ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม 2554
Vol. 17 No.1January 2011
รายชื่อบทความ
ชื่อ
ผู้แต่ง

บทบรรณาธิการ

ดร. จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

รายงานวิจัย  

การวิเคราะห์อิทธิพลปฏิสัมพันธ์ด้วยตัวแปรแฝง

อนุ เจริญวงศ์ระยับ

 

 

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม : จากแนวคิดสู่แนวทางการปฏิบัติ

อ้อมเดือน สดมณี
ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

 

 

กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้านจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กมลวรรณ คารมปราชญ์
ดุษฎี โยเหลา
ชลัช จงสืบพันธ์
ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์

 

 

ปัจจัยเชิงสาเหตุของความผูกพันต่อบทบาท เอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์ แรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ และความคลุมเครือในบทบาทที่มีผลต่อพฤติกรรมตามบทบาท ของนักเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ
ดุษฎี โยเหลา
สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์
มนัส บุญประกอบ

 

 

การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนนาชะอัง จังหวัดชุมพร

กฤตย์ติวัฒน์ ฉัตรทอง
อรพินทร์ ชูชม
ฉันทนา ภาคบงกช
อ้อมเดือน สดมณี

 

 

 โครงสร้างทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงที่เด็กและเยาวชนถูกกระทำในโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตภาคกลาง

ฐาศุกร์ จันประเสริฐ อ้อมเดือน สดมณี สธญ ภู่คง มนูญ มุกข์ประดิษฐ์

 

 

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สุรีรัตน์ รงเรือง
สมเกียรติ สุขนันตพงศ์

 

 

 

 

 

 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ (Reviewers)

 
หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับลงพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์  
ปก
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University