โครงการ
รายการย้อนหลัง
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.สวนดุสิต
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล
รายการ "สบาย สบาย บ่ายวันจันทร์"
     

ขอเชิญแฟนรายการ กรอกแบบประเมินรายการตาม Link ค่ะ

วันที่ออกอากาศ
หัวข้อ
วิทยากร
[Listen1][Listen2] การอนุรักษ์วัฒนธรรมและค่านิยมของไทย นางทัศนา ทองภักดี
31 ตุลาคม 2554 การประยุกต์ใช้ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาสังคม อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ และ อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
24 ตุลาคม 2554 พฤติกรรมสุขภาพ ผศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง
17 ตุลาคม 2554 การสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจ องค์ประกอบการสร้างสุข นิสิตสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
10 ตุลาคม 2554   การพัฒนาปรีชาเชิงอารมณ์ในเด็กและเยาวชน ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
25 กรกฎาคม 2554  การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตสาธารณะ ผศ.ประทีปจินงี่
18 กรกฎาคม 2554  กิจกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริญ
11 กรกฎาคม 2554  การพัฒนาจริยธรรมในข้าราชการ ดร.พรรณี บุญประกอบ
4 กรกฎาคม 2554   ปัญหาการบริโภคแอลกอฮอล์ในเยาวชน ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
25 เมษายน 2554 เคล็ดลับการเลี้ยงลูกให้เก่ง ดี มีสุข รศ.อัจฉรา สุขารมณ์
18 เมษายน 2554  เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้อ้วน อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
11 เมษายน 2554  ระเบียบวินัยของเด็กไทยผ่านมุมมองภัยพิบัติในญี่ปุ่น นางสาวอุษา ศรีจินดารัตน์
4 เมษายน 2554  ผู้สูงอายุกับการใช้ชีวิตภายหลังเกษียณ อ.ดร.มนัส บุญประกอบ
31 มกราคม 2554  พฤติกรรมศาสตร์กับการบริการวิชาการแก่ชุมชน อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ และ
อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
24 มกราคม 2554  จะพัฒนาเยาวชนไทยให้ดี เก่ง และมีความสุข ด้วยผลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ได้อย่างไร รศ.งามตา วนินทานนท์
17 มกราคม 2554  เปิดประตูสู่การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ รศ.งามตา วนินทานนท์
10 มกราคม 2554  ลงนามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง 3 สถาบัน
1. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
2. บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.สวนดุสิต
3. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล
ผู้อำนวยการ 3 สถาบัน