ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 กันยายน 2550
Vol. 13 No.1 September 2007
รายชื่อบทความ
ชื่อ
ผู้แต่ง
การสำรวจพฤติกรรมการใช้และขจัดโทรศัพท์มือถือ-แบตเตอรี่ของคนไทย รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม
ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
รศ.อัจฉรา สุขารมณ์
ดร.พรรณี บุญประกอบ
ดร.มนัส บุญประกอบ
ทัศนา ทองภักดี
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะวิกฤติชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทำงานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ผศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง
รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม
รศ.อัจฉรา สุขาราณ์
การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเข้มแข็งในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี : การประยุกต์ใช้โมเดลสมการโครงสร้างกลุ่มพหุ ปริญญา สิริอัตตะกุล
ภาวะผู้นำ : ลูกน้องเป็นสุข...งานสำเร็จ รศ.มุกดา ศรียงค์
การศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นพหุระดับปัจจัยภาวะผู้นำ ปัจจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้และ ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อเครือข่ายการแลกเลี่ยนทางสังคมในที่ทำงานและ ตัวแปรผลทางด้านจิตพิสัยของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ดร.นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดร.เรวดี ทรงเที่ยง
อนุ เจริญวงศ์ระยับ
การศึกษาการสร้างโปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าระดับความสามารถ อุมาภรณ์ สุขารมณ์
ปัจจัยทางจิตสังคมที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ธนิดา ทองมีเหลือ
ณิธีย์ หล่อเลิศวิทย์
ระพีวัฒน์ เลิศวุฒิสกุล
ภัคธร วิศิษฎ์วิริยะชัย
กริส จุฑานันท์
เรวดี ทรงเที่ยง
สภาพแวดล้อมทางการเมืองและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของหัวหน้าครัวเรือนในองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ พิทพิชัย หรรษอุดม
การวิเคราะห์หนังสือ ผศ.ดร.ฉันทนา ภาคบงกช
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University