| SWU | BSRI |Log Out |

งานวิจัยที่เสร็จสิ้น
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

เรียน สมาชิกเว็บ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ทุกท่าน

เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการทางเว็บเพจให้ดีขึ้น และทางเว็บของเราได้ให้บริการอย่างเสรี โปรดให้ทุกท่านป้อนชื่อ นามสกุล อีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์ และผลงานของท่านที่นำผลงานวิจัยของสถาบันฯ ไปอ้างอิงที่คอลัมภ์ ข้อคิดเห็น จักขอขอบพระคุณยิ่ง

<< แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการฐานข้อมูลงานวิจัยสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์>>

ลำดับที่
ชื่องานวิจัย
คณะผู้วิจัย
ปีที่เสร็จ
[Download]
[ข้อคิดเห็น]
255รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตที่มีต่อพฤติกรรมการช่วยเหลือผู้มีภาวะเสี่ยงโรคซึมเศร้าของนักศึกษาไทย-เวียดนาม สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ: การสังเคราะห์เมต้าและโมเดลเชิงสาเหตุ
The Causal Model of Mental Health Literacy on Helping Behaviors for People at Risk of Depression among Thai and Vietnamese Students in Health Science: A Meta-Analysis and Causal Model Analysis
1.อัญชลี จันทร์เสม-หัวหน้า
2.อังศินันท์ อินทรกำแหง-ผู้ร่วม
3.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์-ผู้ร่วม
4.พิชชาดา ประสิทธิโชค-ผู้ร่วม
5.กฤตติพัฒน์ ชื่นพิทยาวุฒิ-ผู้ร่วม
6.ชาริน สุวรรณวงศ์-ผู้ร่วม
7.Le Dao Anh Khuong-ผู้ร่วม
8.Le Thi Mai Lien-ผู้ร่วม
2567 [Full]ดู:25
-
[comment]
254การสังเคราะห์งานวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์ด้วยการถอดบทเรียนเพื่อ ปลูกปัญญาสู่การใช้ประโยชน์เพื่อสังคมของนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Synthesizing Social Science Research and Innovation by Extracting Lessons on Cultivating Wisdom for Social Utilization of Srinakharinwirot University Researchers
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.ภูมิ มูลศิลป์-ผู้ร่วม
3.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์-ผู้ร่วม
4.สายชล ปัญญชิต-ผู้ร่วม
5.อัญชลี ศรีกลชาญ-ผู้ร่วม
6.พิชชาดา ประสิทธิโชค-ผู้ร่วม
7.ปิยะ บูชา-ผู้ร่วม
8.สุทัศนัยน์ ขอมธิดา-ผู้ร่วม
9.แสงดาว เตือนแจ่ม-ผู้ร่วม
2567 [Full]ดู:11
-
[comment]
253การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลักพอเพียงด้วยตนเองทางดิจิทัลและการใช้หลักสูตรส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มเสี่ยงวัยทำงาน
Research and development of a digital self- assessment scale for health literacy and sufficient health behavior and implement of the curriculum to improve health literacy on decrement of non-communicable diseases (NCDs) in working age risks group
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ-ผู้ร่วม
3.อารยา เชียงของ-ผู้ร่วม
4.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์-ผู้ร่วม
5.ปิยะ บูชา-ผู้ร่วม
6.สุพิชชา วงศ์จันทร์-ผู้ร่วม
2567 [Full]ดู:47
-
[comment]
252ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกลุ่มวัยทำงาน: วิเคราะห์เมต้าและโมเดลเชิงสาเหตุ
Health Literacy in Dietary Supplement Use among Working-Age Group: Meta-Analysis and Causal Model
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.พิชชาดา ประสิทธิโชค-ผู้ร่วม
2564 [Full]ดู:1711
[Article]ดู:43
ตีพิมพ์
[comment]
251การพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากเพื่อลดปัญหาโรคในช่องปากในเด็กและครอบครัว: การวิจัยปฏิบัติการชุมชน
Development of Oral Health Literate School for Decreasing Oral health Disease of School Age Children and Family: Community Action Research
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.เกศกาญจน์ เกศวยุธ -ผู้ร่วม
3.ปริญวิทย์ นุราช -ผู้ร่วม
2564 [Abs]ดู:984
[Full]ดู:313
-
[comment]
250การพัฒนาเครื่องมือประเมินและศึกษาสถานการณ์ความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการฟาร์มหมูตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน
Development of Oral Health Literate School for Decreasing Oral health Disease of School Age Children and Family: Community Action Research
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2564 [Full]ดู:550
-
[comment]
249โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
-
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-ผู้ร่วม
3.นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล-ผู้ร่วม
4.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-ผู้ร่วม
2564Contact Researcher [comment]
248การสร้างองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวตามบริบทสังคมไทย
Construction of Family Strength Components in the Context of Thai Society
1.ประทีป จินงี่-หัวหน้า
2.ยุทธนา ไชยจูกุล-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
4.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร-ผู้ร่วม
5.ชูศรี วงศ์รัตนะ-ผู้ร่วม
2564 [Full]ดู:705
ตีพิมพ์
[comment]
247ที่ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่อง เครื่องมือวัดสมรรถนะภาวะผู้นำระดับโลก (Global Leadership Competencies)
Global Leadership Competencies test Consultant
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.พลเทพ พูนพล-ผู้ร่วม
2563Contact Researcher [comment]
246ประเมินผลการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผ่านสื่อ The Choice เกมทางเลือกทางรอดระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
-
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
3.ปิยดา สมบัติวัฒนา-ผู้ร่วม
2563Contact Researcher [comment]
245โครงการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของแหล่งน้ำบาดาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลในภาคเษตรกรรม
-
1.ศรัณย์ พิมพ์ทอง-หัวหน้า
2563Contact Researcher [comment]
244ความเสี่ยงทางสังคมและความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงบนท้องถนน: การวิจัยผสานวิธี
Enhancing Effectiveness in Decision among Pretrial Release Defendants: A Behavioral Science Approach to Risk Management
1.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-หัวหน้า
2563Contact Researcher [comment]
243การปรับตัวด้านวิชาการข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาต่างชาติเพื่อการบอกต่อและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการศึกษาไทยในระดับสากล: การจัดสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
Cross-cultural Adjustment of International Students for Positive Word of Mouth and Thai Educational Image: Management for Excellence at International Level
1.พลเทพ พูนพล-หัวหน้า
2563Contact Researcher [comment]
242การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวยุคเจเนอเรชั่นแอลฟาในบริบทสังคมไทย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการวิจัยอนาคต
The Scenario of Family Strengths in Generation Alpha in the Thai Context
1.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์-หัวหน้า
2.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์-ผู้ร่วม
2563Contact Researcher [comment]
241การประเมินสมรรถนะครูต้นแบบในการส่งเสริมทักษะทางสมอง (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย
-
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-ผู้ร่วม
3.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-ผู้ร่วม
2563Contact Researcher [comment]
240ประสิทธิผลของการฝึกอบรมทางจิตพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเอื้อสังคมในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
The Effectiveness of Psycho-Behavioral Science Training on Promoting Prosocial Behavior of Secondary School Students
1.ศรัณย์ พิมพ์ทอง-หัวหน้า
2560 [Article]ดู:677
ตีพิมพ์
[comment]
239โปรแกรมจิตวิทยาเชิงบวกในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ: การวิเคราะห์อภิมาน
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.พิชชาดา ประสิทธิโชค-ผู้ร่วม
2563 [Full]ดู:559
-
[comment]
238การประยุกต์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านจิตสังคมเชิงบวกเพื่อพัฒนากิจกรรมจิตวิทยาเชิงบวกแบบออนไลน์ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
Application of positive psychosocial path model to develop online positive psychology interventions for major depressive Patients
1.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์-หัวหน้า
2564Contact Researcher [comment]
237จ้างผลิตสื่อตามกลยุทธ์ด้านการสื่อสารเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสไคโรนา 2019 (CoVID-19)
-
1.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-หัวหน้า
2563Contact Researcher [comment]
236จ้างเหมาออกแบบกระบวนการสร้างและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสไคโรนา 2019 (CoVID-19)
-
