วิธีทำงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้รับรางวัลระดับชาติ
 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
นโยบายประกันคุณภาพ
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2554-2555 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
แนวปฏิบัติที่ดี 2554
การเปรียบเทียบเกณฑ์การประเมิน ก.พ.ร. กับคู่มือการประกันคุณภาพ การศึกษา มศว.ประจำป ีงบประมาณ 2553
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
แนวปฏิบัติที่ดี
ตัวอย่างการเขียนรายงาน การประเมินตนเองตัวบ่งชี้ สกอ
ตัวอย่างการเขียนรายงาน การประเมินตนเองตัวบ่งชี้ สมศ
Checklist2555