ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2559 Vol. 22 No.2 July 2016
รายชื่อบทความ
ชื่อ
ผู้แต่ง

บทบรรณาธิการ

ดร.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

Interrupted Time Series Design: การประเมินประสิทธิผลของ Intervention สำหรับประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ กาญจนา ภัทราวิวัฒน์
วิถีสุขภาพที่ดีสำหรับป้องกันการเกิดมะเร็ง อัศนี วันชัย
   
ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณในที่ทำงาน สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) นุรฟิตตรี เจ๊ะอาแว
รัตติกรณ์ จงวิศาล
   
การศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลของแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน: การทดสอบทฤษฎีการกำหนดตนเอง หัสดิน แก้ววิชิต
   
โครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุของความเป็นเจ้าของทางด้านจิตใจที่ส่งผลต่อตัวแปร ด้านประสิทธิผลขององค์การ ของพนักงานองค์การในอุตสาหกรรมการผลิต วิสุทธิ์ สีนวล
นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
   
ธรรมาธิปไตยของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน: ความหมาย องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ จุรีพร ภิบาลจันทร์
นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
สุกิจ ชัยมุสิก
   
การเตรียมพร้อมสู่การทำงานอาสาและการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหต ุของการจัดการสุขภาวะตนเองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอาสาของบุคลากรในมหาวิทยาลัย อังศินันท์ อินทรกำแหง
   
รูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุของการเลือกใช้บริการบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเลือกใช้บริษัท มณฑิกานต์ เอี่ยมโซ้
รัฐพล สันสน
   
การศึกษาอิทธิพลปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของจิตวิญญาณในการทำงานที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เจตคติและพฤติกรรมในการทำงานของครูในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นฤเบศร์ สายพรหม
ดุษฎี โยเหลา
รัตติกรณ์ จงวิศาล
   
บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง 30 ทักษะที่จำเป็นของนักวิจัยเชิงคุณภาพ ศิวะพร ภู่พันธ์
   
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ (Peer reviewers) และ  
หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับลงตีพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์  
 
ปก
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University