Home
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มค 2561
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 สค 2560
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มค 2560
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 สค 2559
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มค 2559
   
   

เปิดรับสมัครบทความ
เพื่อนำเสนอในวันครบรอบสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ และตีพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา


ผู้ที่ต้องการนำเสนอวันที่ 25 สิงหาคม 2561 และหรือตีพิมพ์ ในวารสารฯ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2561 และ/หรือ ฉบับที่ 1 มกราคม 2562
เปิดรับบทความ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ขั้นตอนการส่งบทความมีดังนี้
ก. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

- สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม [ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน]
- สำหรับผู้ที่ต้องการนำเสนอผลงาน ดาวน์โหลด [Doc][PDF] และกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม แล้วส่งพร้อมบทความมาที่ jbsdeditor@gmail.com แล้วรอการติดต่อกลับจากบรรณาธิการ ผศ.ดร. กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ 02649-5000 ต่อ 17600
- ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลด[ตัวอย่างบทความ-วิชาการ][ตัวอย่างบทความ-วิจัย] และ [ข้อกำหนดของบทความต้นฉบับ] แล้วลงนาม[หนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ]

ข. กรอกรายละเอียดบทความ
สำหรับบทความที่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ
เจ้าของบทความต้องกรอกรายละเอียดใน [ TCI-Thaijo ] แล้วส่งบทความที่มีปรับแก้(ถ้ามี) มาที่ jbsdeditor@gmail.com หากมีข้อสงสัยติดต่อที่ ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์(บรรณาธิการ) 02-6495000 ต่อ 17600 หากไม่สามารถใช้ระบบ TCI-Thaijo ติดต่อ วาสนา วงษ์เพชร 026495000 ต่อ 17600

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ jbsdeditor@gmail.com