ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม 2564 Vol. 27 No.1 January 2021
รายชื่อบทความ
ชื่อ
ผู้แต่ง

บทบรรณาธิการ

พลเทพ พูนพล
  นวัตกรรมนิทานจากวิชาการกับการพัฒนาจิตพลังจริยธรรมแก่นักเรียน ดวงเดือน พันธุมนาวิน
ดุจเดือน พันธุมนาวิน
     
  การสร้างองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวตามบริบทสังคมไทย ประทีป จินงี่
ยุทธนา ไชยจูกุล
อุษา ศรีจินดารัตน์
สิทธิพร ครามานนท์
ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
ชูศรี วงศ์รัตนะ
ประณต เค้าฉิม
ทัศนา ทองภักดี
พวงรัตน์ เกษรแพทย์
  ความสัมพันธ์และความสามารถในการทำนายของบุคลิกภาพแบบวิตกกังวล
ความกลัวการถูกประเมินในแง่ลบ ความเพลิน และการยอมรับ ที่มีต่อความวิตกกังวล
ทางการแสดงละครเวทีในนักแสดงละครเวที
อาภัสสร ผาติตานนท์
กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ
     
  ความรักใคร่ผูกพันของมารดาวัยรุ่นต่อบุตร: มุมมองทางพฤติกรรมศาสตร์ ยศวดี อยู่สุข
อมราพร สุรการ
ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
     
  ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจัดการความเครียดของทหารเรือกองทัพเรือ วาดฝัน ม่วงอ่ำ
สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์
     
ส่วนหน้า  
ส่วนท้าย  
 
ปก  
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University