry in Thailand)

วรพล วังฆนานนท์
สุดาพร สาวม่วง
   
ตัวแบบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 (An Effectiveness Model of Academic Administration for Vocational Institutes According to Vocational Act 2008)  
   
การบริหารจัดการมณฑลเทศาภิบาลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(The Tesapibal Countries Administrative Management in The Reign of King Chulalongkorn)

นรเสฏฐ์ นาคภัทระพงศ์
สัญญา สัญญาวิวัฒน์
ปิยนาถ บุนนาค
   
   

บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง การออกแบบและการดำเนินการวิจัยผสานวิธี (Book Review “Designing and Conducting Mixed Methods Research”)

์วิชุดา กิจธรธรรม
หัตถกานต์ มีหิรัญ

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ (Reviewers) และหลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับลงพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์

 
   
ปก
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University