ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2556 Vol. 19 No.2 July 2013
[เกี่ยวกับวารสาร]
รายชื่อบทความ
ชื่อ
ผู้แต่ง

บทบรรณาธิการ

ดร. วิชุดา กิจธรธรรม

รายงานวิจัย  
ปัจจัยเชิงเหตุทางจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา
อังศินันท์ อินทรกำแหง
และนำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
   
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์ที่ส่งเสริมจิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ดวงกมล สวนทอง
พรรณี บุญประกอบ
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
และนำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
   
ปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยจากโรคเอดส์ของทหารกองประจำการกองทัพเรือ: การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงเวลาการฝึกในศูนย์ฝึกทหารใหม่และผลของโปรแกรมการลดความเสี่ยงจากโรคเอดส์ กันยารัตน์ กุยสุวรรณ
นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
อังศินันท์ อินทรกำแหง
และวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
   
การพัฒนาระบบมาตรฐานกระบวนการจัดฝึกอบรมข้าราชการไทยก่อนปฏิบัติราชการ วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
และอังศินันท์ อินทรกำแหง
   
การพัฒนาโมเดลความผูกพันของพนักงานต่อองค์การของพนักงานในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในประเทศไทย ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ
สุพจน์ นาคสวัสดิ์
พูลพงศ์ สุขสว่าง
และกาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ
   
การพัฒนาโปรแกรมและผลการใช้โปรแกรมเพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับ ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล
   
สุขภาวะของวัยรุ่น: กรอบมโนทัศน์และเครื่องมือประเมินทางจิตวิทยา บุญโรม สุวรรณพาหุ
อรัญญา ตุ้ยคัมภีร์
และวรรณี แกมเกตุ
   
การวิเคราะห์มุมมองการเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครูตามทัศนะของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา: วิธีวิทยาคิว ชัยวิชิต เชียรชนะ
และศจีมาจ ณ วิเชียร
   
ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น ณัฐวุธ แก้วสุทธา
อังศินันท์ อินทรกำแหง และพัชรี ดวงจันทร์
   

บทวิจารณ์หนังสือ “ปฏิบัติการวิจัยทางสังคมศาสตร์”

มติ ทาเจริญศักดิ์
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ (Reviewers) และ หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับลงพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์  
ปก
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University