โครงการ
รายการย้อนหลัง
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.สวนดุสิต
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล
โครงการความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานสถาบันผ่านรายการวิทยุกระจายเสียง
ชื่อรายการ “สบาย สบาย บ่ายวันจันทร์”
ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์

โดย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
     
ชื่อรายการ : คุยสบาย สไตล์พฤติกรรมศาสตร์

หลักการและเหตุผล
พฤติกรรมศาสตร์มีลักษณะเป็นสหวิทยาการที่บูรณาการองค์ความรู้จากสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ตลอดจนสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์อันเกิดจากระเบียบวิธีวิจัยที่มีความเคร่งครัดตลอดจนความรู้ในด้านการให้ความสำคัญ กับการถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์ ในระดับครอบครัว ชุมชน องค์กร เป็นประเด็นสำคัญเช่นกัน หากนำไปใช้ประโยชน์จะก่อให้เกิดความเข้าใจ ในปัจเจกบุคคลอันนำไปสู่การพัฒนาบุคคลและสังคมต่อไป
การนำองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ไปสู่สาธารณชนนั้น เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และส่งผลกระทบต่อผู้รับฟังรายการจำนวนมาก ด้วยการอาศัยเครือข่ายการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์เป็นแม่ข่ายในการกระจายเสียงทั่วประเทศและ สามารถรับฟังได้ทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นการขยายฐานผู้ฟังได้กว้างมากขึ้นในระดับสากล

การจัดทำรายการวิทยุเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการสู่สาธารณชนนั้น นอกเหนือจากเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปที่รับฟังรายการ ได้มีโอกาสรู้จักศักยภาพของทางด้านวิชาการของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้ว ยังเป็นการแสดงบทบาทในการบริการทางวิชาการให้แก่บุคลากร นิสิต และบุคคลผู้สนใจ ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลงาน และกิจกรรมของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วยเอื้อให้เกิดการรับรู้แก่นิสิตของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ว่า องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์นั้นมีประโยชน์ต่อบุคคลในสังคมอย่างไร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ของนิสิต นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาส รวมไปถึงเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล อีกด้วยซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการที่เข้มแข็งต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์สู่สาธารณชนในวงกว้างโดยผ่านรายการวิทยุ
2. เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์นำความรู้ไปใช้ในการบริการวิชาการแก่สาธารณชน
3. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานของสถาบันการศึกษาอื่น
4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพทางวิชาการของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
เป้าหมาย
1. ประชาชนผู้รับฟังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์
2 .คณาจารย์ ได้มีประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของการจัดรายการวิทยุ
3.เป็นการประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ไปสู่สาธารณชน
4. นิสิตเกิดการรับรู้ว่าการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้มีประโยชน์ต่อบุคคลในสังคมอย่างไร
คณะกรรมการ    
รองศาสตราจารย์ ดร. อรพินทร์
อาจารย์ ดร.สุภาพร
รองศาสตราจารย์ งามตา
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ้อมเดือน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประทีป
ดร.พรรณี
ดร. ยุทธนา
ดร. จรัล
ดร.นำชัย
ดร.วิชุดา
อุษา
ทัศนา
ดร.นริสรา
ดร. ฐาศุกร์
ดร. จารุวรรณ
ปิยรัฐ
ดร.ปานจักษ์
ชลทิศ
ชูชม
ธนะชานันท์
วนินทานนท์
โยเหลา
ชัววัลลี
สดมณี
อินทรกำแหง
จินงี่
บุญประกอบ
ไชยจูกุล
อุ่นฐิติวัฒน์
ศุภฤกษ์ชัยสกุล
กิจธรธรรม
ศรีจินดารัตน์
ทองภักดี
พึ่งโพธิ์สภ
จันประเสริฐ
สกุลคู
ธรรมพิทักษ์
เหล่ารัตนวรพงษ์
กรดี
ที่ปรึกษาโครงการฯ
ประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รูปแบบรายการ
เป็นการนำเสนอรายละเอียดของความรู้ด้านการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ การถ่ายทอดทางสังคม การอบรมเลี้ยงดู ระเบียบวิธีวิจัย ฯลฯ โดยเป็นในลักษณะของการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและการสรุปผลการวิจัยที่น่าสนใจในรูปแบบที่ทำให้ผู้รับฟังเข้าใจง่าย ในชื่อรายการ “คุยสบายสไตล์พฤติกรรมศาสตร์” ออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 13.00 น. -13.30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์และเครือข่ายของสถานีฯ ทั้ง 11 จังหวัด และสามารถรับฟังได้ทางเว็บไซต์ www.prd.go.th คลิกไปที่ T.V. และวิทยุ on line แล้วเลือก สวศ.