ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 กันยายน 2549
Vol. 12 No.1 September 2006
รายชื่อบทความ
ชื่อ
ผู้แต่ง
การวิจัยเปรียบเทียบหาสาเหตุ รศ.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
ทัศนา ทองภักดี
การวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตสังคมที่สัมพันธ์กับจิตสํานึกทางปัญญาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม
รศ.อัจฉรา สุขารมณ์
อ.อุษา ศรีจินดารัตน์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทํางานภายหลังเกษียณอายุราชการของข้าราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าที่ร้อยตรี อ.ดร.มนัส บุญประกอบ
อ.ดร.พรรณี บุญประกอบ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรส วัยกลางคนที่ทํางานนอกบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร อ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
รศ.อัจฉรา สุขารมณ์
รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนและการสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.ประณต เค้าฉิม
การพัฒนากลวิธีในการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนโดยใช้กระบวนการมี ส่วนร่วม : กรณีศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ์ รศ.ดร.วรรณชนก จันทชุม
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิลําไส้ของประชาชนในชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร บังอร ฉางทรัพย์
ว่าที่ร้อยตรี ดร. มนัส บุญประกอบ
ผศ. ดร. องอาจ นัยพัฒน์
รศ. ดร. ปราโมทย์ ทองกระจาย
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์
แนะนําหนังสือ รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University