| SWU | BSRI |Log Out |

งานวิจัยที่เสร็จสิ้น
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

เรียน สมาชิกเว็บ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ทุกท่าน

เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการทางเว็บเพจให้ดีขึ้น และทางเว็บของเราได้ให้บริการอย่างเสรี โปรดให้ทุกท่านป้อนชื่อ นามสกุล อีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์ และผลงานของท่านที่นำผลงานวิจัยของสถาบันฯ ไปอ้างอิงที่คอลัมภ์ ข้อคิดเห็น จักขอขอบพระคุณยิ่ง

<< แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการฐานข้อมูลงานวิจัยสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์>>

ลำดับที่
ชื่องานวิจัย
คณะผู้วิจัย
ปีที่เสร็จ
[Download]
[ข้อคิดเห็น]
252ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกลุ่มวัยทำงาน: วิเคราะห์เมต้าและโมเดลเชิงสาเหตุ
Health Literacy in Dietary Supplement Use among Working-Age Group: Meta-Analysis and Causal Model
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.พิชชาดา ประสิทธิโชค-ผู้ร่วม
2564 [Full]ดู:112
ตีพิมพ์
[comment]
251การพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากเพื่อลดปัญหาโรคในช่องปากในเด็กและครอบครัว: การวิจัยปฏิบัติการชุมชน
Development of Oral Health School for decrease Oral health disease of school age child and Family: Community Action Research
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.เกศกาญจน์ เกศวยุธ -ผู้ร่วม
3.ปริญวิทย์ นุราช -ผู้ร่วม
2564 [Full]ดู:442
-
[comment]
250โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินและศึกษาสถานการณ์ความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการฟาร์มหมูตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของผู้ประกอบการฟาร์มหมู ปีงบประมาณ 2564
Development of Oral Health Literate School for Decreasing Oral health Disease of School Age Children and Family: Community Action Research
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2564 [Full]ดู:314
-
[comment]
249โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
-
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-ผู้ร่วม
3.นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล-ผู้ร่วม
4.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-ผู้ร่วม
2564Contact Researcher [comment]
248การสร้างองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวตามบริบทสังคมไทย
Construction of Family Strength Components in the Context of Thai Society
1.ประทีป จินงี่-หัวหน้า
2.ยุทธนา ไชยจูกุล-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
4.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร-ผู้ร่วม
5.ชูศรี วงศ์รัตนะ-ผู้ร่วม
2564 [Full]ดู:513
ตีพิมพ์
[comment]
247ที่ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่อง เครื่องมือวัดสมรรถนะภาวะผู้นำระดับโลก (Global Leadership Competencies)
Global Leadership Competencies test Consultant
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.พลเทพ พูนพล-ผู้ร่วม
2563Contact Researcher [comment]
246ประเมินผลการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผ่านสื่อ The Choice เกมทางเลือกทางรอดระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
-
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
3.ปิยดา สมบัติวัฒนา-ผู้ร่วม
2563Contact Researcher [comment]
245โครงการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของแหล่งน้ำบาดาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลในภาคเษตรกรรม
-
1.ศรัณย์ พิมพ์ทอง-หัวหน้า
2563Contact Researcher [comment]
244ความเสี่ยงทางสังคมและความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงบนท้องถนน: การวิจัยผสานวิธี
Enhancing Effectiveness in Decision among Pretrial Release Defendants: A Behavioral Science Approach to Risk Management
1.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-หัวหน้า
2563Contact Researcher [comment]
243การปรับตัวด้านวิชาการข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาต่างชาติเพื่อการบอกต่อและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการศึกษาไทยในระดับสากล: การจัดสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
Cross-cultural Adjustment of International Students for Positive Word of Mouth and Thai Educational Image: Management for Excellence at International Level
1.พลเทพ พูนพล-หัวหน้า
2563Contact Researcher [comment]
242การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวยุคเจเนอเรชั่นแอลฟาในบริบทสังคมไทย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการวิจัยอนาคต
The Scenario of Family Strengths in Generation Alpha in the Thai Context
1.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์-หัวหน้า
2.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์-ผู้ร่วม
2563Contact Researcher [comment]
241การประเมินสมรรถนะครูต้นแบบในการส่งเสริมทักษะทางสมอง (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย
-
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-ผู้ร่วม
3.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-ผู้ร่วม
2563Contact Researcher [comment]
240ประสิทธิผลของการฝึกอบรมทางจิตพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเอื้อสังคมในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
The Effectiveness of Psycho-Behavioral Science Training on Promoting Prosocial Behavior of Secondary School Students
1.ศรัณย์ พิมพ์ทอง-หัวหน้า
2560 [Article]ดู:515
ตีพิมพ์
[comment]
239โปรแกรมจิตวิทยาเชิงบวกในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ: การวิเคราะห์อภิมาน
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.พิชชาดา ประสิทธิโชค-ผู้ร่วม
2563 [Full]ดู:373
-
[comment]
238การประยุกต์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านจิตสังคมเชิงบวกเพื่อพัฒนากิจกรรมจิตวิทยาเชิงบวกแบบออนไลน์ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
Application of positive psychosocial path model to develop online positive psychology interventions for major depressive Patients
1.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์-หัวหน้า
0Contact Researcher [comment]
237จ้างผลิตสื่อตามกลยุทธ์ด้านการสื่อสารเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสไคโรนา 2019 (CoVID-19)
-
1.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-หัวหน้า
2563Contact Researcher [comment]
236จ้างเหมาออกแบบกระบวนการสร้างและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสไคโรนา 2019 (CoVID-19)
-
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2563Contact Researcher [comment]
235การจัดทำสถานการณ์ความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการป้องกันผลกระทบต่อ สุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5 ) ของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
-
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2563 [Full]ดู:666
-
[comment]
234ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์ ในหัวข้อ "ลัทธิอุปโภคและบริโภคนิยมกับสังคมไทยในแง่มุมประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและพฤติกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2500-2560"
-
1.ปิยดา สมบัติวัฒนา-หัวหน้า
2562 [Full]ดู:410
-
[comment]
233การวิจัยและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2563 [Article]ดู:440
ตีพิมพ์
[comment]
232การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะกลางแผน
-
1.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-หัวหน้า
2562Contact Researcher [comment]
231กระบวนการพัฒนาความเป็นนักวิจัยของนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์: กรณีศึกษาบัณฑิตสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ที่มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ
-
1.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-หัวหน้า
2563 [Article]ดู:432
ตีพิมพ์
[comment]
230-
Talent management and retention in family business by using a practices-based case study: A case study of seafood processing industry, the south of Thailand.
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2562Contact Researcher [comment]
229การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมในบริบทไทยตามแนทางพฤติกรรมศาสตร์
-
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.พลเทพ พูนพล-ผู้ร่วม
2562Contact Researcher [comment]
228การประเมินและการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะครอบครัวกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุทางวัฒนธรรมของพฤติกรรมสุขภาพและโปรแกรมจิตวิทยาเชิงบวกและความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ASSESSING AND IMPROVING HEALTH LITERACY AND WELLBEING IN THAI FAMILIES AT RISK OF NCDS: THE DEVELOPMENT OF A CULTURALLY RELEVANT HEALTH BEHAVIOR MODEL AND A POSITIVE PSYCHOLOGY AND HEALTH LITERACY PROGRAM http://bsri.swu.ac.th/hl-wellbeing/
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2563 [Full]ดู:3078
[Full]ดู:932
-
[comment]
227การพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21
-
1.ประทีป จินงี่-หัวหน้า
2562 [Article]ดู:836
ตีพิมพ์
[comment]
226ประสบการณ์ของผู้สูงอายุในการทำงานพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาผู้สูงอายุอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
The experience of the elderly in community development work: a case study of the elderly in Pak Phli District Nakhon Nayok Province
1.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-หัวหน้า
2561Contact Researcher [comment]
225ปัจจัยเชิงสาเหตุของเจตคติการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
Factors influencing Social Entrepreneurial Attitude and Participative Behavior in Social Enterprise of Teenagers in Thailand; the Implications for Sustainability of Social Enterprise
1.พิชญาณี พูนพล-หัวหน้า
2561Contact Researcher [comment]
224วิเคราะห์ทดสอบ RF Index Assessment
-
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล-ผู้ร่วม
2562Contact Researcher [comment]
223การวิเคราะห์และออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
System Analysis and Design an Information System for Evaluation Apprasal
1.วาสนา วงษ์เพชร-หัวหน้า
2562Contact Researcher [comment]
222แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ในยุคไทยแลนด์ 4.0
-
1.กรวิกา กัปตพล-หัวหน้า
2562Contact Researcher [comment]
221โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Evaluation of National Institute of Educational Testing Service’s Performance
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2562Contact Researcher [comment]
220การพัฒนาระบบ Matching Online ตลาดแรงงานผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์
Development of an Online Matching System for Labor Market of Productive Ageing
1.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์-หัวหน้า
2562 [Abs]ดู:716
-
[comment]
219คุณลักษณะของความเป็นเลิศและปัจจัยความสำเร็จของการทำงานวิจัยที่เป็นเลิศของนักวิจัยที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
Characteristic of Excellence and the Key Success Factors of Research Excellence: A Case Study of National Award-Winning Researchers
1.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-หัวหน้า
2562 [Abs]ดู:347
[Full]ดู:576
-
[comment]
218โครงการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)
Project for Monitoring and Evaluation of Human Resource Development Programs in the Humanities and Social Sciences (Outstanding GPA Scholarship, Humanities and Social Sciences of Thailand)
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์-ผู้ร่วม
3.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช-ผู้ร่วม
4.พิชชาดา ประสิทธิโชค-ผู้ร่วม
5.ยุวดี จันทะศิริ-ผู้ร่วม
2562 [Full]ดู:449
-
[comment]
217Participatory Environmental Education for Indigenous Youths in Thailand, Myanmar and Laos.
