ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2565 Vol. 28 No.2 July 2022
รายชื่อบทความ
ชื่อ
ผู้แต่ง

บทบรรณาธิการ

สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์
  ผลของโปรแกรมให้คำปรึกษากลุ่มด้วยวิธีการบำบัดความคิดเห็นและพฤติกรรมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงติดเกมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อธิษฐ์ ทวีธนธาตรี,
พิชญาณี พูนพล และ
อังศินันท์ อินทรกำแหง
  การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำแบบมีเมตตากรุณาเชิงพุทธและภาวะผู้นำแบบนักปฏิรูป ที่มีผลต่อความผูกพันกับองค์การ โดยมีความไว้วางใจในผู้นำเป็นตัวแปรส่งผ่าน กิมาพร ลีสมิทธิ์ และ
ประพิมพา จรัลรัตนกุล
     
  อิทธิพลของสถานการณ์ความเครียดที่มีต่อการประเมินทางปัญญา การเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลง การเห็นคุณค่าในตนเองและความหยุ่นตัวของนิสิตปริญญาตรี รุจิรา วงศ์วุฒิอักษร,
อังศินันท์ อินทรกำแหง และ
กฤตติพัฒน์ ชื่นพิทยาวุฒิ
     
  ความเข้มแข็งของครอบครัวในบริบทสังคมไทย: องค์ประกอบ และปัจจัยเชิงสาเหตุ ประทีป จินงี่,
ยุทธนา ไชยจูกุล,
สิทธิพร ครามานนท์,
ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร,
ประณต เค้าฉิม,
ชูศรี วงศ์รัตนะ,
อุษา ศรีจินดารัตน์,
ทัศนา ทองภักดี และ
พวงรัตน์ เกษรแพทย์
     
  แดร๊กควีน: อัตลักษณ์ และคุณค่า สู่การพัฒนาตนเองและสังคม โชติกา ปัทมาภรณ์,
พิชญาณี พูนพล และ
ปิยดา สมบัติวัฒนา
     
  ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของครูในการส่งเสริมพฤติกรรมปราศจากความรุนแรงของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร วัชพล ตุลยวิไลกุล และ
สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์
     
  แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร ณัฐพล เทียมวัน,
กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ และ
วราภรณ์ คล้ายประยงค์
     
  ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมของผู้ป่วยจิตเภท สุรฉัตร อโนทัย,
พิชญาณี พูนพล และ
อังศินันท์ อินทรกำแหง
     
  ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมในการทำงานของพนักงาน สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิสุทธิ์ สีนวล และ
นงลักษณ์ ไหว้พรหม
     
ส่วนหน้า  
ส่วนท้าย
 
 ปก
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University