Home
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กค 2566
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มค 2566
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กค 2565
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มค 2565
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กค 2564
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มค 2564
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กค 2563
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มค 2563
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 สค 2562
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มค 2562
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 สค 2561
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มค 2561
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 สค 2560
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มค 2560
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 สค 2559
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มค 2559
   
   

เปิดรับสมัครบทความ
เพื่อนำเสนอในวันครบรอบสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ และหรือตีพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ผู้ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ ต้องการนำเสนอวันสถาปนาสถาบัน ในเดือนสิงหาคม ของทุกปี

หากประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ให้ดำเนินการดังนี้

1. ลงทะเทียนและส่งบทความในระบบของ [ TCI-Thaijo ] ***โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์เพื่อความสะดวกในการติดต่ออย่างรวดเร็ว***
2. ศึกษารูปแบบของบทความตามเงื่อนไขของวารสาร ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลด[ตัวอย่างบทความ-วิชาการ][ตัวอย่างบทความ-วิจัย] และ [ข้อกำหนดของบทความต้นฉบับ]
3. อัพโหลดไฟล์บทความตามรูปแบบที่วารสารกำหนดในระบบของ TCI ทั้ง 2 แบบ (Doc และ PDF) พร้อมทั้งแนบหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัย
4. รอผลการพิจารณาจากกองบรรณาธิการวารสาร (โดยปกติจะมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง คือสัปดาห์ที่ 3-4 ของเดือน ซึ่งเป็นการพิจารณาในเบื้องต้นเท่านั้น)
5. เมื่อผ่านการพิจารณาทางวารสารจะแจ้งผลให้ทราบ และขอให้ชำระค่าตีพิมพ์
6. ทางวารสารจะดำเนินการส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา จำนวน 3 ท่าน และส่งผลการพิจารณาให้เจ้าของบทความทราบและดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
7. เจ้าของบทความแก้ไขตามข้อเสนอแนะ พร้อมส่งหนังสือรับรองการตีพิมพ์ให้กับทางวารสาร [หนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ]
8. หากผลพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ "ยอมรับให้ตีพิมพ์" จึงจะสามารถตีพิมพ์ได้
9. วารสารออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์

หากมีข้อสงสัยติดต่อที่ ผศ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง (บรรณาธิการ) 02-6495000 ต่อ 17600 หากไม่สามารถใช้ระบบ TCI-Thaijo ติดต่อ วาสนา วงษ์เพชร 026495000 ต่อ 17600

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ jbsdeditor@gmail.com