Participatory Environmental Education for Indigenous Youths in Thailand, Myanmar and Laos.
1.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์-หัวหน้า
2561 [Full]ดู:453
-
[comment]
216Indigenous Youth Engagement in Environmental Sustainability: Native Americans in Coconino County, USA
Indigenous Youth Engagement in Environmental Sustainability: Native Americans in Coconino County, USA
1.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์-หัวหน้า
2.Siti Jafar-ผู้ร่วม
3.Cynthia Seelhammer-ผู้ร่วม
4.Jeffery Carlson-ผู้ร่วม
2560 [Article]ดู:510
ตีพิมพ์
[comment]
215การรวบรวม ประมวลผลข้อมูล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่เมืองและเขตชนบท
Evaluation of Developing Course of Middle Administrators in Higher Education Institutions to Strengthen the Administration of New Universities
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2562 [Full]ดู:1872
-
[comment]
214สำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านสุขภาพของวัยรุ่นไทย
Project for Data Collecting and Analysis of Health Literacy to Reduce Health Risk Behaviors of Thai Teenagers.
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2562 [Full]ดู:593
-
[comment]
213Sufficiency Live Wage: A Conceptual Framework in Thai Organizations based on the Sufficiency Economy Philosophy
Sufficiency Live Wage: A Conceptual Framework in Thai Organizations based on the Sufficiency Economy Philosophy
1.Kanu Priya Mohan-หัวหน้า
2.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-ผู้ร่วม
3.ปิยดา สมบัติวัฒนา-ผู้ร่วม
2562Contact Researcher [comment]
212การพัฒนาแบบวัดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงาน
Development of Work-Family Interface Inventory
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2562 [Article]ดู:871
ตีพิมพ์
Poster
[comment]
211รูปแบบการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตสำหรับผู้สูงอายุ
A Model of Self-Development for Enhancing Psychological Immunityof the Elderly
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2561 [Article]ดู:488
ตีพิมพ์
[comment]
210ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพการป้องกันโรค
Synthesis and Development of Thailand Health Literacy Scales
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2561 [Full]ดู:1707
-
[comment]
209ปัจจัยเชิงเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม
-
1.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์-หัวหน้า
2.ยุทธนา ไชยจูกุล-ผู้ร่วม
2560Contact Researcher [comment]
208กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ในสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
Branding Strategy through Online Media among University in Thailand
1.พิชญาณี พูนพล-หัวหน้า
2.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-ผู้ร่วม
3.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
4.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-ผู้ร่วม
5.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-ผู้ร่วม
6.ศรัณย์ พิมพ์ทอง-ผู้ร่วม
7.วาสนา วงษ์เพชร-ผู้ร่วม
8.กรวิกา กัปตพล-ผู้ร่วม
9.พิจิตรา ธรรมสถิตย์-ผู้ร่วม
2560Contact Researcher [comment]
207การฝึกสอนและให้คำปรึกษาสำหรับครู: การตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมที่มีผลต่อการฝึกหัด
Coaching and Mentoring for Educators: Investigating the Cognitive-Affective-Behavioral Learning Outcomes of Training
1.Kanu Priya Mohan-หัวหน้า
2560 [Full]ดู:482
-
[comment]
206การสังเคราะห์องค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์จากวารสารพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
State of art, Gap of Knowledge and Trends of publication in Behavioral Science: A Content Analysis of Articles published in Journal of Behavioral Science
1.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-หัวหน้า
2560 [Full]ดู:443
-
[comment]
205รูปแบบการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตสำหรับผู้สูงอายุ
A Model of Self- Development for Enhancing Psychological Immunity of the Elderly
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2.อุมาภรณ์ สุขารมณ์-ผู้ร่วม
2561Contact Researcher [comment]
204แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
Guidelines on Developing Quality of Life for the Elderly in Tambon Posa, Muang District, Angthong Province: A Community-based Approach
1.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์-หัวหน้า
2561Contact Researcher [comment]
203ปัจจัยเชิงเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อพันธะผูกพันต่อองค์การและการแยกตัวออกจากกลุ่มโดยผ่านพฤติกรรมปกป้องหวงแหนอาณาเขตของพนักงานบริษัทเทคโนโลยี่สารสนเทศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
-
1.ยุทธนา ไชยจูกุล-หัวหน้า
2560Contact Researcher [comment]
202การพัฒนามโนมติที่ถูกต้อง เรื่อง "การศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาความปลอดภัยของผู้ป่วยและการพัฒนาเครื่องมือวัด: การวิจัยข้ามวัฒนธรรม"
Understanding Psychological Patient Safety and Developing a Research Instrument : A cross cultural research)
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2559Contact Researcher [comment]
201การศึกษาข้ามวัฒนปัจจัยระดับบุคคล ปัจจัยระดับองค์กร และการมีภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ที่เกี่ยวข้องประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย พม่า ลาว และกัมพูชา
A Cross-Cultural Study of Individual Factors, Organizational Factors and Servant Leadership Correlated with the Effectiveness of Work in Thai, Myanmar, Laos and Cambodia NGOs’ Staffs
1.ศรัณย์ พิมพ์ทอง-หัวหน้า
2558Contact Researcher [comment]
200การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเครือข่าย Young Samart Farmer ของเกษตรกรเมล่อน ตำบลโพสะ จังหวัดอ่างทอง
Participatory Action Research to Develop a Young Smart Farmer Network of Melon Famers in Tambon Posa, Angthong Province
1.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์-หัวหน้า
2561Contact Researcher [comment]
199สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
The Synthesis of Body of Knowledge related to Education in three Southern Border Provinces
1.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์-หัวหน้า
2561Contact Researcher [comment]
198การสังเคราะห์งานวิจัยในวารสาร International Journal of behavioral science
Research Synthesis of papers published in the International Journal of Behavioral Science (IJBS) at Behavioral Science Research Institute (BSRI), at Srinakharinwirot University, Bangkok.
1.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-หัวหน้า
2.Kanu Priya Mohan-ผู้ร่วม
3.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-ผู้ร่วม
2560 [Full]ดู:495
-
[comment]
197โครงการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานในสภากาชาดไทยต่อบริการด้านบุคลากร ของสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
Thai Red Cross Job Satisfaction Survey on Personnel Service of Human Resource Management Office
1.ศรัณย์ พิมพ์ทอง-หัวหน้า
2560 [Full]ดู:302
-
[comment]
196รูปแบบพฤติกรรมความชอบ และวัฒนธรรมที่แตกต่างของรุ่นอายุที่อยู่ร่วมกันในครอบครัวอย่างมีความสุขในเขตกรุงเทพมหานคร
-
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2561Contact Researcher [comment]
195แนวทางยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
Enhancing the quality of non-formal and informal education to increase educational opportunities and professional competency
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-หัวหน้า
2560Contact Researcher [comment]
194การจัดการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Alternative Education Management in Thailand to Enhance Lifelong Learning
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-ผู้ร่วม
2560Contact Researcher [comment]
193การนำวิทยาการบริหารความเสี่ยงในเชิงพฤติกรรมศาสตร์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยชั่วคราว
Enhancing Effectiveness in Decision among Pretrial Release Defendants: A Behavioral Science Approach to Risk Management
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-หัวหน้า
2560Contact Researcher [comment]
192การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาฃชุมชน พ.ศ. 2555-2559
The Evaluation of the strategic plan of the Community Development Department 2012-2016
1.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-หัวหน้า
2559Contact Researcher [comment]
191พฤติกรรมการสืบสานวัฒนธรรมของเยาวชนไทยและแนวทางในอนาคต
Behavior of Cultural Inheritance among Thai Youth and Future Approach
1.วิชุดา กิจธรธรรม-หัวหน้า
2.วาสนา วงษ์เพชร-ผู้ร่วม
3.พิจิตรา ธรรมสถิตย์-ผู้ร่วม
2559Contact Researcher [comment]
190โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส ของกลุ่มวัยทำงานอายุ 15-59 ปี สำหรับหมู่บ้านจัดการสุขภาพ และประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนในสถานศึกษาอายุ 7-14 ปี
The Project of Active e-Learning of Government. Supported Budget in 2015 by OCSC
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2560 [Full]ดู:2333
-
[comment]
189โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชี้แนะ Coaching and Mentoring (จังหวัดตราด)
Educational Reform : Coaching and Mentoring (Trad)
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2558 [Full]ดู:1792
-
[comment]
188โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชี้แนะ Coaching and Mentoring (จังหวัดเชียงราย)
โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนโดยการชี้แนะและให้คำปรึกษา (Chiang Rai province)
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2559 [Full]ดู:460
-
[comment]
187โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชี้แนะ Coaching and Mentoring สพม.5
Educational Reform : Coaching and Mentoring
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2558 [Full]ดู:504
-
[comment]
186โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชี้แนะ Coaching and Mentoring (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
Educational Reform : Coaching and Mentoring (Phra Nakhon Si Ayutthaya)
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2558 [Full]ดู:747
-
[comment]
185โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชี้แนะ Coaching and Mentoring (จังหวัดศรีสะเกษ)
Educational Reform : Coaching and Mentoring (Srisaket Province)
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2558 [Full]ดู:542
-
[comment]
184ปัจจัยด้านบุคคลปัจจัยสภาพแวดล้อมและการสนับสนุนทางสังคมในสื่อออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแก้ปัญหาชีวิตครอบครัวของบิดามารดาที่มีบุตรวัยอนุบาล
The Influence of Personal Environmental and Online Social Support Factors on Behavior of Coping Family Problem among Parents with Preschool Children
1.พิชญาณี พูนพล-หัวหน้า
2560Contact Researcher [comment]
183การวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางจิตสังคม และพฤติกรรม สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Research and Development of Database System for Measuring Instruments in Psychosocial and Behavior of the Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University
1.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์-หัวหน้า
2560Contact Researcher [comment]
181การเสริมสร้างศักยภาพหน่วยวิจัยด้านชีวจิตสังคมและพฤติกรรมศาสตร์
Potential Enhancement of Research Unit in Bio-psychosocial and Behavioral Science
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล-ผู้ร่วม
3.วิชุดา กิจธรธรรม-ผู้ร่วม
4.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล-ผู้ร่วม
5.อรัญ วานิชกร-ผู้ร่วม
6.ศรัณย์ พิมพ์ทอง-ผู้ร่วม
7.อัจศรา ประเสริฐสิน-ผู้ร่วม
8.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์-ผู้ร่วม
2560 [Full]ดู:676
[Article]ดู:476
ตีพิมพ์
[comment]
180รายงานผลการติดตามและประเมินการดาเนินงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในส่วนราชการ ในโครงการติดตามและประเมินการดาเนินงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์
Monitoring and Evaluation Project of operation based on Experience Accumulation Framework: EAF.
