ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2543 Vol. 6 No.1 August 2000
[เกี่ยวกับวารสาร]
รายชื่อบทความ
ชื่อ
ผู้แต่ง

บทบรรณาธิการ

ดร.พรรณี บุญประกอบ

คอลัมน์วิชาการ

 

Emotional Intelligence at Work : EQ and IQ in the Workplace

Dr. Ian D. Smith
วิจัยในตนเอง : วิจัยเพื่อการเตรียมสู่การทำงานและสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ภาคบงกช

การวางแผนการทำงานด้วย ซี เอ็ม

ดร. มนัส บุญประกอบ

องค์การแบบระบบราชการ

ดร.นพวรรณ โชติบัณฑ์

การประมวลและสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการทำงานในประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประทีป จินงี่
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฏี โยเหลา
นางสาวอุษา ศรีจินดารัตน์

แบบการบริหาร การจัดการกับความขัดแย้ง และการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฏี โยเหลา
ดร.ประสิทธิ์ สารสันต์
ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

ค่านิยมเกี่ยวกับการทำงานกับการถ่ายทอดการทำงานและทักษะทางจิตใจของประชากรไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ้อมเดือน สดมณี

ผลของการเตือนตนเองต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานตามที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประทีป จินงี่

การพัฒนาแบบวัดแรงจูงใจภายใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม
รองศาสตราจารย์ อัจฉรา สุขารมณ์
ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี

ผลของรางวัลภายนอกและการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีต่อแรงจูงใจภายในของนักเรียน

ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
รองศาสตราจารย์ ดร.ผจงจิต อินทสุวรรณ

ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บุคลิกภาพค่านิยมในอาชีพกับการเลือกอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางทัศนา ทองภักดี
รองศาสตราจารย์ อัจฉรา สุขารมณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม

การสร้างฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
คอลัมน์ประจำ  

แนะนำหนังสือเรื่อง Transformational Leadership : Industrial, Military, and Educational Impacts.

ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

ความเคลื่อนไหวรายงานการวิจัยของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

อาจารย์ สุภาพร ธนะชานันท์
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University