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2563Contact Researcher [comment]
235การจัดทำสถานการณ์ความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการป้องกันผลกระทบต่อ สุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5 ) ของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
-
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2563 [Full]ดู:917
-
[comment]
234ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์ ในหัวข้อ "ลัทธิอุปโภคและบริโภคนิยมกับสังคมไทยในแง่มุมประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและพฤติกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2500-2560"
-
1.ปิยดา สมบัติวัฒนา-หัวหน้า
2562 [Full]ดู:613
-
[comment]
233การวิจัยและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2563 [Article]ดู:547
ตีพิมพ์
[comment]
232การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะกลางแผน
-
1.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-หัวหน้า
2562Contact Researcher [comment]
231กระบวนการพัฒนาและแนวทางการเสริมสร้างนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
-
1.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-หัวหน้า
2563 [Article]ดู:584
ตีพิมพ์
[comment]
230-
Talent management and retention in family business by using a practices-based case study: A case study of seafood processing industry, the south of Thailand.
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2562Contact Researcher [comment]
229การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมในบริบทไทยตามแนทางพฤติกรรมศาสตร์
-
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.พลเทพ พูนพล-ผู้ร่วม
2562Contact Researcher [comment]
228การประเมินและการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะครอบครัวกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุทางวัฒนธรรมของพฤติกรรมสุขภาพและโปรแกรมจิตวิทยาเชิงบวกและความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ASSESSING AND IMPROVING HEALTH LITERACY AND WELLBEING IN THAI FAMILIES AT RISK OF NCDS: THE DEVELOPMENT OF A CULTURALLY RELEVANT HEALTH BEHAVIOR MODEL AND A POSITIVE PSYCHOLOGY AND HEALTH LITERACY PROGRAM http://bsri.swu.ac.th/hl-wellbeing/
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2563 [Full]ดู:5016
[Full]ดู:1582
-
[comment]
227การพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21
-
1.ประทีป จินงี่-หัวหน้า
2562 [Article]ดู:1000
ตีพิมพ์
[comment]
226ประสบการณ์ของผู้สูงอายุในการทำงานพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาผู้สูงอายุอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
The experience of the elderly in community development work: a case study of the elderly in Pak Phli District Nakhon Nayok Province
1.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-หัวหน้า
2561Contact Researcher [comment]
225ปัจจัยเชิงสาเหตุของเจตคติการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
Factors influencing Social Entrepreneurial Attitude and Participative Behavior in Social Enterprise of Teenagers in Thailand; the Implications for Sustainability of Social Enterprise
1.พิชญาณี พูนพล-หัวหน้า
2561Contact Researcher [comment]
224วิเคราะห์ทดสอบ RF Index Assessment
-
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล-ผู้ร่วม
2562Contact Researcher [comment]
223การวิเคราะห์และออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
System Analysis and Design an Information System for Evaluation Apprasal
1.วาสนา วงษ์เพชร-หัวหน้า
2562Contact Researcher [comment]
222แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ในยุคไทยแลนด์ 4.0
-
1.กรวิกา กัปตพล-หัวหน้า
2562Contact Researcher [comment]
221โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Evaluation of National Institute of Educational Testing Service’s Performance
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2562Contact Researcher [comment]
220การพัฒนาระบบ Matching Online ตลาดแรงงานผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์
Development of an Online Matching System for Labor Market of Productive Ageing
1.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์-หัวหน้า
2562 [Abs]ดู:940
-
[comment]
219คุณลักษณะของความเป็นเลิศและปัจจัยความสำเร็จของการทำงานวิจัยที่เป็นเลิศของนักวิจัยที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
Characteristic of Excellence and the Key Success Factors of Research Excellence: A Case Study of National Award-Winning Researchers
1.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-หัวหน้า
2562 [Abs]ดู:445
[Full]ดู:1332
-
[comment]
218โครงการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)
Project for Monitoring and Evaluation of Human Resource Development Programs in the Humanities and Social Sciences (Outstanding GPA Scholarship, Humanities and Social Sciences of Thailand)
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์-ผู้ร่วม
3.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช-ผู้ร่วม
4.พิชชาดา ประสิทธิโชค-ผู้ร่วม
5.ยุวดี จันทะศิริ-ผู้ร่วม
2562 [Full]ดู:586
-
[comment]
217Participatory Environmental Education for Indigenous Youths
Participatory Environmental Education for Indigenous Youths
1.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์-หัวหน้า
2561 [Full]ดู:598
-
[comment]
216Indigenous Youth Engagement in Environmental Sustainability: Native Americans in Coconino County
Indigenous Youth Engagement in Environmental Sustainability: Native Americans in Coconino County
1.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์-หัวหน้า
2.Siti Jafar-ผู้ร่วม
3.Cynthia Seelhammer-ผู้ร่วม
4.Jeffery Carlson-ผู้ร่วม
2560 [Article]ดู:607
ตีพิมพ์
[comment]
215การรวบรวม ประมวลผลข้อมูล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่เมืองและเขตชนบท
Evaluation of Developing Course of Middle Administrators in Higher Education Institutions to Strengthen the Administration of New Universities
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2562 [Full]ดู:2068
-
[comment]
214รายงานผลการศึกษาสถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านสุขภาพของวัยรุ่นไทย
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2562 [Full]ดู:786
-
[comment]
213Sufficiency Live Wage: A Conceptual Framework in Thai Organizations based on the Sufficiency Economy Philosophy
Sufficiency Live Wage: A Conceptual Framework in Thai Organizations based on the Sufficiency Economy Philosophy
1.Kanu Priya Mohan-หัวหน้า
2.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-ผู้ร่วม
3.ปิยดา สมบัติวัฒนา-ผู้ร่วม
2562Contact Researcher [comment]
212การพัฒนาแบบวัดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงาน
Development of Work-Family Interface Inventory
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2562 [Article]ดู:1004
ตีพิมพ์
Poster
[comment]
211รูปแบบการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตสำหรับผู้สูงอายุ
A Model of Self-Development for Enhancing Psychological Immunity of the Elderly
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2561 [Article]ดู:611
ตีพิมพ์
[comment]
210ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพการป้องกันโรค
Synthesis and Development of Thailand Health Literacy Scales
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2561 [Full]ดู:2086
-
[comment]
209ปัจจัยเชิงเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม
-
1.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์-หัวหน้า
2.ยุทธนา ไชยจูกุล-ผู้ร่วม
2560Contact Researcher [comment]
208กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ในสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
Branding Strategy through Online Media among University in Thailand
1.พิชญาณี พูนพล-หัวหน้า
2.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-ผู้ร่วม
3.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
4.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-ผู้ร่วม
5.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-ผู้ร่วม
6.ศรัณย์ พิมพ์ทอง-ผู้ร่วม
7.วาสนา วงษ์เพชร-ผู้ร่วม
8.กรวิกา กัปตพล-ผู้ร่วม
9.พิจิตรา ธรรมสถิตย์-ผู้ร่วม
2560Contact Researcher [comment]
207
Coaching and Mentoring for Educators: Investigating the Cognitive-Affective-Behavioral Learning Outcomes of Training
1.Kanu Priya Mohan-หัวหน้า
2560 [Full]ดู:589
-
[comment]
206สถานภาพ ช่องว่างความรู้ และทิศทางของบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์: การสังเคราะห์บทความวิจัยในวารสารพฤติกรรมศาสตร