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2560 [Full]ดู:1093
-
[comment]
179การสร้างและพัฒนาเครื่องมือความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทย
Creating and Developing of Thailand Health Literacy Scales
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2560 [Full]ดู:5908
-
[comment]
178อิทธิพลของจิตวิทยาเชิงบวก และบรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและสุขภาวะครอบครัวโดยส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพของครอบครัวในชุมชนกึ่งเมือง
Effect of Positive Psychology and Cultural Social Norm to Healthy Behavior and Family Well-being by mediating Health Literacy of Family in the Semi-Urban Community: Mixed Methods
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล-ผู้ร่วม
2560 [Full]ดู:1208
[Full]ดู:2538
[Article]ดู:1250
ตีพิมพ์
[comment]
177โครงการจัดทาคู่มือการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือน
The Project of Evaluation in Probation Period of New Officers.
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์-ผู้ร่วม
3.พิชญาณี พูนพล-ผู้ร่วม
2560 [Full]ดู:2692
-
[comment]
176รูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาของเยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรมพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
The Causal Model of Promoting Secondary Education among youth in Multicultural Society of the Three Southern Border Provinces
1.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์-หัวหน้า
2559 [Abs]ดู:1049
Oral
[comment]
175กระบวนการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนไทยพวน จังหวัดนครนายก
Local Culture Inheritance to Development of Cutural Network for Strengthening Community : A Case Study of ThaiPhuan,Nakhonnayok
1.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-หัวหน้า
2.ศิวพร ละม้ายนิล-ผู้ร่วม
2559 [Full]ดู:551
-
[comment]
174โครงการพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะ: การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับบริบทของราชการพลเรือนสามัญของไทย
The Project of Competency and Performance Management for Development in Civil Service of Thailand.
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2559 [Abs]ดู:1698
-
[comment]
173บทบาทของผู้นำชุมชนและกระบวนการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงวัฒนธรรมของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนไทยพวน ตำบลเกาะหวาย จังหวัดนครนายก
The Role of Community Leaders in the Conservation of Local Culture and Processes to Strengthen the Culture of the Community : A Case Study of Thai Phuan, Koh Wai, Nakhon Nayok
1.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-หัวหน้า
2558 [Abs]ดู:1423
Oral
[comment]
172โครงการประเมินผลกระบวนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
The Project of Evaluation in Probation Period of New Officers.
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.วิชุดา กิจธรธรรม-ผู้ร่วม
3.ศรัณย์ พิมพ์ทอง-ผู้ร่วม
2558 [Abs]ดู:655
-
[comment]
171ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Developing an Information system for Curriculum Management
1.วาสนา วงษ์เพชร-หัวหน้า
2558 [Abs]ดู:574
Oral
[comment]
170Behavioral Science Research: An Evaluation of the Historical roots, Evolution and Future Development in Thailand
Behavioral Science Research: An Evaluation of the Historical roots, Evolution and Future Development in Thailand
1.Kanu Priya Mohan-หัวหน้า
2558 [Full]ดู:835
ตีพิมพ์
[comment]
169โครงการพัฒนาเชิงรุกด้วยการเรียนรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
Active Development Project by e-Learning in 2015
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-หัวหน้า
3.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ-ผู้ร่วม
2558 [Abs]ดู:694
-
[comment]
168การจ้างสำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558
Job Satisfaction and Organizational Commitment of Expressway Authority of Thailand 2015
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2558 [Abs]ดู:677
-
[comment]
167 การจ้างสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
-
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2558 [Abs]ดู:668
-
[comment]
166โครงการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ส.
Research Study Related to Work Behaviors of Officials Working in The Office of the Narcotics Control Board –ONCB
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.วิชุดา กิจธรธรรม-ผู้ร่วม
3.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-ผู้ร่วม
2558 [Full]ดู:790
-
[comment]
165โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงและพัฒนาเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์กลุ่มกำลังคนคุณภาพในระบบราชการ เลขที่สัญญา 38/2558
Efficiency Improvement of High Performance and Potential System (HiPPS) and Instrument Development for Evaluation and Monitoring in Utilizing from Talents in Thai Government
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-เลขานุการ
3.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์-หัวหน้า
2558 [Full]ดู:2589
[Full]ดู:964
-
[comment]
164โครงการศึกษาและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กและค้นหาโครงการต้นแบบ
-
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-ผู้ร่วม
3.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-ผู้ร่วม
4.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์-ผู้ร่วม
5.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
6.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย-ผู้ร่วม
2557Contact Researcher [comment]
163การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตด้วยการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎี ปัญญาสังคมผ่านสือวีดิทัศน์ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)
Evaluating Learning and Social-Cognitive Development through the Using Thai Public Broadcasts in the General Education of Srinakharinwirot University Students
1.ประทีป จินงี่-หัวหน้า
2.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
3.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร-ผู้ร่วม
4.วิไลลักษณ์ ลังกา-หัวหน้า
2557 [Full]ดู:860
[Article]ดู:326
ตีพิมพ์
[comment]
162การเตรียมความพร้อมสู่การทำงานอาสาและการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการสุขภาวะตนเองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอาสาของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
Readiness Preparation to Volunteer Working and Causal Relation Model Development of Self- Wellness Management Related to Volunteer Working of Faculty Members
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2558 [Full]ดู:1443
-
[comment]
161รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงานของครู
A causal relationship model of teachers’ work engagement
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2557 [Full]ดู:1094
-
[comment]
160สังเคราะห์และสร้างเครื่องมือวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน เรื่อง ภาวะน้ำหนักเกิน (อ้วน) และท้องก่อนวัยอันควร
Synthesis and Development of Health Literacy Scale for Thai Childhood Overweight Health and Literacy Scale for Unwanted Pregnancy Prevention of Thai Female Adolescents
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2557Contact Researcher [comment]
159ปัจจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ในองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
Antecedent Factors Correlated with the Organizational Retention of the University Academic Staffs
1.ศรัณย์ พิมพ์ทอง-หัวหน้า
2557 [Full]ดู:1065
-
[comment]
158การพัฒนาและใช้เครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ ของคนไทยวัยผู้ใหญ่ในการปฏิบัติตามหลัก 3อ.2ส.
