ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2538 Vol. 1 No.1 August 1995
[เกี่ยวกับวารสาร]
รายชื่อบทความ
ชื่อ
ผู้แต่ง

บทบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร

คอลัมน์เกี่ยวกับวิชาการ

 

วินัย : เรื่องที่ใหญ่กว่าที่คิด

พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต)
คุณธรรมสำหรับนักบริหาร

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ปฎิจจสมุปบาทและอริยสัจ 4

รองศาสตราจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก

การวิเคราะห์พฤติกรรม

อาจารย์ประทีป จินงี่

การวัดลักษณะทางพุทธศาสนาด้วยวิธีมาตรประเมินรวมค่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์งามตา วนินทานนท์

กความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างลักษณะทางพระพุทธศาสนา ลักษณะทางจิต และผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของครู และพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา และคณะ

ผลของการฝึกอบรมทางพุทธพฤติกรรมศาสตร์ต่อจิตลักษณะ และประสิทธิผลของครู

อาจารย์ ดร.อ้อมเดือน สดมณี

ลักษณะทางพุทธศาสนา และจิตลักษณ์ของบิดามารดาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลบุตรเจ็บป่วยเรื้อรังด้วยโรคธาลัสซีเมีย

ชุติมา เทศศิริ

ผลของการฝึกอบรมทางพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาหิริ-โอตัปปะ และทัศนคติต่อพุทธศาสนาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

อาจารย์ธานี
คอลัมน์ประจำ  

แนะนำหนังสือเรื่อง วิมุตติมรรค

รองศาสตราจารย์ ดร.ผจงจิต อินทสุวรรณ

งานวิจัยใหม่

อาจารย์อุษา ศรีจินดารัตน์
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University