State of art, Gap of Knowledge and Trends of publication in Behavioral Science: A Content Analysis of Articles published in Journal of Behavioral Science
1.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-หัวหน้า
2560 [Full]ดู:606
-
[comment]
205รูปแบบการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตสำหรับผู้สูงอายุ
A Model of Self- Development for Enhancing Psychological Immunity of the Elderly
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2.อุมาภรณ์ สุขารมณ์-ผู้ร่วม
2561Contact Researcher [comment]
204แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
Guidelines on Developing Quality of Life for the Elderly in Tambon Posa, Muang District, Angthong Province: A Community-based Approach
1.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์-หัวหน้า
2561Contact Researcher [comment]
203ปัจจัยเชิงเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อพันธะผูกพันต่อองค์การและการแยกตัวออกจากกลุ่มโดยผ่านพฤติกรรมปกป้องหวงแหนอาณาเขตของพนักงานบริษัทเทคโนโลยี่สารสนเทศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
-
1.ยุทธนา ไชยจูกุล-หัวหน้า
2560Contact Researcher [comment]
202การพัฒนามโนมติที่ถูกต้อง เรื่อง "การศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาความปลอดภัยของผู้ป่วยและการพัฒนาเครื่องมือวัด: การวิจัยข้ามวัฒนธรรม"
Understanding Psychological Patient Safety and Developing a Research Instrument : A cross cultural research)
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2559Contact Researcher [comment]
201การศึกษาข้ามวัฒนปัจจัยระดับบุคคล ปัจจัยระดับองค์กร และการมีภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ที่เกี่ยวข้องประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย พม่า ลาว และกัมพูชา
A Cross-Cultural Study of Individual Factors, Organizational Factors and Servant Leadership Correlated with the Effectiveness of Work in Thai, Myanmar, Laos and Cambodia NGOs’ Staffs
1.ศรัณย์ พิมพ์ทอง-หัวหน้า
2558Contact Researcher [comment]
200การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเครือข่าย Young Samart Farmer ของเกษตรกรเมล่อน ตำบลโพสะ จังหวัดอ่างทอง
Participatory Action Research to Develop a Young Smart Farmer Network of Melon Famers in Tambon Posa, Angthong Province
1.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์-หัวหน้า
2561Contact Researcher [comment]
199สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
The Synthesis of Body of Knowledge related to Education in three Southern Border Provinces
1.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์-หัวหน้า
2561Contact Researcher [comment]
198การสังเคราะห์องค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์จากวารสารพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Research Synthesis on Knowledge of Behavioral Science in Journal of Behavioral Science, Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University
1.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-หัวหน้า
2.Kanu Priya Mohan-ผู้ร่วม
3.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-ผู้ร่วม
2560 [Full]ดู:583
-
[comment]
197โครงการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานในสภากาชาดไทยต่อบริการด้านบุคลากร ของสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
Thai Red Cross Job Satisfaction Survey on Personnel Service of Human Resource Management Office
1.ศรัณย์ พิมพ์ทอง-หัวหน้า
2560 [Full]ดู:414
-
[comment]
196รูปแบบพฤติกรรมความชอบ และวัฒนธรรมที่แตกต่างของรุ่นอายุที่อยู่ร่วมกันในครอบครัวอย่างมีความสุขในเขตกรุงเทพมหานคร
-
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2561Contact Researcher [comment]
195แนวทางยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
Enhancing the quality of non-formal and informal education to increase educational opportunities and professional competency
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-หัวหน้า
2560Contact Researcher [comment]
194การจัดการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Alternative Education Management in Thailand to Enhance Lifelong Learning
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-ผู้ร่วม
2560Contact Researcher [comment]
193การนำวิทยาการบริหารความเสี่ยงในเชิงพฤติกรรมศาสตร์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยชั่วคราว
Enhancing Effectiveness in Decision among Pretrial Release Defendants: A Behavioral Science Approach to Risk Management
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-หัวหน้า
2560Contact Researcher [comment]
192การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาฃชุมชน พ.ศ. 2555-2559
The Evaluation of the strategic plan of the Community Development Department 2012-2016
1.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-หัวหน้า
2559Contact Researcher [comment]
191พฤติกรรมการสืบสานวัฒนธรรมของเยาวชนไทยและแนวทางในอนาคต
Behavior of Cultural Inheritance among Thai Youth and Future Approach
1.วิชุดา กิจธรธรรม-หัวหน้า
2.วาสนา วงษ์เพชร-ผู้ร่วม
3.พิจิตรา ธรรมสถิตย์-ผู้ร่วม
2559Contact Researcher [comment]
190โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส ของกลุ่มวัยทำงานอายุ 15-59 ปี สำหรับหมู่บ้านจัดการสุขภาพ และประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนในสถานศึกษาอายุ 7-14 ปี
The Project of Active e-Learning of Government. Supported Budget in 2015 by OCSC
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2560 [Full]ดู:7897
-
[comment]
189โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชี้แนะ Coaching and Mentoring (จังหวัดตราด)
Educational Reform : Coaching and Mentoring (Trad)
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2558 [Full]ดู:1953
-
[comment]
188โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชี้แนะ Coaching and Mentoring (จังหวัดเชียงราย)
โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนโดยการชี้แนะและให้คำปรึกษา (Chiang Rai province)
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2559 [Full]ดู:610
-
[comment]
187โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชี้แนะ Coaching and Mentoring สพม.5
Educational Reform : Coaching and Mentoring
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2558 [Full]ดู:666
-
[comment]
186โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชี้แนะ Coaching and Mentoring (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
Educational Reform : Coaching and Mentoring (Phra Nakhon Si Ayutthaya)
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2558 [Full]ดู:988
-
[comment]
185โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชี้แนะ Coaching and Mentoring (จังหวัดศรีสะเกษ)
Educational Reform : Coaching and Mentoring (Srisaket Province)
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2558 [Full]ดู:722
-
[comment]
184ปัจจัยด้านบุคคลปัจจัยสภาพแวดล้อมและการสนับสนุนทางสังคมในสื่อออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแก้ปัญหาชีวิตครอบครัวของบิดามารดาที่มีบุตรวัยอนุบาล
The Influence of Personal Environmental and Online Social Support Factors on Behavior of Coping Family Problem among Parents with Preschool Children
1.พิชญาณี พูนพล-หัวหน้า
2560Contact Researcher [comment]
183การวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางจิตสังคม และพฤติกรรม สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Research and Development of Database System for Measuring Instruments in Psychosocial and Behavior of the Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University
1.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์-หัวหน้า
2560Contact Researcher [comment]
181การเสริมสร้างศักยภาพหน่วยวิจัยด้านชีวจิตสังคมและพฤติกรรมศาสตร์
Potential Enhancement of Research Unit in Bio-psychosocial and Behavioral Science
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล-ผู้ร่วม
3.วิชุดา กิจธรธรรม-ผู้ร่วม
4.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล-ผู้ร่วม
5.อรัญ วานิชกร-ผู้ร่วม
6.ศรัณย์ พิมพ์ทอง-ผู้ร่วม
7.อัจศรา ประเสริฐสิน-ผู้ร่วม
8.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์-ผู้ร่วม
2560 [Full]ดู:868
[Article]ดู:687
ตีพิมพ์
[comment]
180รายงานผลการติดตามและประเมินการดำเนินงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในส่วนราชการ ในโครงการติดตามและประเมินการดาเนินงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์
Monitoring and Evaluation Project of operation based on Experience Accumulation Framework: EAF.