The Development and Application of ABCDE-Health Literacy Scale for Thai Adults)
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2557 [Full]ดู:5915
-
[comment]
157โครงการสร้างชุดความรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชน: จากประสบการณ์ความสำเร็จของโรงเรียนไทย
-
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร-ผู้ร่วม
3.ธรรมนันทกา แจ้งสว่าง-ผู้ร่วม
2557 [Full]ดู:1248
-
[comment]
156โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและวิจัยความตระหนักรู้ในสิทธิของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
Survey and Analysis of Consumers Rights Awareness in Telecommunication Services, 2013
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2557 [Full]ดู:719
[Full]ดู:561
-
[comment]
155โครงการจัดจ้างและวิเคราะห์สภาพปัญหาจากการใช้บริการโทรคมนาคมของผู้บริโภคในปี 2556
Survey and Analysis of Consumers Problems in Telecommunication Services, 2013
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์-ผู้ร่วม
3.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2557 [Full]ดู:745
[Full]ดู:599
-
[comment]
154การศึกษาลักษณะและรูปแบบนของความขัดแย้งในครอบครัวและเสริมสร้างความสุขในชีวิต
-
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-ผู้ร่วม
3.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์-ผู้ร่วม
0 [Full]ดู:962
-
[comment]
153การประเมินผลจากการชมภาพยนต์เพื่อสร้างบรรดาใจของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
The Evaluation of Watching Movies for Enhancing Inspiration of Undergraduate Students at Srinakharinwirot University
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-ผู้ร่วม
3.ศรัณย์ พิมพ์ทอง-ผู้ร่วม
4.วิไลลักษณ์ ลังกา-ผู้ร่วม
2557 [Full]ดู:933
-
[comment]
152โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค (7 เรื่อง)
Curriculum Development and Training Knowledge related to ASEAN for Provincial Official
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
3.วิชุดา กิจธรธรรม-ผู้ร่วม
6.วิริณธิ์ กิติพิชัย-ผู้ร่วม
2557 [Full]ดู:691
[Full]ดู:542
[Full]ดู:592
[Full]ดู:536
[Full]ดู:546
[Full]ดู:575
[Full]ดู:525
[Full]ดู:543
[Full]ดู:556
[Full]ดู:519
-
[comment]
151ตัวแปรทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการทำงานและคุณภาพชีวิตของอาจารย์มหาวิทยาลัย : การศึกษาข้ามวัฒนธรรม
A Cross Cultural Research: Psychosocial correlates of Employee well-being and Quality of work life of the University Teaching faculty
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
3.สุภาพร ธนะชานันท์-ผู้ร่วม
4.ยุทธนา ไชยจูกุล-ผู้ร่วม
5.Kanu Priya Mohan-ผู้ร่วม
2555 [Full]ดู:398
-
[comment]
150โครงการประเมินผลการดำเนินงานด้าน การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
Evaluation of the Implementation of Harm Reduction Policy for Drug User
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์-ผู้ร่วม
3.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2557Contact Researcher [comment]
149การสังเคราะห์การวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
Research Synthesis on the Relation of Psycho-Social Characteristics relevance to Quality of Life among Elderly in Thailand
1.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-หัวหน้า
2.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-ผู้ร่วม
2556 [Full]ดู:1114
-
[comment]
148การวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและอภิมาน
Analysis and Synthesis of Research in Science, Humanity and Social Science: Srinakharinwirot University Case Study by Meta and Content Analysis
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2556 [Full]ดู:3010
[Article]ดู:466
ตีพิมพ์
[comment]
147การศึกษาข้ามวัฒนธรรมปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียงของนักศึกษาในประเทศไทย และมาเลเซีย
A Cross-Cultural Study of Psychosocial Factors Correlated with Sufficient Consumption Behavior of Students in Thai, Malaysia and Singapore
1.ศรัณย์ พิมพ์ทอง-หัวหน้า
2557 [Full]ดู:825
-
[comment]
146โครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน: สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร อำนวยการและวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
1.วิชุดา กิจธรธรรม-หัวหน้า
2557 [Full]ดู:539
-
[comment]
145การถ่ายทอดทางสังคมกับความผูกพันในงานและองค์กรที่มีต่อพฤติกรรมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Work Socialization and Organization Commitment Related to Participating work Behavioral Fallow Action Plan
1.จุฑารัตน์ กิตติเขมากร-หัวหน้า
2557 [Full]ดู:788
[Article]ดู:265
ตีพิมพ์
[comment]
144การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมตามค่านิยมและวัฒนธรรมไทยของชุมชนหนอกหมากฝ้ายอย่างยั่งยืนด้วยการสังเคราะห์งานวิจัย
The Development of Promoting Model for Sustainable Behavior Conformability with Thai Value and Culture
1.วิชุดา กิจธรธรรม-หัวหน้า
2.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-ผู้ร่วม
3.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-ผู้ร่วม
2557 [Full]ดู:1057
-
[comment]
143การวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับด้านจิตสังคมและพฤติกรรมของผู้ให้บริการและผู้รับบริการที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มโรคอ้วน
Multilevel causal analysis of socio-psychological and behavior factors of health providers and clients affecting risk behaviors modification with obesity
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2556 [Full]ดู:1304
[Abs]ดู:610
-
[comment]
142การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารกำลังคนคุณภาพ เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการ
Effective Improvement of Telent Manaement for Continuing of Managing Government
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-ผู้ร่วม
2556 [Full]ดู:906
[Abs]ดู:590
-
[comment]
141ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของนิสิตที่มีภาวะอ้วน
The effect of health behavior modification base on client center program to self-care behavior of obese students
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2556 [Full]ดู:1334
[Abs]ดู:601
-
[comment]
140ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มโรคเมตาบอลิกของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร
Result of Risk Behavior Modification With Metabolic Syndrome of Units in Bangkok Metropolis
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2555 [Full]ดู:869
[Abs]ดู:547
-
[comment]
139ผลการบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มโรคเมตาบอลิกของสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร
Result of Evaluation and Managing Program for Health Behavior Modification with Metabolic Syndrome of Public and Private Hospitals in Bangkok Metropolis
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2554 [Full]ดู:907
[Abs]ดู:547
-
[comment]
138รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุด้านสภาพแวดล้อมและแรงจูงใจในงานที่มีต่อพฤติกรรมบริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของบุคลากรทางการแพทย์
Causal Relation Model of Environment, Job Motivation to Service Behaviors in Health Promotion and Disease Protection of Medical Providers
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2554 [Full]ดู:1345
[Abs]ดู:591
ตีพิมพ์
[comment]
137รูปแบบการพัฒนาเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตของเยาวชน
Antecedents and Consequences of Youths’ Psychological Immunity
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
3.สุภาพร ธนะชานันท์-ผู้ร่วม
2554 [Full]ดู:1694
[Abs]ดู:628
-
[comment]
136ผลการบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มโรคเมตาบอลิกของสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร
Result Report of Managing program for Health Behavior Modification of Public and Private Hospitals in Bangkok Metropolis
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2554 [Full]ดู:900
[Abs]ดู:627
-
[comment]
135ความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษาตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
Research of the Community Strength for Environmental Conservation a case of study of the San Saeb Canal
1.อ้อมเดือน สดมณี-หัวหน้า
2.ฉันทนา ภาคบงกช-ผู้ร่วม
3.ยุทธนา ไชยจูกุล-ผู้ร่วม
2553Contact Researcher [comment]
134ศึกษาระบบการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการระบบ HiPPS ของส่วนราชการ
A Study of Progression Monitoring System of High Performance and Potential System (HiPPS) Administration of Thai Government
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2553 [Full]ดู:891
-
[comment]
133ปัจจัยเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของแกนนำชุมชนในภาคกลาง:การศึกษาระยะที่ 2
Integrative Factors Related to the Ethical Behavior of Community Leaders in the Central Region : Phase 2
1.อ้อมเดือน สดมณี-หัวหน้า
2.ดวงเดือน แซ่ตัง-ผู้ร่วม
3.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-ผู้ร่วม
4.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-ผู้ร่วม
2553 [Full]ดู:957
[Abs]ดู:546
-
[comment]
132ปัจจัยเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของแกนนำชุมชนภาคกลาง: การศึกษาระยะที่หนึ่ง
Integrative Factors Related to the Ethical Behavior of Community Leaders in the Central Region : Phase 1
1.อ้อมเดือน สดมณี-หัวหน้า
2.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-ผู้ร่วม
3.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
4.สุภาพร ธนะชานันท์-ผู้ร่วม
5.ปัทมา เกตุอ่ำ-ผู้ร่วม
2553 [Full]ดู:1123
-
[comment]
131โครงการย่อยที่ 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว - งานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต
An analysis of work-family linkage and quality of life
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2.อัจฉรา สุขารมณ์-ผู้ร่วม
3.อังศินันท์ อินทรกำแหง-ผู้ร่วม
2553Contact Researcher [comment]
130การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององค์กรไม่หวังผลกำไร ในกรุงเทพมหานคร
Project Management and Evaluation for Health Behavior Modification of the Non-governmental Organizations in Bangkok Metropolis
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2553 [Full]ดู:1110
-
[comment]
129การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
Project Management and Evaluation for Health Behavior Modification of the Public and Private Organizations in Bangkok Metropolis
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2553 [Full]ดู:1196
[Article]ดู:306
ตีพิมพ์
[comment]
128การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
Project Management and Evaluation for Halth Behavior Modification of the Hospitals in BAngkok Metropolis
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2553Contact Researcher [comment]
127ผลการใช้วิธีการจัดการภาวะวิกฤตชีวิตด้วยตนเองตามแนวตะวันออกที่มีต่อภาวะ วิกฤตชีวิตและความสุขใจของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนในกรุงเทพมหานคร
Effect of life crises managing from oriental opproach to midlife crises and well-beng on the lives of married Thai women in Bangkok
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2553 [Full]ดู:1773
-
[comment]
126โครงการวิจัยย่อยที่ 1 หมากล้อมกับการกล่อมเกลาเยาวชน
Go Game and Socialization in Youth
1.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-หัวหน้า
2.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
3.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
4.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2552Contact Researcher [comment]
125โครงการประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา (นบอ.)
