ชื่อวารสาร
Journal Name
TCI@Thajo
     
วารสารพฤติกรรมศาสตร์(ภาษาไทย) Warasarn Phuettikammasat Submissions
วารสารพฤติกรรมศาสตร์(ภาษาอังกฤษ) The Journal of Behavioral Science Submissions
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา Journal of Behavioral Science for Development Submissions
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฺฺBehavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University