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2560 [Full]ดู:1443
-
[comment]
179การสร้างและพัฒนาเครื่องมือความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทย
Creating and Developing of Thailand Health Literacy Scales
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2560 [Full]ดู:6775
-
[comment]
178อิทธิพลของจิตวิทยาเชิงบวก และบรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและสุขภาวะครอบครัวโดยส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพของครอบครัวในชุมชนกึ่งเมือง
Effect of Positive Psychology and Cultural Social Norm to Healthy Behavior and Family Well-being by mediating Health Literacy of Family in the Semi-Urban Community: Mixed Methods
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล-ผู้ร่วม
2560 [Full]ดู:1352
[Full]ดู:3517
[Article]ดู:1736
ตีพิมพ์
[comment]
177โครงการจัดทำคู่มือการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือน
The Project of Evaluation in Probation Period of New Officers.
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์-ผู้ร่วม
3.พิชญาณี พูนพล-ผู้ร่วม
2560 [Full]ดู:3344
-
[comment]
176รูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาของเยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรมพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
The Causal Model of Promoting Secondary Education among youth in Multicultural Society of the Three Southern Border Provinces
1.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์-หัวหน้า
2559 [Abs]ดู:1132
Oral
[comment]
175กระบวนการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนไทยพวน จังหวัดนครนายก
Local Culture Inheritance to Development of Cutural Network for Strengthening Community : A Case Study of ThaiPhuan,Nakhonnayok
1.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-หัวหน้า
2.ศิวพร ละม้ายนิล-ผู้ร่วม
2559 [Full]ดู:765
-
[comment]
174โครงการพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะ: การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับบริบทของราชการพลเรือนสามัญของไทย
The Project of Competency and Performance Management for Development in Civil Service of Thailand.
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2559 [Abs]ดู:1994
-
[comment]
173บทบาทของผู้นำชุมชนและกระบวนการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงวัฒนธรรมของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนไทยพวน ตำบลเกาะหวาย จังหวัดนครนายก
The Role of Community Leaders in the Conservation of Local Culture and Processes to Strengthen the Culture of the Community : A Case Study of Thai Phuan, Koh Wai, Nakhon Nayok
1.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-หัวหน้า
2558 [Abs]ดู:1591
Oral
[comment]
172โครงการประเมินผลกระบวนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
The Project of Evaluation in Probation Period of New Officers.
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.วิชุดา กิจธรธรรม-ผู้ร่วม
3.ศรัณย์ พิมพ์ทอง-ผู้ร่วม
2558 [Abs]ดู:750
-
[comment]
171ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Developing an Information system for Curriculum Management
1.วาสนา วงษ์เพชร-หัวหน้า
2558 [Abs]ดู:680
Oral
[comment]
170Behavioral Science Research: An Evaluation of the Historical roots, Evolution and Future Development in Thailand
Behavioral Science Research: An Evaluation of the Historical roots, Evolution and Future Development in Thailand
1.Kanu Priya Mohan-หัวหน้า
2558 [Full]ดู:927
ตีพิมพ์
[comment]
169โครงการพัฒนาเชิงรุกด้วยการเรียนรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
Active Development Project by e-Learning in 2015
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-หัวหน้า
3.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ-ผู้ร่วม
2558 [Abs]ดู:778
-
[comment]
168การจ้างสำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558
Job Satisfaction and Organizational Commitment of Expressway Authority of Thailand 2015
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2558 [Abs]ดู:758
-
[comment]
167 การจ้างสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
-
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2558 [Abs]ดู:756
-
[comment]
166โครงการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ส.
Research Study Related to Work Behaviors of Officials Working in The Office of the Narcotics Control Board –ONCB
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.วิชุดา กิจธรธรรม-ผู้ร่วม
3.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-ผู้ร่วม
2558 [Full]ดู:892
-
[comment]
165โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงและพัฒนาเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์กลุ่มกำลังคนคุณภาพในระบบราชการ เลขที่สัญญา 38/2558
Efficiency Improvement of High Performance and Potential System (HiPPS) and Instrument Development for Evaluation and Monitoring in Utilizing from Talents in Thai Government
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-เลขานุการ
3.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์-หัวหน้า
2558 [Full]ดู:3033
[Full]ดู:1132
-
[comment]
164โครงการศึกษาและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กและค้นหาโครงการต้นแบบ
-
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-ผู้ร่วม
3.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-ผู้ร่วม
4.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์-ผู้ร่วม
5.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
6.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย-ผู้ร่วม
2557Contact Researcher [comment]
163การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตด้วยการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎี ปัญญาสังคมผ่านสือวีดิทัศน์ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)
Evaluating Learning and Social-Cognitive Development through the Using Thai Public Broadcasts in the General Education of Srinakharinwirot University Students
1.ประทีป จินงี่-หัวหน้า
2.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
3.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร-ผู้ร่วม
4.วิไลลักษณ์ ลังกา-หัวหน้า
2557 [Full]ดู:950
[Article]ดู:435
ตีพิมพ์
[comment]
162การเตรียมความพร้อมสู่การทำงานอาสาและการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการสุขภาวะตนเองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอาสาของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
Readiness Preparation to Volunteer Working and Causal Relation Model Development of Self- Wellness Management Related to Volunteer Working of Faculty Members
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2558 [Full]ดู:1785
-
[comment]
161รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงานของครู
A causal relationship model of teachers’ work engagement
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2557 [Full]ดู:1251
-
[comment]
160สังเคราะห์และสร้างเครื่องมือวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน เรื่อง ภาวะน้ำหนักเกิน (อ้วน) และท้องก่อนวัยอันควร
Synthesis and Development of Health Literacy Scale for Thai Childhood Overweight Health and Literacy Scale for Unwanted Pregnancy Prevention of Thai Female Adolescents
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2557Contact Researcher [comment]
159ปัจจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ในองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
Antecedent Factors Correlated with the Organizational Retention of the University Academic Staffs
1.ศรัณย์ พิมพ์ทอง-หัวหน้า
2557 [Full]ดู:1208
-
[comment]
158การพัฒนาและใช้เครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ ของคนไทยวัยผู้ใหญ่ในการปฏิบัติตามหลัก 3อ.2ส.
