ปีที่ 20 ฉบับที่ 1มกราคม 2557 Vol. 20 No.1 January 2014
[เกี่ยวกับวารสาร]
รายชื่อบทความ
ชื่อ
ผู้แต่ง

บทบรรณาธิการ

ดร. นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

รายงานวิจัย  
บทบาทของครอบครัวในการปลูกฝังและพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยให้กับเด็กและเยาวชน
(The Role of Families in the Fostering and Development of Children becoming Good Citizens in a Democratic Society)

กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว
   
การวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและอภิมาน
(Analysis and Synthesis of Research in Science, Humanity and Social Science: Srinakharinwirot University Case Study by Meta and Content Analysis)

อังศินันท์ อินทรกำแหง
นิพิฐพนธ์ แสงด้วง
ปิยะ บูชา
   
ปัจจัยด้านจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ: การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์อภิมาน
(Factors correlating with Quality of Life among Thai Elderly: Research Synthesis by Meta-Analysis)

นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
   
กลยุทธ์การตลาดของสถานีบริการน้ำมันอิสระในประเทศไทย
(Marketing Strategies of Independent Gas Station in Thailand)

กิตติ แก้วเขียว
สุดาพร สาวม่วง
   

รูปแบบกรอบคิดใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
(The Lifelong Learning Mindset Model of Private University Undergraduate Students, Bangkok Metropolis)
สตรีเอวา จำปารัตน์
   
การศึกษาคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะกับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
(A Study of Moral Virtues Appropriate to Secondary and Vocational Students by Factors Analysis)

มุทิตา ชัยเพชร
ชัยวิชิต เชียรชนะ
ศจีมาจ ณ วิเชียร
   
ประสบการณ์นักศึกษาพยาบาลในโปรแกรมพลังบำบัดเรกิและการภาวนา: การตื่นรู้เพื่อเข้าใจผู้หญิงท้อง ไม่พร้อม
(Nursing Students’ Experience on Reiki Healing and the Tranquil Meditation Program: An Awakening for Women with an Unplanned Pregnancy)

ปรียา แก้วพิมล
วิไลพร สมานกสิกรณ์
ปราณี พงศ์ไพบูลย์
วัฒนา ศรีพจนารถ
ถนอมศรี อินทนนท์
พินนภา ยงเกียรติไพบูลย์
อุไรรัตน์ หน้าใหญ่
   
การใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการสุขภาวะเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติน้ำท่วมและดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
(Health Management by Community–based Approach to Prepare for Floods and Landslides Disaster at Risk Area in Uttaradit Province)

ศรัณยู เรือนจันทร์
   
ผลโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3-Self เพื่อลดภาวะอ้วนของวัยรุ่นตอนปลาย
(The Effect of 3-Self Health Behavior Modification Program for Reducing Obesity of Late Adolescents)
สุพิชชา วงค์จันทร์
อังศินันท์ อินทรกำแหง
พรรณี บุญประกอบ
   

บทวิจารณ์หนังสือ “Cases in Online Interview Research”
(Book Review: Cases in Online Interview Research)

วสุพล ตรีโสภากุล
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ (Reviewers) และ หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับลงพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์  
ส่วนหน้า
ปก
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University