The Training Program Evaluation:The Development Course of Middle Administrators in Higher Education Institutions
1.วิริณธิ์ กิติพิชัย-หัวหน้า
3.อังศินันท์ อินทรกำแหง-ผู้ร่วม
2552 [Full]ดู:1854
[Abs]ดู:574
-
[comment]
124โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ
1.พรรณี บุญประกอบ-หัวหน้า
2.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2551 [Abs]ดู:887
-
[comment]
123โครงการย่อยที่ 1: ปัจจัยเชิงเหตุด้านการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อความสุขใจและพฤติกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา
1.ฉันทนา ภาคบงกช-หัวหน้า
2.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2552 [Full]ดู:1172
[Abs]ดู:706
-
[comment]
122โครงการย่อยที่ 5 การวิเคราะห์ดัชนีความสุขใจของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
The effect of psychological and child-rearing skill development training on appropriate parental child-rearing practices and children's perception of academic support
1.งามตา วนินทานนท์-หัวหน้า
2.ฉันทนา ภาคบงกช-ผู้ร่วม
3.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-ผู้ร่วม
4.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2552Contact Researcher [comment]
121โครงการย่อยที่ 8 ผลการพัฒนามารดาด้านจิตลักษณะและทักษะที่มีต่อพฤติกรรมการอบรมบุตรของมารดาและความรับผิดชอบการเรียนของบุตรวัยรุ่นตอนต้น : การศึกษาขั้นต้น
The effectiveness of psychological and child-rearing skill training on mothers' supervision and adolescents' academic responsibility: The preliminary study
1.งามตา วนินทานนท์-หัวหน้า
2.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2551 [Full]ดู:1064
[Abs]ดู:610
-
[comment]
120โครงการย่อยที่ 3 ปัจจัยเชิงเหตุด้านการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา สภาพแวดล้อมทางครอบครัวและโรงเรียนที่มีต่อความสุขใจและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย : การวิจัยช่วงยาวหลายระยะ
A study of causal relationship of family-school situational antecedents of subjective well-begin and learning of high school students in Thai educational reform practices:A longitudinal-sequential study
1.งามตา วนินทานนท์-หัวหน้า
2.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2551 [Full]ดู:2024
[Abs]ดู:682
-
[comment]
119การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของหน่วยงานในเขตกรุงเทพมหานคร
Project Management and Evaluation for Health Behavioral Modification of the Organizations in Bangkok Metropolis
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2552 [Full]ดู:1471
[Abs]ดู:600
-
[comment]
118โครงการศึกษาและพัฒนาระบบประเมินความเชื่อไว้วางใจ(Public Trust)ในหน่วยงานภาครัฐ
Public Trust
1.ยุทธนา ไชยจูกุล-หัวหน้า
2.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
3.ศยามล เอกะกุลานันท์-ผู้ร่วม
4.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์-ผู้ร่วม
2551 [Abs]ดู:905
-
[comment]
116โครงการวางระบบมาตรฐานดำเนินการพัฒนาข้าราชการก่อนปฏิบัติราชการ
Program for Establishing Systems of Standards for the Development Process of New Government Officials during the Work Trial Period
1.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-หัวหน้า
2.วิริณธิ์ กิติพิชัย-ผู้ร่วม
3.อังศินันท์ อินทรกำแหง-ผู้ร่วม
4.นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล-ผู้ร่วม
2551 [Full]ดู:2400
[Full]ดู:1377
[Full]ดู:2821
[Abs]ดู:594
-
[comment]
115การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับความเครียดและการเผชิญความเครียดของคนไทย
Research Synthesis related to Stress and Coping of Thai people
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2551 [Full]ดู:11181
[Abs]ดู:644
-
[comment]
114โครงการย่อย 3 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมของครูในการพัฒนาพลังปัญญาของเยาวชนไทย
1.พรรณี บุญประกอบ-หัวหน้า
2.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2551 [Full]ดู:615
-
[comment]
113ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของนักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บุคลิกภาพค่านิยมในอาชีพกับการเลือกอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
1.ทัศนา ทองภักดี-หัวหน้า
2.อัจฉรา สุขารมณ์-ผู้ร่วม
3.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
2551 [Full]ดู:3466
[Abs]ดู:686
-
[comment]
112ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยกับบุคลิกภาพของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
1.ทัศนา ทองภักดี-หัวหน้า
2551 [Full]ดู:3689
-
[comment]
111โครงการวิจัยประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย(กองแผนงาน 46)
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
4.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
2551 [Full]ดู:2858
-
[comment]
110การวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของเยาวชนไทย
Research and Development related to Consumers Behavior based on Cognitive of Thai Youth
1.ผจงจิต อินทสุวรรณ-หัวหน้า
2.อ้อมเดือน สดมณี-ผู้ร่วม
3.อังศินันท์ อินทรกำแหง-ผู้ร่วม
4.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
5.สธญ ภู่คง-ผู้ร่วม
6.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2550 [Full]ดู:5055
-
[comment]
109การสำรวจพฤติกรรมการใช้และกำจัดโทรศัพท์มือถือ-แบตเตอรีของคนไทย
The Survey of Thais' Mobile Phone Usage and Battery Disposal
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
3.อัจฉรา สุขารมณ์-ผู้ร่วม
4.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
2550 [Full]ดู:3002
[Abs]ดู:688
-
[comment]
108การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทำงานนอกบ้านในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Casual Relation Analysis and Indices of Midlife Crisis of MarriedThai Women Working outside Houses in Bangkok and Periphery
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.อัจฉรา สุขารมณ์-ผู้ร่วม
3.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
2550 [Abs]ดู:611
[Full]ดู:637
-
[comment]
107ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานภายหลังเกษียณอายุของข้าราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Factors Related to Work Behaviors after the Retirement of Government Officials of Srinakharinwirot University
1.มนัส บุญประกอบ-หัวหน้า
2.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
2549 [Full]ดู:3585
[Abs]ดู:583
-
[comment]
106โครงการย่อยที่ 4 ปัจจัยด้านจิตสังคมและความสุขใจที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานของครูระดับประถมศึกษา
Psychosocial Factors and Subjective Well-Being Correlated with TEacher Performance in the Educational Reform Practices of Elementary and Seondary School Teachers
1.อ้อมเดือน สดมณี-หัวหน้า
2.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
3.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2549Contact Researcher [comment]
105โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาจิตสำนึกประชาธิปไตยในเยาวชนไทย
Development of Democratic Consciousness in Thai Youth
2.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
2549 [Full]ดู:1478
[Abs]ดู:607
-
[comment]
104โครงการวิจัยแม่บท เรื่อง การวิจัยและพัฒนาจิตสำนึกทางปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย
An Analysis of Psychosocial Factors Related to Thai Youths Intellectuai Consciousness and Quality of Life
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2.อัจฉรา สุขารมณ์-หัวหน้า
3.ผจงจิต อินทสุวรรณ-ผู้ร่วม
4.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร-ผู้ร่วม
5.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
6.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
7.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
9.สธญ ภู่คง-ผู้ร่วม
10.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
11.อ้อมเดือน สดมณี-ผู้ร่วม
2549 [Abs]ดู:1776
-
[comment]
103การพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านผู้นำทางวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐเอกชน และในกำกับของรัฐ
Development of Academic Leadership Competency Model for Faculty Members in Public, Private, and Public Autonomous Universities
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2549 [Full]ดู:2444
[Abs]ดู:570
-
[comment]
102โปรแกรมการส่งเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับเยาวชน
Programme for enhancing emotional intelligence based on Oriental Approach for the better quality of life in Thai Youths
1.อัจฉรา สุขารมณ์-หัวหน้า
2.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
2548 [Full]ดู:1642
[Abs]ดู:643
-
[comment]
101การประมวลและสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับอีคิวในประเทศไทย
Synthesis of Research Studies in Thailand Related to Emotional Intelligence
1.อัจฉรา สุขารมณ์-หัวหน้า
2.อังศินันท์ อินทรกำแหง-ผู้ร่วม
2548 [Full]ดู:899
[Abs]ดู:701
-
[comment]
100โครงการวิจัยกรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างและเครื่องชี้วัดเพื่อนำไปสุ่การพัฒนาพฤติกรรมข้าราชการยุคใหม่
Case Study and Indicators of Moral Role Models Leading to Behavioral Development of Government Officials in Glovalized Era
1.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-หัวหน้า
2.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
3.วิริณธิ์ กิติพิชัย-ผู้ร่วม
2547 [Full]ดู:2314
[Abs]ดู:567
-
[comment]
99โครงการย่อยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของเยาวชนไทย
1.ผจงจิต อินทสุวรรณ-หัวหน้า
2.ฉันทนา ภาคบงกช-ผู้ร่วม
3.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
5.อ้อมเดือน สดมณี-ผู้ร่วม
6.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
7.สธญ ภู่คง-ผู้ร่วม
2547 [Full]ดู:1105
-
[comment]
98ประสิทธิผลในการฝึกอบรมทักษะและจิตลักษณะที่มีต่อพฤติกรรมประหยัดน้ำและไฟฟ้าของนักเรียนระดับประถมศึกษา
1.อ้อมเดือน สดมณี-หัวหน้า
2547 [Full]ดู:925
[Abs]ดู:521
-
[comment]
97โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนวพุทธศาสนาในเยาวชนไทย
Development of Emotional Instelligence based on Buddhist Principles in Thai Youth
1.อัจฉรา สุขารมณ์-หัวหน้า
2.ผจงจิต อินทสุวรรณ-ผู้ร่วม
3.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
4.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
5.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
6.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
2547 [Full]ดู:916
[Full]ดู:797
[Abs]ดู:592
-
[comment]
96กลยุทธ์สำหรับครอบครัวในการพัฒนาพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเด็กไทย
1.พรรณี บุญประกอบ-หัวหน้า
2.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
3.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
2546 [Full]ดู:1049
-
[comment]
95การพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในมิติใหม่ของ การปฏิรูปการศึกษา
Curriculum Development for Academic Administrators in New Dimensions of Educational Reform
1.พรรณี บุญประกอบ-หัวหน้า
2.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-ผู้ร่วม
5.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2546 [Full]ดู:1051
-
[comment]
94ลักษณะทางจิตสังคมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ เยาวชนไทย 2546
Effects of External Rewards and Self-efficacy on Students Phychosocial Characteristics and Environmental Conservation of Thai Youths
1.พรรณี บุญประกอบ-หัวหน้า
2.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์-ผู้ร่วม
2546 [Full]ดู:1123
[Abs]ดู:626
-
[comment]
93การรับรู้การลวนลามทางเพศของนิสิตมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 2546
The perception of Thai university students on sexual harassment
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2546 [Full]ดู:811
[Abs]ดู:646
-
[comment]
92รูปแบบการพัฒนาตนเพื่อเพิ่มพลังจูงใจในการทำงาน : กรณีข้าราชการครูประถมศึกษา 2546
A Model of Self-Development for Enhancing Work Empowerment: A Case Study of Elementary Education Teachers.
