ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน 2539 Vol. 3 No.1 November 1996
[เกี่ยวกับวารสาร]
รายชื่อบทความ
ชื่อ
ผู้แต่ง

บทบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ภาคบงกช

กาญจนาภิเษกราชสดุดี รองศาสตราจารย์ วันเพ็ญ พิศาลพงศ์
คอลัมน์เกี่ยวกับวิชาการ

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวกับสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ภาคบงกช
การพัฒนาที่ยั่งยืน

พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต)

สิ่งแวดล้อม : ผลกระทบต่อสังคมไทย

ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต

พฤติกรรมศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม

ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา สุวรรณทัต

แนวคิดและกิจกรรมในการพัฒนาเด็กด้านสิ่งแวดล้อมในครอบครัว

อาจารย์ ดร.พรรณี บุญประกอบ

ภูมิปัญญาชาวบ้านกับปัญหาสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม : ศึกษากรณี หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคกลาง

อาจารย์ ดร.อ้อมเดือน สดมณี

บทสัมภาษณ์ : คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กับงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อาจารย์ ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี และคณะ

ปัจจัยเชิงเหตุสำหรับพฤติกรรมอนุรักษ์น้ำของครูประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฏี โยเหลา และอาจารย์ประทีป จินงี่

ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

สุวลัย ธำรงค์สกุลศิริ
คอลัมน์ประจำ  

แนะนำหนังสือเรื่อง คนรักป่า

อาจารย์จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

งานวิจัยใหม่ ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

อาจารย์ สุภาพร ธนะชานันท์ และอาจารย์อุษา ศรีจินดารัตน์
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University