ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2537 Vol. 1 No.1 August 1994
[เกี่ยวกับวารสาร]
รายชื่อบทความ
ชื่อ
ผู้แต่ง

บทบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร

คอลัมน์เกี่ยวกับวิชาการ

 

ลู่ทางวิจัยสูความเป็นเลิศและสากล

ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย
บทบาทของนักวิจัยในสังคมปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต

แนวคิดหลักทางพฤติกรรมศาสตร์ : ทฤษฎี การวิจัย และการประยุกต์ใช้

ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา สุวรรณทัต

พฤติกรรมศาสตร์ : มุมมองของนักสังคมวิทยา

ศาสตราจารย์ ดร.เสริน ปุณณะหิตานนท์

พฤติกรรมศาสตร์ในแง่มุมของจิตวิทยา

ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี

การศึกษารัฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลัช จงสืบพันธ์

การวิเคราะห์อิทธิพล (Path Analysis)

ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย

การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา

อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ผจงจิต อินทสุวรรณ
คอลัมน์ประจำ  

แนะนำหนังสือใหม : The Handbook of Rsearch Synthesis

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม

งานวิจัยใหม่

อาจารย์สุภาพร ธนะชานันท์
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University