วัตถุประสงค์
กำหนดการ
กรอกใบสมัคร On-line
Download ใบสมัคร
การวิจัยในชั้นเรียน รุ่นที่ 2
วันจันทร์ 28 - วันอังคาร 29 เมษายน 2551
ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

0-2649-5000 ต่อ 7600


โครงการฝึกอบรมเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนนี้เหมาะสำหรับครูอาจารย์ในโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องการ พัฒนาตนเองในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การบริหารจัดการภายในห้องเรียน/โรงเรียน และการแก้ไขพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกปัญหาการวิจัยในชั้นเรียน  การเลือกรูปแบบการวิจัยที่เหมาะสม  กระบวนการวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูล  การเลือกใช้สถิติที่ถูกต้อง  การแปลผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ การอภิปรายผล และการนำผลการวิจัยไปใช้ในด้านการศึกษา
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เห็นตัวอย่างที่ดีของการวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ  การฝึกปฏิบัติในการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนของตนเอง