วารสารพฤติกรรมศาสตร์
เมนู>>>
บรรณาธิการแถลง
บทความ
 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 กันยายน 2546
Vol. 9 No.1 September 2003
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วัตถุประสงค์ :
  • เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ทฤษฎี ตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม่ ๆทางพฤติกรรมศาสตร์
  • เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ ได้สร้างผลงานทางวิชาการที่เป็นวิทยาการใหม่ ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
  • เพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคคล และสังคมที่พึงประสงค์
ที่ปรึกษา :
  • รองศาสตราจารย์ ดร.สุมณฑา พรหมบุญ
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา
    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
คณะผู้จัดทำ :

บรรณาธิการ

  อาจารย์ ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ผจงจิต อินทสุวรรณ อาจารย์ ดร.นพวรรณ โชติบัณฑ์
รองศาสตราจารย์ อัจฉรา สุขารมณ์ อาจารย์ ดร.มนัส บุญประกอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม อาจารย์ ดร.พรรณี บุญประกอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ภาคบงกช อาจารย์ ดร.ยุทธนาไชยจูกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ้อมเดือน สดมณี อาจารย์ ทัศนา ทองภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ งามตา วนินทานนท์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประทีป จินงี่  
   

ฝ่ายศิลป์

  อาจารย์ จรัล อุ่นฐิติวัฒน์
  นายวิจิตร อักษรชู
ฝ่ายเลขานุการ
  อาจารย์ ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล
  นางสาว กรรณิกา นาคะเกศ

ฝ่ายดำเนินการ

นางสาวสุนีย์ องวงศ์เสถียร นางวนิดา จิตประไพ
นางพรรณา หนูรักษ์ นางสาวอัจฉรา วัฒนรัตน์
นางสาวกรรณิกา นาคะเกศ นายนิยม ทรัพย์เจริญ
นายวิจิตร อักษรชู นายจรัญ เกษผกา
นางวริน สว่าง นายประสาร กรีหิรัญ
นายบุญลือ เชื้อสุข นายสุรศักดิ์ ไวยเนตร
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University