1.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-หัวหน้า
2.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
3.อัจฉรา สุขารมณ์-ผู้ร่วม
2546 [Full]ดู:887
[Abs]ดู:651
-
[comment]
91ความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์แหล่งน้ำ : กรณีศึกษาชุมชนคลองแสนแสบ 2546
Research of the Community Strength for Environmental Conservation a case of study of the San Saeb Canal
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
3.ยุทธนา ไชยจูกุล-ผู้ร่วม
4.สุภาพร ธนะชานันท์-ผู้ร่วม
7.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
8.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
9.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
2546 [Full]ดู:800
[Abs]ดู:779
-
[comment]
90วิถีชีวิตและพฤติกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ำของแม่บ้านและเยาวชนริมคลองแสนแสบ 2546
Life Style and Water Resource Conservation Behaviors of Peopla in the San Sab Canal Community
2.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
4.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
2546 [Full]ดู:1171
[Abs]ดู:592
-
[comment]
89การศึกษาผลกระทบของการหมุนเวียนผู้บริหารระดับกลาง ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546
A Study on Impacts of Middle Management Rotation in Srinakharinwirot University
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
3.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
4.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
5.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2546 [Full]ดู:1072
[Abs]ดู:634
-
[comment]
88โครงการระบบการถ่ายทอดทางสังคมเพื่อการพัฒนา คุณลักษณะและทักษะแก่แรงงานภาคการเกษตร : ศึกษากรณีจังหวัดน่าน 2546
Socialization System for Developing of Characteristics and Skills in Agriculture Workforce: A Case Study of Nan Province
2.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-ผู้ร่วม
5.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2546 [Full]ดู:770
[Abs]ดู:754
-
[comment]
87รูปแบบการบริหารจัดการที่ดีในมุมมองของประชาคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545
1.พรรณี บุญประกอบ-หัวหน้า
2545 [Full]ดู:938
[Abs]ดู:557
-
[comment]
86ผลของการใช้ชุดการฝึกพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพในเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน 2545
3.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
2545 [Full]ดู:1280
[Abs]ดู:1108
-
[comment]
85ปัจจัยระดับครูและระดับโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษา เขตการศึกษาภาค 1 2545
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.อ้อมเดือน สดมณี-ผู้ร่วม
2545 [Full]ดู:783
[Abs]ดู:572
-
[comment]
84การสร้างและพัฒนามาตรวัดปรีชาเชิงอารมณ์ของวัยรุ่นไทย 2545
2.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
4.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
2545 [Full]ดู:1246
[Abs]ดู:623
-
[comment]
83การวิจัยประเมินผลโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 2545
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
3.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
2545 [Full]ดู:1269
[Abs]ดู:519
-
[comment]
82การวิเคราะห์ดัชนีเชิงเหตุและผลของคุณภาพชีวิตสมรสในครอบครัวไทย 2544
1.งามตา วนินทานนท์-หัวหน้า
2.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-ผู้ร่วม
3.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
5.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2544 [Full]ดู:4115
[Abs]ดู:566
-
[comment]
81ผลของรางวัลภายนอก และการรับรู้ความสามารถของตนที่มีต่อแรงจูงใจภายในของนักเรียน 2544
Effects of External Rewards and Self-efficacy on Students' Intrinsic Motivation
1.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-หัวหน้า
2544 [Full]ดู:1768
[Abs]ดู:493
-
[comment]
80การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทางการยกระดับคุณภาพวิทยาศาสตรร์การศึกษา 2544
A Study of Collective Opinions Regarding some Aspects of Childcare Center 2544 Management in Thailand
5.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
2544 [Full]ดู:682
-
[comment]
79การศึกษาฉันทามติเกี่ยวกับการจัดบริการสถานเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย 2544
A Study of Collective Opinions Regarding some Aspects of Childcare Center Management in Thailand
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
3.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
2544 [Full]ดู:780
-
[comment]
78ค่านิยมเกี่ยวกับการทำงาน การถ่ายทอดการทำงานและลักษณะทางจิตสังคมของประชาชน 2543
1.อ้อมเดือน สดมณี-หัวหน้า
2.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
3.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์-ผู้ร่วม
2543 [Full]ดู:1040
[Abs]ดู:561
-
[comment]
77ความคิดเห็นและเจตคติ ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2543
The Opinions and Attitudes of Engineering Undergrduate Students
-2543 [Full]ดู:731
[Abs]ดู:503
-
[comment]
76การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างขอแรงจูงใจภายใน ปัจจัยที่สัมพันธ์กับแรงจูงใจภายใน 2543
Validation of Intrinsic Motivation Construct : Factors Related to Intrinsic Motivation
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2543 [Full]ดู:962
[Abs]ดู:526
-
[comment]
75รูปแบบการแสดงความรักของมารดาที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ และพัฒนาการทางอารมณ์สังคมของเด็ก 2543
Love Expression Pattern of Thai Mother and Child Personality as Related to Emotional-Social characteristics
2.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2543 [Full]ดู:977
-
[comment]
74การประมวลและสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการทำงานในประเทศไทย 2542
Review and Synthesis of Research Results Related to Work in Thailand
1.ประทีป จินงี่-หัวหน้า
2.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-ผู้ร่วม
3.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2542 [Full]ดู:1003
[Abs]ดู:626
-
[comment]
73รายงานผลการวิจัยและพัฒนาบุคลกรลูกจ้างของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ระยะที่ 1) 2542
Report on Research and Development of SrinakharinwirotUniversity Employees (Phase 1)
-2542 [Full]ดู:806
[Abs]ดู:508
-
[comment]
72บทบาทครอบครัวในการถ่ายทอดทางการเมืองให้แก่นักเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 2542
Political Socialization of Thai Youth : A Case Study of Primary School Students in Bangkok
-2542 [Full]ดู:1710
[Abs]ดู:550
-
[comment]
71ผลกระทบของการจัดกิจกรรมการับน้องใหม่และประชุมเชียร์สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์และฝ่ายกิจการรนิสิต มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ 2542
Impact of Welcoming Activities for Freshmen
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2542 [Full]ดู:2384
-
[comment]
70การพัฒนาแบบวัดแรงจูงใจภายใน 2542
Development of Intrinsic Motivation Scale
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
3.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
2542 [Full]ดู:1052
[Abs]ดู:576
-
[comment]
69การสร้างฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ 2542
Creating Database for Measuring Instruments in Behavioral Science Research
1.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร-หัวหน้า
2542 [Full]ดู:1187
[Abs]ดู:493
[Abs]ดู:513
-
[comment]
68สภาวะแวดล้อมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่สัมพันธ์กับภาวะเครียดในการเรียนของนิสิต 2542
Srinakharinwirot University Environmental Situations Related to Students' Learning Stress Conditions
2.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
2542 [Full]ดู:678
[Abs]ดู:479
-
[comment]
67การศึกษาวิสัยทัศน์ที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารและข้าราชการของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2541
Visions toward Information Technology System of Administrators and Government Officials at Srinakharinwirot University
1.มนัส บุญประกอบ-หัวหน้า
2541 [Full]ดู:683
[Abs]ดู:478
-
[comment]
66ปัจจัยที่มีผลต่อวินัยในตนเองของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Factor Affected Self - Discipline of Undergraduate Students of Srinakharinwirot Univeristy
1.สุภาพร ธนะชานันท์-หัวหน้า
2541 [Full]ดู:998
[Abs]ดู:462
[Abs]ดู:593
-
[comment]
65การสร้างชุดฝึกอบรมพ่อแม่เพื่อการพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพ 2541
The Construction of Parental Training Packages for Quality Child Development
3.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
4.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
5.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2541 [Full]ดู:1033
[Abs]ดู:521
-
[comment]
64การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางการศึกษาอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2540
An Analysis of Factors Related to Educational and Career Decision Making of Upper Secondary Students
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2540 [Full]ดู:859
[Abs]ดู:590
-
[comment]
63ปัจจัยบ่งชี้สาเหตุการใช้และติดสาระเหยของเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดยโสธร 2540
Determinants of Use and Addiction to Inhalants Among Youths in Bangkok Metropolis and Yasothorn Province in Thailand
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2540 [Full]ดู:813
[Abs]ดู:532
-
[comment]
62องค์ปะกอบทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการเลือกงานของนิสิตระดับปริญญาตรี 2540
Psychological Factors Influencing Work Selection of Undergraduate Students
1.อัจฉรา สุขารมณ์-หัวหน้า
2.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2540 [Full]ดู:1303
[Abs]ดู:599
-
[comment]
61ผลของการเตือนตนเองต่อการรับรู้ความสามารถของตนที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2539
Effects of Self-Monitoring on Self-Efficacy affecting Work Efficiency of Students in A Vocational Program
1.ประทีป จินงี่-หัวหน้า
2539 [Full]ดู:826
[Abs]ดู:545
-
[comment]
60ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีวินัย 2539
Factors Affecting Student's Discipline
1.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร-หัวหน้า
2.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
4.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2539 [Full]ดู:895
[Abs]ดู:595
-
[comment]
59ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมอนุรักษ์น้ำของครูประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 2539
Factors Influencing Water Conservation Behaviors of Elementary School Teachers in Bangkok Metropolis
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
2539 [Full]ดู:1257
[Abs]ดู:532
-
[comment]
58ลักษณะทางพุทธศาสนาและจิตสังคมของครูมัธยมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทางศาสนา 2538