The Development and Application of ABCDE-Health Literacy Scale for Thai Adults)
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2557 [Full]ดู:15308
-
[comment]
157โครงการสร้างชุดความรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชน: จากประสบการณ์ความสำเร็จของโรงเรียนไทย
-
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร-ผู้ร่วม
3.ธรรมนันทกา แจ้งสว่าง-ผู้ร่วม
2557 [Full]ดู:1354
-
[comment]
156โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและวิจัยความตระหนักรู้ในสิทธิของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
Survey and Analysis of Consumers Rights Awareness in Telecommunication Services, 2013
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2557 [Full]ดู:802
[Full]ดู:649
-
[comment]
155โครงการจัดจ้างและวิเคราะห์สภาพปัญหาจากการใช้บริการโทรคมนาคมของผู้บริโภคในปี 2556
Survey and Analysis of Consumers Problems in Telecommunication Services, 2013
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์-ผู้ร่วม
3.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2557 [Full]ดู:875
[Full]ดู:688
-
[comment]
154การศึกษาลักษณะและรูปแบบนของความขัดแย้งในครอบครัวและเสริมสร้างความสุขในชีวิต
-
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-ผู้ร่วม
3.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์-ผู้ร่วม
0 [Full]ดู:1062
-
[comment]
153การประเมินผลจากการชมภาพยนต์เพื่อสร้างบรรดาใจของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
The Evaluation of Watching Movies for Enhancing Inspiration of Undergraduate Students at Srinakharinwirot University
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-ผู้ร่วม
3.ศรัณย์ พิมพ์ทอง-ผู้ร่วม
4.วิไลลักษณ์ ลังกา-ผู้ร่วม
2557 [Full]ดู:1071
-
[comment]
152โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค (7 เรื่อง)
Curriculum Development and Training Knowledge related to ASEAN for Provincial Official
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
3.วิชุดา กิจธรธรรม-ผู้ร่วม
6.วิริณธิ์ กิติพิชัย-ผู้ร่วม
2557 [Full]ดู:784
[Full]ดู:612
[Full]ดู:678
[Full]ดู:646
[Full]ดู:628
[Full]ดู:676
[Full]ดู:618
[Full]ดู:631
[Full]ดู:645
[Full]ดู:745
-
[comment]
151ตัวแปรทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการทำงานและคุณภาพชีวิตของอาจารย์มหาวิทยาลัย : การศึกษาข้ามวัฒนธรรม
A Cross Cultural Research: Psychosocial correlates of Employee well-being and Quality of work life of the University Teaching faculty
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
3.สุภาพร ธนะชานันท์-ผู้ร่วม
4.ยุทธนา ไชยจูกุล-ผู้ร่วม
5.Kanu Priya Mohan-ผู้ร่วม
2555 [Full]ดู:487
-
[comment]
150โครงการประเมินผลการดำเนินงานด้าน การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
Evaluation of the Implementation of Harm Reduction Policy for Drug User
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์-ผู้ร่วม
3.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2557Contact Researcher [comment]
149การสังเคราะห์การวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
Research Synthesis on the Relation of Psycho-Social Characteristics relevance to Quality of Life among Elderly in Thailand
1.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-หัวหน้า
2.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-ผู้ร่วม
2556 [Full]ดู:1256
-
[comment]
148การวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและอภิมาน
Analysis and Synthesis of Research in Science, Humanity and Social Science: Srinakharinwirot University Case Study by Meta and Content Analysis
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2556 [Full]ดู:3842
[Article]ดู:601
ตีพิมพ์
[comment]
147การศึกษาข้ามวัฒนธรรมปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียงของนักศึกษาในประเทศไทย และมาเลเซีย
A Cross-Cultural Study of Psychosocial Factors Correlated with Sufficient Consumption Behavior of Students in Thai, Malaysia and Singapore
1.ศรัณย์ พิมพ์ทอง-หัวหน้า
2557 [Full]ดู:928
-
[comment]
146โครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน: สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร อำนวยการและวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
1.วิชุดา กิจธรธรรม-หัวหน้า
2557 [Full]ดู:650
-
[comment]
145การถ่ายทอดทางสังคมกับความผูกพันในงานและองค์กรที่มีต่อพฤติกรรมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Work Socialization and Organization Commitment Related to Participating work Behavioral Fallow Action Plan
1.จุฑารัตน์ กิตติเขมากร-หัวหน้า
2557 [Full]ดู:915
[Article]ดู:368
ตีพิมพ์
[comment]
144การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมตามค่านิยมและวัฒนธรรมไทยของชุมชนหนอกหมากฝ้ายอย่างยั่งยืนด้วยการสังเคราะห์งานวิจัย
The Development of Promoting Model for Sustainable Behavior Conformability with Thai Value and Culture
1.วิชุดา กิจธรธรรม-หัวหน้า
2.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-ผู้ร่วม
3.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-ผู้ร่วม
2557 [Full]ดู:1245
-
[comment]
143การวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับด้านจิตสังคมและพฤติกรรมของผู้ให้บริการและผู้รับบริการที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มโรคอ้วน
Multilevel causal analysis of socio-psychological and behavior factors of health providers and clients affecting risk behaviors modification with obesity
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2556 [Full]ดู:1423
[Abs]ดู:696
-
[comment]
142การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารกำลังคนคุณภาพ เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการ
Effective Improvement of Telent Manaement for Continuing of Managing Government
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-ผู้ร่วม
2556 [Full]ดู:1042
[Abs]ดู:667
-
[comment]
141ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของนิสิตที่มีภาวะอ้วน
The effect of health behavior modification base on client center program to self-care behavior of obese students
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2556 [Full]ดู:1480
[Abs]ดู:681
-
[comment]
140ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มโรคเมตาบอลิกของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร
Result of Risk Behavior Modification With Metabolic Syndrome of Units in Bangkok Metropolis
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2555 [Full]ดู:949
[Abs]ดู:631
-
[comment]
139ผลการบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มโรคเมตาบอลิกของสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร
Result of Evaluation and Managing Program for Health Behavior Modification with Metabolic Syndrome of Public and Private Hospitals in Bangkok Metropolis
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2554 [Full]ดู:1015
[Abs]ดู:621
-
[comment]
138รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุด้านสภาพแวดล้อมและแรงจูงใจในงานที่มีต่อพฤติกรรมบริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของบุคลากรทางการแพทย์
Causal Relation Model of Environment, Job Motivation to Service Behaviors in Health Promotion and Disease Protection of Medical Providers
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2554 [Full]ดู:1470
[Abs]ดู:677
ตีพิมพ์
[comment]
137รูปแบบการพัฒนาเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตของเยาวชน
Antecedents and Consequences of Youths’ Psychological Immunity
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
3.สุภาพร ธนะชานันท์-ผู้ร่วม
2554 [Full]ดู:1816
[Abs]ดู:699
-
[comment]
136ผลการบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มโรคเมตาบอลิกของสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร
Result Report of Managing program for Health Behavior Modification of Public and Private Hospitals in Bangkok Metropolis
