ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม 2560 Vol. 23 No.1 January 2017
รายชื่อบทความ
DOI
ชื่อ
ผู้แต่ง

บทบรรณาธิการ

ดร.พิชญาณี พูนพล

10.14456/jbs.2017.1 กระบวนการเปลี่ยนแปลงปริทรรศน์เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแท้ในตนเองของเยาวชนชายที่กระทำผิดคดีความรุนแรง เมธาสิทธิ์ มีสวยสินธุ์
วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
พรรณี บุญประกอบ
10.14456/jbs.2017.2 การพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนา ในการพัฒนามนุษยสัมพันธ์ การเห็นคุณค่าในตนเอง และลดเจตคติการชื่นชอบหรือรังเกียจกลุ่ม ของวัยรุ่นตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย
ชาญ รัตนะพิสิฐ
     
10.14456/jbs.2017.3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของข้าราชการครู โดยมีสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นตัวแปรสื่อ และการเสริมสร้างพลังอำนาจในเชิงจิตวิทยาเป็นตัวแปรกำกับ ศิขริน เลขาวิจิตร
รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม
     
10.14456/jbs.2017.4 การเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารที่มีผลต่อการที่ผู้รับสารรับรู้อารมณ์เศร้าของผู้ส่งสาร นภมน สว่างวิบูลย์พงศ์
     
10.14456/jbs.2017.11 ปัจจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุตอนต้นจังหวัดขอนแก่น สดใส ศรีสอาด
ศิริภา คงศรี
     
10.14456/jbs.2017.12 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน สำหรับบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค อังศินันท์ อินทรกำแหง
     
10.14456/jbs.2017.5 ปัจจัยด้านบุคคลสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของนักศึกษา จากกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับทุนทางสังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พลเทพ พูนพล
     
10.14456/jbs.2017.6 การทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วน: ประสิทธิภาพของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและตัวแปรส่วนขยาย พัชรี ดวงจันทร์
ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย
     
10.14456/jbs.2017.7 การศึกษาแนวทางการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล
วิชุดา กิจธรธรรม
สุรีพร อนุศาสนนันท์
พิกุล เอกวรางกูร
จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล
     
10.14456/jbs.2017.8 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ปาจรีย์ ทรงเสรีย์
วิชุดา กิจธรธรรม
     
10.14456/jbs.2017.9 การศึกษาตัวแปรความผูกพันทางศาสนาและสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ภาวะวิกฤตทางอารมณ์ของผู้รับบริการคลินิกวัยทอง ในเขตกรุงเทพมหานคร ร่มตะวัน กาลพัฒน์
อังศินันท์ อินทรกำแหง
จรัล อุ่นฐิติวัฒน์
     
10.14456/jbs.2017.13 ปัจจัยจิตลักษณะและสถานการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจัดการทางการเงิน ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พนมพร เปี่ยมศิลธรรม
ปิยดา สมบัติวัฒนา
อังศินันท์ อินทรกำแหง
     
10.14456/jbs.2017.10 โทษประหารชีวิตในมุมมองเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ ชลาลัย แต้ศิลปสาธิต
พัฒนกิจ ชอบทำกิจ
     
10.14456/jbs.2017.14 ตัวแปรพหุระดับในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ Multilevel Constructs in Behavioral Science Research นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
     
     
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ (Peer Reviewers)  
หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับลงตีพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์  
 
ปก
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University