ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2561 Vol. 24 No.2 July 2018
รายชื่อบทความ
DOI
ชื่อ
ผู้แต่ง

บทบรรณาธิการ

ดร.พิชญาณี ภู่ตระกูล
10.14456/jbs.2018.14 ความรุนแรงในครอบครัว: การวิเคราะห์สาเหตุและการป้องกันปัญหาในสังคมไทย ธีรวุฒิ นิลเพ็ชร์
10.14456/jbs.2018.15 ปัจจัยเชิงเหตุทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสื่อสาร อย่างเคารพสิทธิผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เยาวลักษณ์ เตียวิลัย
ดุจเดือน พันธุมนาวิน
ดวงเดือน พันธุมนาวิน
งามตา วนินทานนท์
     
10.14456/jbs.2018.13 การวิเคราะห์การยอมรับการใช้บริการธนาคารดิจิทัลโดยใช้ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต
     
10.14456/jbs.2018.12 การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์เพื่อสร้างรูปแบบและกลไกการจัดการขยะ อย่างครบวงจรบนฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน เก ประเสริฐสังข์
ดุษฎี โยเหลา
สมไทย วงษ์เจริญ
     
10.14456/jbs.2018.17 อิทธิพลของการรับรู้การเมืองในองค์การ ทักษะทางการเมือง ภาวะผู้นำที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันในงานของข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรภาคแห่งหนึ่ง พรเทพ จันทรกมล
รัตติกรณ์ จงวิศาล
     
10.14456/jbs.2018.19 โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลพหุระดับของพลังจูงใจในการทำงาน ของบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร หัตถกานต์ มีหิรัญ
อรพินทร์ ชูชม
นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
     
10.14456/jbs.2018.18 โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกัน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น ในจังหวัดระยอง วราภรณ์ แสงอรุณ
ประทีป จินงี่
ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
     
10.14456/jbs.2018.20 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแรงจูงใจ และวัฒนธรรมความเป็นชายที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในงาน และส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ลลิดา เกษมเนตร
นิสดารก์ เวชยานนท์
     
10.14456/jbs.2018.16 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกร สมคิด ทุมวงศ์
ประทีป จินงี่
นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
     
10.14456/jbs.2018.11 กระบวนการและสาเหตุของการตัดสินใจบริจาคและไม่บริจาคอวัยวะ ปิยาพัทธ์ อารีญาติ
วิชุดา กิจธรธรรม
ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
     
ส่วนหน้า  
ส่วนท้าย  
 
ปก
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University