ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2544 Vol. 7 No.1 August 2001
รายชื่อบทความ
ชื่อ
ผู้แต่ง

บทบรรณาธิการ

ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี

บทความ

 

อำนาจของการทดสอบทางสถิติ : ข้อควรคำนึงสำหรับการกำหนดขนาดตัวอย่างเพื่อการวิจัย

ดร.องอาจ นัยพัฒน์
การพัฒนาระบบสารสนเทศครอบครัวศึกษาในประเทศไทย

ศ.ดร.จรรจา สุวรรณทัต

การอบรมเลี้ยงดูที่สร้างเสริมความสุข

ผศ.ดร.ฉันทนา ภาคบงกช

บทบาทของพ่อต่อการอบรมเลี้ยงดู

รศ.อัจฉรา สุขารมณ์

จากทฤษฎีสู่แนวปฏิบัติในการมองโลกในแง่ดี

ผศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในศตวรรษที่ 21

ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

งานวิจัย

 

การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตสมรสในครอบครัวไทย

ผศ.งามตา วนินทานนท์

การพัฒนาแบบวัดแรงจูงใจภายใจ

รศ.ดร.ดุษฏี โยเหลา
ผศ.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
ผศ.ประทีป จินงี่

การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแรงจูงใจภายใน : ปัจจัยที่สัมพันธ์กับแรงจูงใจภาย

ผศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม
รศ.อัจฉรา สุขารมณ์

การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการยกระดับคุณภาพวิทยาศาสตรศึกษา

ดร.มนัส บุญประกอบ
คอลัมน์ประจำ  

แนะนำหนังสือเรื่อง SuperMotivation : A Blueprint for Energizing your Organization from Top to Bottom

ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

ความเคลื่อนไหวรายงานการวิจัยของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

อ.ทัศนา ทองภักดี
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University