Buddish and Psycho-social Characteristics of Secondary School Teachers with Related to Religious Socializatiion
1.อ้อมเดือน สดมณี-หัวหน้า
2538 [Full]ดู:632
[Abs]ดู:473
-
[comment]
57การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู ความเชื่ออำนาจภายในตนและความคิดเกี่ยวกับตนของเด็กในเมืองและชนบท 2539
The Relationship between Socialization. Internal Locus of Control and Self-Concept of Rural and Urban Students
1.ทัศนา ทองภักดี-หัวหน้า
2539 [Full]ดู:1389
[Abs]ดู:521
-
[comment]
56การสำรวจคุณลักษณะทางวินัยที่พึงประสงค์ในสังคมไทย 2539
An Investigation of Desirable Discipline of Thai Socity
-2539 [Full]ดู:1184
[Abs]ดู:436
-
[comment]
55ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการติดยาเสพติดของเยาวชน 2539
Factor Related to Drug Addicts Behavior of Adolescents
2.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
3.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
4.สุภาพร ธนะชานันท์-ผู้ร่วม
2539 [Full]ดู:1141
-
[comment]
54การอบรมเลี้ยงดูและตัวแปรบุคลิกภาพบางตัวในฐานะที่เป็นตัวทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา : การศึกษาระยะยาว 2538
Child-Rearing Practice and Some Selected Personality Variables as Predictors of Primary School Students Achievement : A Longitudinal Study
1.ผจงจิต อินทสุวรรณ-หัวหน้า
2.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
3.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร-ผู้ร่วม
2538 [Full]ดู:1351
[Abs]ดู:487
-
[comment]
53ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างลักษณะทางพุทธศาสนา ลักษณะทางจิตและผลปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ของครูและพยาบาล 2538
The Causal Relationship among Buddhist Characteristics, Psychological Traits and Work Performance of Teachers and Nurses
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2538 [Full]ดู:2816
-
[comment]
52ตัวแปรที่สามารถทำนายผลการเรียนของนิสิตหลักสูตรวิทยา ศาสตรมหาบัณฑิต (พฤติกรรมศาสตร์) สาขา(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 2536
Variables Predicting Academic Achievement of Students in Master of Science Program (Behavioral Science) Field of Study : Applied Behavioral Science Research
1.ผจงจิต อินทสุวรรณ-หัวหน้า
2.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
4.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2536 [Full]ดู:823
[Abs]ดู:561
-
[comment]
51อำนาจและทรัพยากรทางการเมือง : ศึกษากรณีจอมพล ป.พิบูลสงคราม 2536
Power and Political Resources : A Case Study of Field Marchal P. Piboonsongkram
-2536 [Full]ดู:562
[Abs]ดู:472
-
[comment]
50ลักษณะทางพุทธศาสนา และพฤติกรรมศาสตร์ของบิดามารดาที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูบุตร 2536
Buddhist Parents' Characteristics as Correlates of Child-Rearing Practices : Behavioral Science Approach
1.งามตา วนินทานนท์-หัวหน้า
2536 [Full]ดู:1325
[Abs]ดู:552
-
[comment]
49การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู ความคิดสร้างสรรค์และพฤติกรรมกล้าแสดงออก 2538
Relationships among Child Rearing Practices, Creative Thinking and Assertive Behavior
1.อัจฉรา สุขารมณ์-หัวหน้า
2.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2538 [Full]ดู:1062
[Abs]ดู:555
-
[comment]
48องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการปรับตัวของนักเรียนวัยรุ่น 2537
Factors Relating to Adjustment in School Adolescents
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2.อัจฉรา สุขารมณ์-ผู้ร่วม
2537 [Full]ดู:1068
[Abs]ดู:525
-
[comment]
47การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์เมต้า 2535
Synthesis of Research Results on Child Rearing Practices in Thailand Using Meta Analysis Procedure
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2535 [Full]ดู:1587
[Full]ดู:567
-
[comment]
46รูปแบบของการอบรมเลี้ยงดูกับความสามารถทางการแก้ปัญหา 2535
-2535 [Full]ดู:620
[Abs]ดู:573
-
[comment]
45การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยโมเดลโลจิสติก 2534
An Analysis of Achievement Test Using logistic Models
-2534 [Full]ดู:1232
[Abs]ดู:467
-
[comment]
44ความสามารถในการควบคุมตนเองของเด็กไทยในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ปะกอบทางการศึกษา การฝึกทักษะและการพัฒนาจิตลักษณะเพื่อการสร้างพลเมืองที่มีประสิทธิภาพ 2533
Self-Control Ability in Thai Children as Related to Educational Curriculum, Training Skills and Psychological Components for Effective Citizenship
-2533 [Full]ดู:1035
[Abs]ดู:500
-
[comment]
43ลักษณะจิตสังคมที่เกี่ยวกับการบวชในพุทธศาสนาของชายไทยในภาคใต้ 2533
Psychosocial Correlates of Buddhist Monastic Experience of Southern Thai Men
-2533 [Full]ดู:561
[Abs]ดู:501
-
[comment]
42บทบาทครูประถมศึกษาในการถ่ายทอดค่านิยมทางศาสนา 2529
The Role of Primary School Teacher in Religious Socialization
0.อ้อมเดือน สดมณี-หัวหน้า
2529 [Full]ดู:969
[Abs]ดู:470
-
[comment]
41การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบคัดเลือก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาตรี ปัญหาส่วนตัว ทัศนคติและนิสัยในการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาโท 2531
Relationships among Entrance Examination Scores, Past Achievement, Personal Problems, Study Habits and Attitudes, and Academic Achievement of Students at Master's Degree Level
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2.อัจฉรา สุขารมณ์-ผู้ร่วม
2531 [Full]ดู:645
[Abs]ดู:511
-
[comment]
40การควบคุมอิทธิพลของสื่อมวลชนของครอบครัวกับจิตลักษณะที่สำคัญของเยาวชนไทย 2529
Familial Control of Mass Media Usage and Thai Adolescents' Psychological Characteristics
1.ดวงเดือน พันธุมนาวิน-หัวหน้า
2.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
3.สุภาพร ธนะชานันท์-ผู้ร่วม
2529 [Full]ดู:715
[Abs]ดู:552
-
[comment]
39การศึกษาเปรียบเทียบนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าระดับความสามารถกับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปกติ 2530
A Comparative Study of Underachievement and Adequate Achievers
1.อัจฉรา สุขารมณ์-หัวหน้า
2.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
2530 [Full]ดู:688
[Abs]ดู:527
-
[comment]
38การพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2530
Predicting First Graders' Academic Achievement
1.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-หัวหน้า
2530 [Full]ดู:607
-
[comment]
37บทบาทของครอบครัวในการป้องกันการติดยาเสพติด 2530
The Role of Family in the Prevention of Drug Abuse
-2530 [Full]ดู:674
[Abs]ดู:499
-
[comment]
36ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพัฒนาการด้านการหยั่งลึกทางสังคมของนักเรียนระดับประถมศึกษาในกรุงเทพ 2529
Correlates of Social Perspective Thinking Ability of Elementary School Children in Bangkok
1.งามตา วนินทานนท์-หัวหน้า
3.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
2529 [Full]ดู:663
[Abs]ดู:573
-
[comment]
35ค่านิยมของชาวชนบทไทย : ค่านิยมทางวัตถุกับค่านิยมทางระเบียบประเพณี 2529
Value of Rural People : Comparative of Material Value and Traditional Value
2.อ้อมเดือน สดมณี-ผู้ร่วม
2529 [Full]ดู:877
-
[comment]
34การยึดหลักทางศาสนาในการดำเนินชีวิตของชาวชนบทไทยและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง
The Religious Practices and Trend of Change in Thai Rural People
2.อ้อมเดือน สดมณี-ผู้ร่วม
2529 [Full]ดู:738
-
[comment]
33ทัศนคติของปู่ย่าตายายและบิดามารดาที่มีต่อกันในเรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็กและผลที่มีต่อลักษณะพฤติกรรมบางประการของเด็ก 2529
Intergeneration Conflicts Regarding Child Rearing Practices and Its Effect on Certain Behavior of Children
3.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
4.สุภาพร ธนะชานันท์-ผู้ร่วม
2529 [Full]ดู:731
[Abs]ดู:613
-
[comment]
32ปัจจัยทางจิตวิทยานิเวศเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กของมารดาไทย 2528
The Psycho - Environmental Correlates of Child - Rearing Practices in Thai Mothers
2.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
3.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
2528 [Full]ดู:833
[Abs]ดู:618
-
[comment]
31การอบรมเลี้ยงดูกับพัฒนาการทางสติปัญญา ด้านเหตุผลของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2 2528
Child Rearing Practices and Intellectual Development on Logical Thought of Pupils in Prathom Suksa II
3.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
4.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
2528 [Full]ดู:763
[Abs]ดู:506
-
[comment]
30ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู ความพร้อมทางการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 2527
Relationships among Child Rearing Practices, School Readiness and School Learning Achievement of Pupils in Prathom Suksa I
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
4.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
2527 [Full]ดู:803
[Abs]ดู:533
-
[comment]
29การศึกษาวิธีการอบรมเลี้ยงดู พัฒนาการทางร่างกายและความพร้อมทางการเรียนของเด็กก่อนวัยเรียนในกรุงเทพ 2526
Child Rearing Practices, Physical Development and School Readiness of Bangkok Preschool Children
2.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
3.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
2526 [Full]ดู:731
-
[comment]
28ค่านิยมทางประชากรของสตรีย้ายถิ่น 2526
Population Value of Migrational Women
-2526 [Full]ดู:731
-
[comment]
27ความสำนึกของข้าราชการไทยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 2525
The Awareness of Thai Government Officials of Social and Cultural Change
4.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
2527 [Full]ดู:913
-
[comment]
26ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวกับสุขภาพจิตและจริยธรรมของนักเรียนวัยรุ่น 2524
Parent - Child Relations, Mental Health and Morality of Thai School Adolescents
-2524 [Full]ดู:628
[Abs]ดู:480
-
[comment]
25ครอบครัวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางจิตใจของไทย 2524
Family and Conservation of Thai Culture of Mind
1.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร-หัวหน้า
2.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
2524 [Full]ดู:618
[Abs]ดู:531
-
[comment]
24แบบฉบับการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่กำลังเปลี่ยนแปลงของครอบครัวรายได้น้อยที่อยู่ในตัวเมือง 2524
Changing Pattern of Child Rearing among Urban Low Income Families in Thailand
-2524 [Full]ดู:556
-
[comment]
23ปัจจัยทางจิตสังคมกับความสันทัดภาษาไทย 2521
The Psychosocial factors and Thai Language Skills
-2521 [Full]ดู:577
[Abs]ดู:449
-
[comment]
22ความสำนึกในหน้าที่พลเมืองของเด็กไทย 2520
Civic Awareness of Thai Youth
-2520 [Full]ดู:605
-
[comment]
21จริยธรรมของเยาวชนไทย 2520
Morality of Thai Youth
-2520 [Full]ดู:447
[Full]ดู:387
[Full]ดู:755
[Full]ดู:437
[Full]ดู:443
[Full]ดู:354
[Full]ดู:425
[Full]ดู:508
