ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2554 ..............Vol. 17 No.2 July 2011
[เกี่ยวกับวารสาร]
รายชื่อบทความ
ชื่อ
ผู้แต่ง

บทบรรณาธิการ

ดร. จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

รายงานวิจัย  

การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดากับการเกิดภาวะอ้วนในเด็ก

นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

 

 

รูปแบบการป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี

ยงยุทธ แสนประสิทธิ์
พรรณี บุญประกอบ
รณชัย คงสกนธ์
อังศินันท์ อินทรกำแหง

 

 

การพัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

ทินกฤต อรรถโกวิทธาตรี
ดุษฎี โยเหลา
อรพินทร์ ชูชม
ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี

 

 

ผลการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง ทีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สุจินดา ประเสริฐ
อรพินทร์ ชูชม
พรรณี บุญประกอบ
อังศินันท์ อินทรกำแหง

 

 

ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนวัตกรรมระดับบุคคลและระดับกลุ่มงาน สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในบริษัทเอกชนของไทย

ตรีทิพ บุญแย้ม
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
ภคพล อนุฤทธิ์

 

 

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมดุลระหว่างงานและชีวิตที่ส่งผลต่อพฤติกรรม การทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย

ศยามล เอกะกุลานันต์

 

 

ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ตของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

วิไลลักษณ์ ทองคำบรรจง
อรพินทร์ ชูชม
ผจงจิต อินทสุวรรณ
นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

 

 

บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง “พลวัตการจัดการความขัดแย้ง

ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

 

 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ (Reviewers)

 
หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับลงพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์  
ปก
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University