ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 กันยายน 2552 Vol. 15 No.1 September 2009
รายชื่อบทความ
ชื่อ
ผู้แต่ง

บทบรรณาธิการ

ดร. จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

รายงานวิจัย

 

การวิจัยกึ่งทดลอง

อรพินทร์ ชูชม

จริยธรรมในเด็กและเยาวชน

วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี

.การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของหน่วยงานในเขตกรุงเทพมหานคร

อังศินันท์ อินทรกำแหง
อรพินทร์ ชูชม
วรสรณ์ เนตรทิพย์
พัชรี ดวงจันทร์

ประสบการณ์ความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลจากการเรียนภาคปฏิบัติในห้องคลอด

สุมาลี จูมทอง
ดุษฎี โยเหลา
งามตา วนินทานนท์
สธญ ภู่คง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหนื่อยหน่ายและพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทของผู้ดูแล

มยุรี กลับวงษ์
ผจงจิต อินทสุวรรณ
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
นันทิกา ทวิชาชาติ

ธรรมาภิบาลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

รัตติกรณ์ จงวิศาล

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจสังกัด กรุงเทพมหานครภายใต้ระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ตามหลักธรรมาภิบาล

ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี อรพินทร์ ชูชม
นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

การพัฒนาการคิดไตร่ตรองและพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญของครูประถมศึกษาโดยใช้เทคนิคการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ชุลีกร ยิ้มสุด
ดุษฎี โยเหลา
ฉันทนา ภาคบงกช
อัญชลี เกษสุริยงค์

ปัจจัยเชิงเหตุที่มีต่อเอกลักษณ์และพฤติกรรมตามบทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตร์ในโครงการพัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.)

 

ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ
ดุษฎี โยเหลา
สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์

การพัฒนาความเข้มแข็งการให้สุขศึกษาชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข:กรณีศึกษา ชุมชนนวลจิต เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

พัชรี ศรีสังข์
การวิจัยและพัฒนาครอบครัวเข้มแข็งโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล ยุทธนา ไชยจูกุล
พรรณี บุญประกอบ
มนัส บุญประกอบ
ทัศนา ทองภักดี
Book Review วิมล เมฆสวัสดิ์
หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับลงพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์  
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University