[Full]ดู:569
[Full]ดู:372
[Full]ดู:439
[Full]ดู:560
[Full]ดู:430
[Full]ดู:486
[Full]ดู:570
-
[comment]
20การทดลองสอนสังกัปวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่เด็กไทย ระดับ 7-8 ขวบ 2519
Teaching Science and Mathematics Concepts to Young Thai Children
-2519 [Full]ดู:622
-
[comment]
19ผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาอังกฤษของเด็กไทยในระดับชั้นต่างๆ
Thai Children's Achievement in English
-2519 [Full]ดู:602
-
[comment]
18อิทธิพลของสังคมต่อทัศนคติของวัยรุ่น 2517
Social Influences on Adolescents' Attitudes
-2517 [Full]ดู:601
-
[comment]
17การสูญเปล่าอันเนื่องมาจากความล้มเหลวทางการเรียนของนักเรียนในชั้นประถมศึกษา 2516
Educational Wastage in Elementary Grades
-2516 [Full]ดู:519
-
[comment]
16ผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยในระดับชั้นต่างๆ 2516
Science Achievement of Thai Children in Different Grades
-2516 [Full]ดู:972
-
[comment]
15พฤติกรรมของเด็กไทยวัยรุ่นที่ขัดกับสังคม 2516
Science Achievement of Thai Children in Different Grades
-2516 [Full]ดู:1136
-
[comment]
14การสร้างแบบทดสอบอ่านไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และผลการทดลองใช้แบบทดสอบ2516
The Socially Deviant Behaviors of Thai Adolescents
-2516 [Full]ดู:655
-
[comment]
13อิทธิพลของสังคมต่อพัฒนาการของเด็กที่หมู่บ้านพรานเหมือน ตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และหมู่บ้านอุเม็ง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เล่มที่ 4 2514
Thai Reading Test Construction for Fourth Graders and Its Testing Results
-2514 [Full]ดู:565
-
[comment]
12อิทธิพลของสังคมต่อพัฒนาการของเด็กที่หมู่บ้านพรานเหมือน ตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และหมู่บ้านอุเม็ง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เล่มที่ 3 2512
Social Influences on the Development of Thai Children in the Villages of Ban Pranmuen and U-Meng
-2512 [Full]ดู:926
-
[comment]
11สัมพันธภาพระหว่างประสบการณ์ในทางการเรียนและระดับความมุ่งหวังกับผลการกระทำ 2511
Correlation of Students Past Experiace, Expectation and Performance on Math and Thai Language Tests
-2511 [Full]ดู:629
-
[comment]
10บทคัดย่อปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ) พ.ศ. 2511
Abstracts of Theses, 1966
-2511 [Full]ดู:699
-
[comment]
9อิทธิพลของสังคมต่อพัฒนาการของเด็กที่ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เล่มที่ 2 2510
Social Influences on the Development of Thai Children in the village of Napa, Chonburi, No.2
-2510 [Full]ดู:658
-
[comment]
8ความสัมพันธ์ทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 โรงเรียนบ้านพรานเหมือน จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนอุเม็ง จังหวัดเชียงใหม่ 2509
Children is Social Relationships in the Classroom
-2509 [Full]ดู:758
-
[comment]
7อิทธิพลของสังคมต่อพัฒนาการของเด็กที่ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เล่มที่ 1 2509
Social Influences on the Development of Children in the Village of Napa, Chonburi, No.1
-2509 [Full]ดู:493
-
[comment]
6ความกลัวของเด็กไทย
Thai Children is Fears Research
-2509 [Full]ดู:802
-
[comment]
5บทคัดย่อปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ) พ.ศ. 2507
Abstracts of Theses, 1964
-2507 [Full]ดู:563
-
[comment]
4บทคัดย่อปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ) พ.ศ. 2504
Abstracts of Theses, 1962
-2504 [Full]ดู:721
-
[comment]
3บทคัดย่อปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ) พ.ศ. 2503
Abstracts of Theses, 1960
-2503 [Full]ดู:661
-
[comment]
2สังคมมิติ 2503
Sociometry
-2503 [Full]ดู:616
-
[comment]
1พัฒนาการในการใช้ถ้อยคำของเด็ก
Development in Selection of Words among Thai Children
-2502 [Full]ดู:677
-
[comment]
0โครงการวิจัยและประเมินผลโครงการแคมป์สนุกคิดกับอินทัช ปีที่ 11 "เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง"
1.วิชุดา กิจธรธรรม-หัวหน้า
2555Contact Researcher [comment]
0การปรับตัวด้านวิชาการข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาต่างชาติเพื่อการบอกต่อและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการศึกษาไทยในระดับสากล: การจัดสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
Cross-cultural Adjustment of International Students for Positive Word of Mouth and Thai Educational Image: Management for Excellence at International Level
1.พลเทพ พูนพล-หัวหน้า
2563Contact Researcher [comment]
0Behavioral Science Perspectives on Coping and Well-being during Covid-19 Lockdown: A Mixed Method Research
Behavioral Science Perspectives on Coping and Well-being during Covid-19 Lockdown: A Mixed Method Research
1.Kanu Priya Mohan-หัวหน้า
2565Contact Researcher [comment]
0การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างความสุขในการทำงานของ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ
-
1.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์-หัวหน้า
2565Contact Researcher [comment]
0แนวทางการกำหนดนโยบายส่งเสริมพฤติกรรมการรายงานข่าวผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์อย่างมีจริยธรรมของนักข่าวพลเมือง: การวิจัยอนาคต
Guideline for the Policy Development to support Ethical News Reporting Behavior via Facebook Live among Citizen Journalists: Futures Research
-2564Contact Researcher [comment]
0ความพึงพอใจของลูกค้าองค์การเภสัชกรรม ปี 2552
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
3.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2552Contact Researcher [comment]
0การจัดสมัชชาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี กาญจนบุรี และสมุทรสาคร
1.วิชุดา กิจธรธรรม-หัวหน้า
2555Contact Researcher [comment]
0การวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ปกครองที่นำไปสู่คุณภาพของเยาวชนและความเข้มแข็งของครอบครัว
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
0Contact Researcher [comment]
0การวิจัยและพัฒนาพลังปัญญาของเยาวชนไทยด้วยเครือข่ายของสถาบันครอบครัวและการศึกษา เพื่อนำไปสู่การเป็นเยาวชนที่เป็นผู้นำในโลกของการเปลี่ยนแปลง
1.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-หัวหน้า
2.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
3.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
6.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
10.อังศินันท์ อินทรกำแหง-ผู้ร่วม
2554Contact Researcher [comment]
0โครงการย่อย 2 ผลการพัฒนาครูด้านจิตลักษณะและทักษะการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อหน้าที่แก่นักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมการอบรมนักเรียนของครูและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น
1.พรรณี บุญประกอบ-หัวหน้า
1.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์-หัวหน้า
2.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
2.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
4.อังศินันท์ อินทรกำแหง-ผู้ร่วม
2554Contact Researcher [comment]
0โครงการย่อยที่ 7 การวิจัยและพัฒนาครอบครัวเข้มแข็งโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล
1.ยุทธนา ไชยจูกุล-หัวหน้า
3.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
4.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
0Contact Researcher [comment]
0โครงการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนราชการ
3.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
4.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
5.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2554Contact Researcher [comment]
0โครงการศึกษาและพัฒนาระบบประเมินความเชื่อถือไว้วางใจระหว่างสำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการ
1.พรรณี บุญประกอบ-หัวหน้า
2.ยุทธนา ไชยจูกุล-ผู้ร่วม
3.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์-ผู้ร่วม
4.ศยามล เอกะกุลานันท์-ผู้ร่วม
2554Contact Researcher [comment]
0โครงการศึกษาและประเมินผลการจัดตั้งและดำเนินงานของศูนย์ GTX (การวิจัยและประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เด็กหัวแหลม)
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
0Contact Researcher [comment]
0การศึกษาโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.ฉันทนา ภาคบงกช-ผู้ร่วม
4.อ้อมเดือน สดมณี-ผู้ร่วม
5.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร-ผู้ร่วม
6.สธญ ภู่คง-ผู้ร่วม
7.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
8.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
9.ยุทธนา ไชยจูกุล-ผู้ร่วม
16.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2554Contact Researcher [comment]
0โครงการวิจัยแม่บท กีฬาหมากล้อมกับลักาณะที่พึงประสงค์ของเยาวชนไทย
1.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-หัวหน้า
2.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
3.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
4.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
5.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
6.สุภาพร ธนะชานันท์-ผู้ร่วม
7.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์-ผู้ร่วม
8.อุษา ศรีจินดารัตน์-เลขานุการ
2552Contact Researcher [comment]
0โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ลักษณะท้าทายของกีฬาหมากล้อมสถานการณ์แวดล้อม และลักษณะส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ของการเล่นกีฬาหมากล้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
1.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์-หัวหน้า
2.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
2553Contact Researcher [comment]
0โครงการวิจัยย่อยที่ 3 คุณลักษณะเด่นของนักเรียนกลุ่มที่เล่นหมากล้อมเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้เล่นหมากล้อม
1.สุภาพร ธนะชานันท์-หัวหน้า
2.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2553Contact Researcher [comment]
0โครงการศึกษากรอบแนวคิด หลักการวิธีการและพัฒนาเครื่องมือวัดความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อข้าราชการช่วงที่ 2
1.พรรณี บุญประกอบ-หัวหน้า
2.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
2554Contact Researcher [comment]
0การสร้างเครื่องมือประเมินและตัวชี้วัดระดับการพัฒนาจิตวิญญาณสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร-ผู้ร่วม
3.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
2553Contact Researcher [comment]
0โครงการการประเมินผลการดำเนินการศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สำนักงานการอุดมศึกษา
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2554Contact Researcher [comment]
0สถานการณ์ ปัจจัยเชิงสาเหตุ และแนวทางส่งเสริมการศึกษาต่ออาชีวศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
Current Issues, Antecedents and Guiding Principles for Promote Vacation Sducation in Thailand Special Development Zone of Southeen Border Procince
1.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์-หัวหน้า
2.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-ผู้ร่วม
2560Contact Researcher [comment]

Flag Counter