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2554 [Full]ดู:1016
[Abs]ดู:698
-
[comment]
135ความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษาตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
Research of the Community Strength for Environmental Conservation a case of study of the San Saeb Canal
1.อ้อมเดือน สดมณี-หัวหน้า
2.ฉันทนา ภาคบงกช-ผู้ร่วม
3.ยุทธนา ไชยจูกุล-ผู้ร่วม
2553Contact Researcher [comment]
134ศึกษาระบบการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการระบบ HiPPS ของส่วนราชการ
A Study of Progression Monitoring System of High Performance and Potential System (HiPPS) Administration of Thai Government
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2553 [Full]ดู:1003
-
[comment]
133ปัจจัยเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของแกนนำชุมชนในภาคกลาง:การศึกษาระยะที่ 2
Integrative Factors Related to the Ethical Behavior of Community Leaders in the Central Region : Phase 2
1.อ้อมเดือน สดมณี-หัวหน้า
2.ดวงเดือน แซ่ตัง-ผู้ร่วม
3.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-ผู้ร่วม
4.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-ผู้ร่วม
2553 [Full]ดู:1063
[Abs]ดู:620
-
[comment]
132ปัจจัยเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของแกนนำชุมชนภาคกลาง: การศึกษาระยะที่หนึ่ง
Integrative Factors Related to the Ethical Behavior of Community Leaders in the Central Region : Phase 1
1.อ้อมเดือน สดมณี-หัวหน้า
2.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-ผู้ร่วม
3.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
4.สุภาพร ธนะชานันท์-ผู้ร่วม
5.ปัทมา เกตุอ่ำ-ผู้ร่วม
2553 [Full]ดู:1267
-
[comment]
131โครงการย่อยที่ 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว - งานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต
An analysis of work-family linkage and quality of life
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2.อัจฉรา สุขารมณ์-ผู้ร่วม
3.อังศินันท์ อินทรกำแหง-ผู้ร่วม
2553Contact Researcher [comment]
130การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององค์กรไม่หวังผลกำไร ในกรุงเทพมหานคร
Project Management and Evaluation for Health Behavior Modification of the Non-governmental Organizations in Bangkok Metropolis
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2553 [Full]ดู:1190
-
[comment]
129การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
Project Management and Evaluation for Health Behavior Modification of the Public and Private Organizations in Bangkok Metropolis
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2553 [Full]ดู:1309
[Article]ดู:547
ตีพิมพ์
[comment]
128การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
Project Management and Evaluation for Halth Behavior Modification of the Hospitals in BAngkok Metropolis
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2553Contact Researcher [comment]
127ผลการใช้วิธีการจัดการภาวะวิกฤตชีวิตด้วยตนเองตามแนวตะวันออกที่มีต่อภาวะ วิกฤตชีวิตและความสุขใจของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนในกรุงเทพมหานคร
Effect of life crises managing from oriental opproach to midlife crises and well-beng on the lives of married Thai women in Bangkok
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2553 [Full]ดู:1925
-
[comment]
126โครงการวิจัยย่อยที่ 1 หมากล้อมกับการกล่อมเกลาเยาวชน
Go Game and Socialization in Youth
1.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-หัวหน้า
2.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
3.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
4.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2552Contact Researcher [comment]
125โครงการประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา (นบอ.)
The Training Program Evaluation:The Development Course of Middle Administrators in Higher Education Institutions
1.วิริณธิ์ กิติพิชัย-หัวหน้า
3.อังศินันท์ อินทรกำแหง-ผู้ร่วม
2552 [Full]ดู:1955
[Abs]ดู:664
-
[comment]
124โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ
1.พรรณี บุญประกอบ-หัวหน้า
2.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2551 [Abs]ดู:964
-
[comment]
123โครงการย่อยที่ 1: ปัจจัยเชิงเหตุด้านการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อความสุขใจและพฤติกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา
1.ฉันทนา ภาคบงกช-หัวหน้า
2.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2552 [Full]ดู:1392
[Abs]ดู:785
-
[comment]
122โครงการย่อยที่ 5 การวิเคราะห์ดัชนีความสุขใจของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
The effect of psychological and child-rearing skill development training on appropriate parental child-rearing practices and children's perception of academic support
1.งามตา วนินทานนท์-หัวหน้า
2.ฉันทนา ภาคบงกช-ผู้ร่วม
3.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-ผู้ร่วม
4.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2552Contact Researcher [comment]
121โครงการย่อยที่ 8 ผลการพัฒนามารดาด้านจิตลักษณะและทักษะที่มีต่อพฤติกรรมการอบรมบุตรของมารดาและความรับผิดชอบการเรียนของบุตรวัยรุ่นตอนต้น : การศึกษาขั้นต้น
The effectiveness of psychological and child-rearing skill training on mothers' supervision and adolescents' academic responsibility: The preliminary study
1.งามตา วนินทานนท์-หัวหน้า
2.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2551 [Full]ดู:1179
[Abs]ดู:693
-
[comment]
120โครงการย่อยที่ 3 ปัจจัยเชิงเหตุด้านการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา สภาพแวดล้อมทางครอบครัวและโรงเรียนที่มีต่อความสุขใจและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย : การวิจัยช่วงยาวหลายระยะ
A study of causal relationship of family-school situational antecedents of subjective well-begin and learning of high school students in Thai educational reform practices:A longitudinal-sequential study
1.งามตา วนินทานนท์-หัวหน้า
2.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2551 [Full]ดู:2124
[Abs]ดู:776
-
[comment]
119การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของหน่วยงานในเขตกรุงเทพมหานคร
Project Management and Evaluation for Health Behavioral Modification of the Organizations in Bangkok Metropolis
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2552 [Full]ดู:1564
[Abs]ดู:906
-
[comment]
118โครงการศึกษาและพัฒนาระบบประเมินความเชื่อไว้วางใจ(Public Trust)ในหน่วยงานภาครัฐ
Public Trust
1.ยุทธนา ไชยจูกุล-หัวหน้า
2.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
3.ศยามล เอกะกุลานันท์-ผู้ร่วม
4.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์-ผู้ร่วม
2551 [Abs]ดู:979
-
[comment]
116โครงการวางระบบมาตรฐานดำเนินการพัฒนาข้าราชการก่อนปฏิบัติราชการ
Program for Establishing Systems of Standards for the Development Process of New Government Officials during the Work Trial Period
1.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-หัวหน้า
2.วิริณธิ์ กิติพิชัย-ผู้ร่วม
3.อังศินันท์ อินทรกำแหง-ผู้ร่วม
4.นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล-ผู้ร่วม
2551 [Full]ดู:2478
[Full]ดู:1469
[Full]ดู:2898
[Abs]ดู:661
-
[comment]
115การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับความเครียดและการเผชิญความเครียดของคนไทย
Research Synthesis related to Stress and Coping of Thai people
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2551 [Full]ดู:11459
[Abs]ดู:730
-
[comment]
114โครงการย่อย 3 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมของครูในการพัฒนาพลังปัญญาของเยาวชนไทย
1.พรรณี บุญประกอบ-หัวหน้า
2.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2551 [Full]ดู:702
-
[comment]
113ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของนักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บุคลิกภาพค่านิยมในอาชีพกับการเลือกอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
1.ทัศนา ทองภักดี-หัวหน้า
2.อัจฉรา สุขารมณ์-ผู้ร่วม
3.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
2551 [Full]ดู:3590
[Abs]ดู:759
-
[comment]
112ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยกับบุคลิกภาพของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
1.ทัศนา ทองภักดี-หัวหน้า
2551 [Full]ดู:3800
-
[comment]
111โครงการวิจัยประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย(กองแผนงาน 46)
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
4.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
2551 [Full]ดู:2981
-
[comment]
110การวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของเยาวชนไทย
Research and Development related to Consumers Behavior based on Cognitive of Thai Youth
1.ผจงจิต อินทสุวรรณ-หัวหน้า
2.อ้อมเดือน สดมณี-ผู้ร่วม
3.อังศินันท์ อินทรกำแหง-ผู้ร่วม
4.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
5.สธญ ภู่คง-ผู้ร่วม
6.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2550 [Full]ดู:5406
-
[comment]
109การสำรวจพฤติกรรมการใช้และกำจัดโทรศัพท์มือถือ-แบตเตอรีของคนไทย
The Survey of Thais' Mobile Phone Usage and Battery Disposal
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
3.อัจฉรา สุขารมณ์-ผู้ร่วม
4.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
2550 [Full]ดู:3618
[Abs]ดู:800
-
[comment]
108การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทำงานนอกบ้านในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Casual Relation Analysis and Indices of Midlife Crisis of MarriedThai Women Working outside Houses in Bangkok and Periphery
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.อัจฉรา สุขารมณ์-ผู้ร่วม
3.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
2550 [Abs]ดู:697
[Full]ดู:885
-
[comment]
107ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานภายหลังเกษียณอายุของข้าราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Factors Related to Work Behaviors after the Retirement of Government Officials of Srinakharinwirot University
1.มนัส บุญประกอบ-หัวหน้า
2.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
2549 [Full]ดู:3787
[Abs]ดู:676
-
[comment]
106โครงการย่อยที่ 4 ปัจจัยด้านจิตสังคมและความสุขใจที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานของครูระดับประถมศึกษา
Psychosocial Factors and Subjective Well-Being Correlated with TEacher Performance in the Educational Reform Practices of Elementary and Seondary School Teachers
1.อ้อมเดือน สดมณี-หัวหน้า
2.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
3.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2549Contact Researcher [comment]
105โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาจิตสำนึกประชาธิปไตยในเยาวชนไทย
Development of Democratic Consciousness in Thai Youth
2.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
2549 [Full]ดู:1599
[Abs]ดู:693
-
[comment]
104โครงการวิจัยแม่บท เรื่อง การวิจัยและพัฒนาจิตสำนึกทางปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย
An Analysis of Psychosocial Factors Related to Thai Youths Intellectuai Consciousness and Quality of Life
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2.อัจฉรา สุขารมณ์-หัวหน้า
3.ผจงจิต อินทสุวรรณ-ผู้ร่วม
4.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร-ผู้ร่วม
5.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
6.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
7.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
9.สธญ ภู่คง-ผู้ร่วม
10.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
11.อ้อมเดือน สดมณี-ผู้ร่วม
2549 [Abs]ดู:1848
-
[comment]
103การพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านผู้นำทางวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐเอกชน และในกำกับของรัฐ
Development of Academic Leadership Competency Model for Faculty Members in Public, Private, and Public Autonomous Universities
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2549 [Full]ดู:2521
[Abs]ดู:652
-
[comment]
102โปรแกรมการส่งเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับเยาวชน
Programme for enhancing emotional intelligence based on Oriental Approach for the better quality of life in Thai Youths
1.อัจฉรา สุขารมณ์-หัวหน้า
2.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
2548 [Full]ดู:1776
[Abs]ดู:733
-
[comment]
101การประมวลและสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับอีคิวในประเทศไทย
Synthesis of Research Studies in Thailand Related to Emotional Intelligence
1.อัจฉรา สุขารมณ์-หัวหน้า
2.อังศินันท์ อินทรกำแหง-ผู้ร่วม
2548 [Full]ดู:1077
[Abs]ดู:815
-
[comment]
100โครงการวิจัยกรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างและเครื่องชี้วัดเพื่อนำไปสุ่การพัฒนาพฤติกรรมข้าราชการยุคใหม่
Case Study and Indicators of Moral Role Models Leading to Behavioral Development of Government Officials in Glovalized Era
1.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-หัวหน้า
2.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
3.วิริณธิ์ กิติพิชัย-ผู้ร่วม
2547 [Full]ดู:2435
[Abs]ดู:646
-
[comment]
99โครงการย่อยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของเยาวชนไทย
1.ผจงจิต อินทสุวรรณ-หัวหน้า
2.ฉันทนา ภาคบงกช-ผู้ร่วม
3.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
5.อ้อมเดือน สดมณี-ผู้ร่วม
6.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
7.สธญ ภู่คง-ผู้ร่วม
2547 [Full]ดู:1201
-
[comment]
98ประสิทธิผลในการฝึกอบรมทักษะและจิตลักษณะที่มีต่อพฤติกรรมประหยัดน้ำและไฟฟ้าของนักเรียนระดับประถมศึกษา
1.อ้อมเดือน สดมณี-หัวหน้า
2547 [Full]ดู:1085
[Abs]ดู:607
-
[comment]
97โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนวพุทธศาสนาในเยาวชนไทย
Development of Emotional Instelligence based on Buddhist Principles in Thai Youth
1.อัจฉรา สุขารมณ์-หัวหน้า
2.ผจงจิต อินทสุวรรณ-ผู้ร่วม
3.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
4.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
5.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
6.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
2547 [Full]ดู:1092
[Full]ดู:900
[Abs]ดู:672
-
[comment]
96กลยุทธ์สำหรับครอบครัวในการพัฒนาพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเด็กไทย
1.พรรณี บุญประกอบ-หัวหน้า
2.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
3.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
2546 [Full]ดู:1150
-
[comment]
95การพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในมิติใหม่ของ การปฏิรูปการศึกษา
Curriculum Development for Academic Administrators in New Dimensions of Educational Reform
1.พรรณี บุญประกอบ-หัวหน้า
2.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-ผู้ร่วม
5.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2546 [Full]ดู:1216
-
[comment]
94ลักษณะทางจิตสังคมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ เยาวชนไทย 2546
Effects of External Rewards and Self-efficacy on Students Phychosocial Characteristics and Environmental Conservation of Thai Youths
1.พรรณี บุญประกอบ-หัวหน้า
2.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์-ผู้ร่วม
2546 [Full]ดู:1405
[Abs]ดู:711
-
[comment]
93การรับรู้การลวนลามทางเพศของนิสิตมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 2546
The perception of Thai university students on sexual harassment
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2546 [Full]ดู:927
[Abs]ดู:730
-
[comment]
92รูปแบบการพัฒนาตนเพื่อเพิ่มพลังจูงใจในการทำงาน : กรณีข้าราชการครูประถมศึกษา 2546
A Model of Self-Development for Enhancing Work Empowerment: A Case Study of Elementary Education Teachers.
