ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2557 Vol. 20 No.2 July 2014
[เกี่ยวกับวารสาร]
รายชื่อบทความ
ชื่อ
ผู้แต่ง

บทบรรณาธิการ

ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

   
ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ในโรงพยาบาลเอกชน: การนิยามมโนทัศน์และพัฒนาเครื่องมือวัด เฉลิมรัตน์ จันทรเดชา
นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
รัตติกรณ์ จงวิศาล
และยุทธนา ไชยจูกุล
   
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อสร้างความสนใจและทักษะในอาชีพท้องถิ่น ของนักเรียนโรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา
ดิษยุทธ์ บัวจูม
อังศินันท์ อินทรกำแหง
พรรณี บุญประกอบ
และสุภาพร ธนะชานันท์
   
ผลของโครงสร้างเป้าหมายของชั้นเรียนที่มีต่อเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของนิสิต

สุรวิทย์ อัสสพันธุ์
ดุษฎี โยเหลา
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
พาสนา จุลรัตน์
   
ค่านิยมส่วนบุคคลของนักศึกษาการบัญชีของไทย กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อุเทน เลานำทา
และวรวิทย์ เลาหะเมทนี
   
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น

ณัฐวุธ แก้วสุทธา
อังศินันท์ อินทรกำแหง
และพัชรี ดวงจันทร์
   
การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
องอาจ นัยพัฒน์
   
การพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการใช้ประโยชน์งานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ศิวะพร ภู่พันธ์
ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
และสุวิมล ว่องวาณิช
   
การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล
   
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้ปกครองและครูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
ชูศรี วงศ์รัตนะ
ประทีป จินงี่
ประณต เค้าฉิม
และทัศนา ทองภักดี
   
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนาของวัยรุ่นตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย
และชาญ รัตนะพิสิฐ
   
   
คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง: แนวคิด การวัด และแนวทางการพัฒนา
ศรัณย์ พิมพ์ทอง
   
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างในงานวิจัยเชิงทดลอง
นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
   
บทวิจารณ์หนังสือ “ศิลปะแห่งการปรึกษาทางจิตวิทยาแบบผสมผสาน”
นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์
   
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ (Peer reviewers)  
หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับลงตีพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์  
ส่วนหน้า
ปก
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University