ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม 2559 Vol. 22 No.1 January 2016
รายชื่อบทความ
ชื่อ
ผู้แต่ง

บทบรรณาธิการ

ดร.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

Studio TEACH กับการพัฒนานิสิตครูในศตวรรษที่ 21 นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานอย่างเป็นกัลยาณมิตร ของข้าราชการครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี รมณธรณ์ นาเมือง ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
   
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
   
การส่งเสริมพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรณิการ์ ศรีเกตุ ประศาสน์ นิยม
   
สถานการณ์ทางจิตสังคมที่มีผลต่อการสอนงานตามหลักการจัดการของหัวหน้างานและ พฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างมีผลสัมฤทธิ์สูงของข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม:
การวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล
ปรียานุช วิริยราชวัลลภ อังศินันท์ อินทรกําแหง
   
ความโกรธในบริบทสถานควบคุม: มุมมองของคนใน จารุณี แซ่ตั้ง ดุษฎี โยเหลา ลือชัย ศรีเงินยวง สุรวุฒิ ปัดไธสง
   

การเปลี่ยนแปลงของครอบครัวที่รับบริการครอบครัวบำบัดตามแนวคิดแซทเทียร์:    กรณีบุตรวัยรุ่นมีพฤติกรรมต่อต้าน

สรรกมล กรนุ่ม พรทิพย์ วชิรดิลก
   

รูปแบบการประเมินบทบาทครูในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ฆนธรส ไชยสุต ฤตินันท์ สมุทร์ทัย สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ น้ำผึ้ง อินทะเนตร
   

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบตั้งเป้าหมายเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจ
       ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ภวิกา ภักษา
   
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างค่านิยมส่วนบุคคลกับการใช้วิจารณญาณในการสังเกต      เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาการบัญชี วรวิทย์ เลาหะเมทนี พัชรินทร์ สารมาท ภานุมาศ แสงประเสริฐ
   
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ (Peer reviewers) และ  
หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับลงตีพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์  
 
ปก
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University