Home
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 สค 2562
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มค 2562
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 สค 2561
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มค 2561
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 สค 2560
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มค 2560
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 สค 2559
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มค 2559
   
   

เปิดรับสมัครบทความ
เพื่อนำเสนอในวันครบรอบสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ และตีพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา


ผู้ที่ต้องการนำเสนอวันที่ 23 สิงหาคม 2562 และหรือตีพิมพ์ ในวารสารฯ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2562 และ/หรือ ฉบับที่ 1 มกราคม 2563
ขั้นตอนการส่งบทความมีดังนี้
กรอกรายละเอียดบทความ

หากประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ให้ ดำเนินการดังนี้
1. ไปลงเทียน และส่งบทความระบบของ [ TCI-Thaijo ] **อย่างลืมใส่เบอร์โทรศัพท์นะคะ สำคัญเพื่อความสะดวกในการติดต่ออย่างรวดเร็ว
2. ศึกษารูปแบบของบทความตามเงื่อนไขของวารสาร ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลด[ตัวอย่างบทความ-วิชาการ][ตัวอย่างบทความ-วิจัย] และ [ข้อกำหนดของบทความต้นฉบับ]
3. อัพโหลดไฟล์ตามรูปแบบที่วารสารกำหนดในระบบของ TCI ทั้ง 2 แบบ (Doc และ PDF) เพื่อความสะดวกตอนส่งไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
4. รอผลการพิจารณาจากกองบรรณาธิการวารสาร (โดยปกติจะมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง) (เป็นการพิจารณาในเบื้องต้นเท่านั้น ผลว่าสามารถตีพิมพ์ได้หรือไม่อยู่ที่ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน )
5. เมื่อผ่านการพิจารณาทางวารสารจะแจ้งผลให้ทราบ และขอให้ชำระค่าตีพิมพ์
6. ทางวารสารจะดำเนินการส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา (ผลจากผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นที่สิ้นสุดว่าจะ "ยอมรับให้ตีพิมพ์" หรือไม่)
7. หากผลพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ "ยอมรับให้ตีพิมพ์" จึงจะสามารถตีพิมพ์ได้ โดยทางวารสารจะส่งผลการพิจารณาให้เจ้าของบทความทราบและดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรง
8. เจ้าของบทความแก้ไขตามข้อเสนอแนะ พร้อมส่่งหนังสือรับรองการตีพิมพ์ มาให้กับทางวารสาร[หนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ]
9. วารสารออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ และแจ้งกำหนดการในการมานำเสนอผลงานให้เจ้าของบทความทราบ ปี 2562 จะจัดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 (ตามเงื่อนไข ผู้ที่ประสงค์ตีพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาจะต้องมานำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการที่ทางสถาบันฯ จัดขึ้น)

หากมีข้อสงสัยติดต่อที่ ผศ.ดร.ปิยดา สมบัติวัฒนา(บรรณาธิการ) 02-6495000 ต่อ 17600 หากไม่สามารถใช้ระบบ TCI-Thaijo ติดต่อ วาสนา วงษ์เพชร 026495000 ต่อ 17600

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ jbsdeditor@gmail.com