ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 กันยายน 2546 Vol. 9 No.1 September 2003
รายชื่อบทความ
ชื่อ
ผู้แต่ง

บทบรรณาธิการ

รศ.อัจฉรา สุขารมณ์

รายงานวิจัย

 

รูปแบบการพัฒนางานเพื่อเพิ่มพลังจูงใจในการทำงาน : กรณีครูประถมศึกษา

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม
ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
รศ.อัจฉรา สุขารมณ์
การศึกษาเชาวน์อารมณ์ในฐานะตัวกำหนดความสำเร็จของผู้บริหาร

ผศ.ดร.พวงรัตน์ เกษรแพทย์
รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

ผลของการตั้งเป้าหมายด้วยตนเองต่อการปฏิบัติงานของนิสิตปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
เรวดี ทรงเที่ยง

อิทธิพลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การต่อผลการปฎิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ : ศึกษาในอิทธิพลทางตรงอิทธิพลคั่นกลาง และอิทธิพลสอดแทรก

วิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล

ตัวแปรด้านลักษณะทางจิต ลักษณธทางพุทธ และลักษณะทางสังคม ที่ใช้ในการจำแนกการเข้ารับการฝึกอบรมทางพุทธศาสนาของเยาวชนไทย

นพรัตน์ ศรีแปดริ้ว

 

 

บทความ

 

การนำเสนอผลงานทางวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณชน

ดร.สุทิติ ขัตติยะ

พลิกปัญหาให้เป็นปัญญา

ดร.มนัส บุญประกอบ
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University