ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558 Vol. 21 No.1 January 2015
รายชื่อบทความ
ชื่อ
ผู้แต่ง

บทบรรณาธิการ

ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

การศึกษาสมรรถนะที่ต้องการจำเป็นด้านการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารในองค์กรภาครัฐ ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
ผลของการใช้โปรแกรมการสอนทางกายภาพบำบัดตามรูปแบบความเชื่อด้านสุขภาพ ของโรเชนสต๊อกต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง และการออกกำลังกายของผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบเชื่อมต่อกระดูกสันหลัง จุฬาลักษณ์ วงศ์อ่อน
และอารี พันธ์มณี
   
ปรากฏการณ์ แบบแผน และภาพจำลองทางความคิดของพฤติกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา สูบให้เยาวชนของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในชุมชนชนบท จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์
และศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์
   
พฤติกรรมการใช้สารเสพติดของคนข้ามเพศ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อุมาพร เคนศิลา
และมานพ คณะโต
   
ปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา: การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล ดุจเดือน พันธุมนาวิน
   
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของ พระสงฆ์ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตภาคเหนือตอนบนประเทศไทย ปัทมา สุพรรณกุล
และวัชรี ศรีทอง
   
การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา ประทีป จินงี่
   
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม: การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดพหุระดับ ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์ นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล ยุทธนา ไชยจูกุล และคานู ปริยา โมฮาน
   
การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตด้วยการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปัญญาสังคม ผ่านสื่อวีดิทัศน์ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) ประทีป จินงี่
ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
อุษา ศรีจินดารัตน์
และวิไลลักษณ์ ลังกา
   
รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว รูปแบบการดำเนินชีวิต รูปแบบความผูกพันภายในครอบครัว ที่มีต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และการติดเกมของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร จุฬาลักษณ์ ประจะเนย์
พัชราภรณ์ เกษะประการ
ธนวุฒิ นัยโกวิท
และวัฒนา สุนทรธัย
   
การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ: กระบวนการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพในชีวิตการทำงาน ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
และณัฐพงษ์ ธรรมรักษาสิทธิ์
   
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ (Peer reviewers)  
หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับลงตีพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์  
ส่วนหน้า
ปก
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University