ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2562 Vol. 25 No.2 July 2019
รายชื่อบทความ
DOI
ชื่อ
ผู้แต่ง

บทบรรณาธิการ

จรัล อุ่นฐิติวัฒน์
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ในองค์กรของพนักงานศูนย์การค้า นภัสนันท์ แจ่มฟุ้ง
อัจศรา ประเสริฐสิน
นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์
     
  โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อการมีรูปร่างสวยงาม และพฤติกรรมการกินผิดปกติของผู้หญิงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อารี บินทปัญญา
อรพินทร์ ชูชม
ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
     
  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันของนักศึกษาปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กชกร บุญยพิทักษ์สกุล
พิชญาณี พูนพล
     
  ความสามารถในการฟื้นคืนกลับ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน ภาวะผู้นำ 6 องค์ประกอบ และความยึดมั่นผูกพันในงานของผู้บริหารธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โชควสันต์ อยู่สิงห์
รัตติกรณ์ จงวิศาล
     
  ความฉลาดทางจิตวิญญาณในบริบทคนไทย ภัทรพร เตชทวีฤทธิ์
อรพินทร์ ชูชม
ครรชิต แสนอุบล
     
  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเชื่อภายใต้เจตคติต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย อนุวัตร จุลินทร
ดุษฎี โยเหลา
เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ
     
  การศึกษาองค์ประกอบคุณภาพชีวิตตามทัศนะของผู้สูงอายุด้วยวิธีวิทยาคิว เอกพล เคราเซ
นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร
อัจศรา ประเสริฐสิน
     
  การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความซื่อตรงเชิงพฤติกรรมของ พนักงานฝ่ายขายเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และ เจนเนอเรชั่นวายของบริษัทธุรกิจพาณิชย์ที่เป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม วชิรวิทย ไม้คู่
ปิยดา สมบัติวัฒนา
ยุทธนา ไชยจูกูล
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
     
  ปัจจัยความสำเร็จและแนวทางการพัฒนากำลังคนคุณภาพด้านมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ อังศินันท์ อินทรกำแหง
สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์
เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช
พิชชาดา ประสิทธิโชค
ยุวดี จันทะศิริ
     
  การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ศิวพร ละม้ายนิล
ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
จารุวรรณ ขำเพชร
อภิชาติ ใจอารีย์
     
     
ส่วนหน้า  
ส่วนท้าย  
 
ปก
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University