ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม 2563 Vol. 26 No.1 January 2020
รายชื่อบทความ
DOI
ชื่อ
ผู้แต่ง

บทบรรณาธิการ

พลเทพ พูนพล
  บทบาทตำรวจในการบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง ของเด็กและเยาวชน กัญญ์ฐิตา ศรีภา
ธีรวุฒิ นิลเพ็ชร์
     
  การศึกษาองค์ประกอบความรักชาติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ชลิตาสรณ์ ชญาภาภูริดา
สุรชัย มีชาญ
ทวิกา ตั้งประภา
     
  การวิจัยและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อรพินทร์ ชูชม
พรรณี บุญประกอบ
มนัส บุญประกอบ
อุษา ศรีจินดารัตน์
สุชาดา สุธรรมรักษ์
     
  การศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นำของผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของครูผ่านบทบาทตัวแปรคั่นกลางของความไว้วางใจ: แบบจำลองสมการโครงสร้างพหุระดับ กฤษณา พรหมชาติ
วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์
     
  ปัจจัยเชิงสาเหตุของการธำรงรักษาบุคลากรนักบินของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย ธัญญา ญาณภักดี
พัทรียา หลักเพ็ชร
     
  ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อ พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น สรรกมล กรนุ่ม
ประทีป จินงี่
นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
     
  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการนำตนเอง ของนิสิตนักศึกษาในสาขาการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียน พิชามญชุ์ บุญสิทธิ์
วิชุดา กิจธรธรรม
นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
ส่วนหน้า  
ส่วนท้าย  
 
ปก  
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University