ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2558 Vol. 21 No.2 July 2015
รายชื่อบทความ
ชื่อ
ผู้แต่ง

บทบรรณาธิการ

ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

การพัฒนาโมเดลทีมที่มีประสิทธิผลจากองค์การที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รณกร สุวรรณกลาง
และวิชัย อุตสาหจิต
ปัจจัยเชิงเหตุทางพุทธศาสนาและปัจจัยด้านสถานการณ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติก ของผู้ปกครอง: กรณีศึกษา สถาบันราชานุกูล ขวัญวรัชญ์ ชยาธรธนวัฒน์
และประทีป ฉัตรสุภางค์
   
อิทธิพลของปัจจัยทางจิตและสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงในการเผชิญ อุทกภัยผ่าน ทางทุนพลังใจทางบวก และการเติบโตทางสังคมจิตใจของครูในจังหวัดปริมณฑล กฤตติพัฒน์ ชื่นพิทยาวุฒิ
นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
และอังศินันท์ อินทรกำแหง
   
การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะสำหรับบุคลากรสายงานประกันคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษา กันยปริณ ทองสามสี
   
ปัจจัยเชิงเหตุพหุระดับความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพพยาบาล ผลการปฏิบัติงาน และความตั้งใจในการ ออกจากวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร สมหญิง ลมูลพักตร์
นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
และบุญใจ ศรีสถิตนรากูร
   
ประโยชน์สุขคืออะไร: มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ และสังคม พิมพิมล แก้วมณี
นัทธมน ธีระกุล
และอารี วิบูลย์พงศ์
   
บทวิจารณ์หนังสือ “Implicit Measures for Social and Personality Psychology” พรรณธิภา เอี่ยมสิริปรีดา
   
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ (Peer reviewers) และ  
หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับลงตีพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์  
 
ปก
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University