ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2564 Vol. 27 No.2 July 2021
รายชื่อบทความ
ชื่อ
ผู้แต่ง

บทบรรณาธิการ

สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์
  ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงและตัวชี้วัดทางพฤติกรรมในการประเมินผลกระทบทางสังคม เกศกุล สระกวี
     
  พฤติกรรมการติดเกม การซื้อสินค้าเสมือนในเกม ลูทบ็อกซ์และการติดพนันในเกมออนไลน์ของวัยรุ่นไทย ณัฏฐพงษ์ สายพิณ
 

ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

นักสิทธ์ ศักดาพัฒน์
     
  ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสมดุลชีวิต การทำงาน และการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร วชิรวิชญ์ แสงโรจน์กิตติคุณ และ
อรพินทร์ ชูชม
     
  ปัจจัยเชิงสาเหตุทางจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมบริโภคสินค้าเสมือนในเกมออนไลน์ด้วยปัญญา ของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร ภาณุพงศ์ แก้วด้วง
ศรัณย์ พิมพ์ทอง และ
นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
     
ส่วนหน้า  
ส่วนท้าย  
 
ปก  
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University