1.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-หัวหน้า
2.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
3.อัจฉรา สุขารมณ์-ผู้ร่วม
2546 [Full]ดู:993
[Abs]ดู:743
-
[comment]
91ความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์แหล่งน้ำ : กรณีศึกษาชุมชนคลองแสนแสบ 2546
Research of the Community Strength for Environmental Conservation a case of study of the San Saeb Canal
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
3.ยุทธนา ไชยจูกุล-ผู้ร่วม
4.สุภาพร ธนะชานันท์-ผู้ร่วม
7.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
8.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
9.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
2546 [Full]ดู:1033
[Abs]ดู:900
-
[comment]
90วิถีชีวิตและพฤติกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ำของแม่บ้านและเยาวชนริมคลองแสนแสบ 2546
Life Style and Water Resource Conservation Behaviors of Peopla in the San Sab Canal Community
2.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
4.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
2546 [Full]ดู:1639
[Abs]ดู:668
-
[comment]
89การศึกษาผลกระทบของการหมุนเวียนผู้บริหารระดับกลาง ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546
A Study on Impacts of Middle Management Rotation in Srinakharinwirot University
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
3.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
4.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
5.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2546 [Full]ดู:1422
[Abs]ดู:718
-
[comment]
88โครงการระบบการถ่ายทอดทางสังคมเพื่อการพัฒนา คุณลักษณะและทักษะแก่แรงงานภาคการเกษตร : ศึกษากรณีจังหวัดน่าน 2546
Socialization System for Developing of Characteristics and Skills in Agriculture Workforce: A Case Study of Nan Province
2.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-ผู้ร่วม
5.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2546 [Full]ดู:889
[Abs]ดู:849
-
[comment]
87รูปแบบการบริหารจัดการที่ดีในมุมมองของประชาคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545
1.พรรณี บุญประกอบ-หัวหน้า
2545 [Full]ดู:1037
[Abs]ดู:648
-
[comment]
86ผลของการใช้ชุดการฝึกพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพในเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน 2545
3.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
2545 [Full]ดู:1812
[Abs]ดู:1187
-
[comment]
85ปัจจัยระดับครูและระดับโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษา เขตการศึกษาภาค 1 2545
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.อ้อมเดือน สดมณี-ผู้ร่วม
2545 [Full]ดู:903
[Abs]ดู:654
-
[comment]
84การสร้างและพัฒนามาตรวัดปรีชาเชิงอารมณ์ของวัยรุ่นไทย 2545
2.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
4.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
2545 [Full]ดู:1331
[Abs]ดู:695
-
[comment]
83การวิจัยประเมินผลโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 2545
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
3.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
2545 [Full]ดู:3851
[Abs]ดู:611
-
[comment]
82การวิเคราะห์ดัชนีเชิงเหตุและผลของคุณภาพชีวิตสมรสในครอบครัวไทย 2544
1.งามตา วนินทานนท์-หัวหน้า
2.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-ผู้ร่วม
3.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
5.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2544 [Full]ดู:4334
[Abs]ดู:656
-
[comment]
81ผลของรางวัลภายนอก และการรับรู้ความสามารถของตนที่มีต่อแรงจูงใจภายในของนักเรียน 2544
Effects of External Rewards and Self-efficacy on Students' Intrinsic Motivation
1.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-หัวหน้า
2544 [Full]ดู:2145
[Abs]ดู:571
-
[comment]
80การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทางการยกระดับคุณภาพวิทยาศาสตรร์การศึกษา 2544
A Study of Collective Opinions Regarding some Aspects of Childcare Center 2544 Management in Thailand
5.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
2544 [Full]ดู:810
-
[comment]
79การศึกษาฉันทามติเกี่ยวกับการจัดบริการสถานเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย 2544
A Study of Collective Opinions Regarding some Aspects of Childcare Center Management in Thailand
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
3.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
2544 [Full]ดู:910
-
[comment]
78ค่านิยมเกี่ยวกับการทำงาน การถ่ายทอดการทำงานและลักษณะทางจิตสังคมของประชาชน 2543
1.อ้อมเดือน สดมณี-หัวหน้า
2.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
3.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์-ผู้ร่วม
2543 [Full]ดู:1438
[Abs]ดู:637
-
[comment]
77ความคิดเห็นและเจตคติ ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2543
The Opinions and Attitudes of Engineering Undergrduate Students
-2543 [Full]ดู:929
[Abs]ดู:582
-
[comment]
76การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างขอแรงจูงใจภายใน ปัจจัยที่สัมพันธ์กับแรงจูงใจภายใน 2543
Validation of Intrinsic Motivation Construct : Factors Related to Intrinsic Motivation
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2543 [Full]ดู:1252
[Abs]ดู:613
-
[comment]
75รูปแบบการแสดงความรักของมารดาที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ และพัฒนาการทางอารมณ์สังคมของเด็ก 2543
Love Expression Pattern of Thai Mother and Child Personality as Related to Emotional-Social characteristics
2.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2543 [Full]ดู:1387
-
[comment]
74การประมวลและสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการทำงานในประเทศไทย 2542
Review and Synthesis of Research Results Related to Work in Thailand
1.ประทีป จินงี่-หัวหน้า
2.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-ผู้ร่วม
3.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2542 [Full]ดู:1211
[Abs]ดู:729
-
[comment]
73รายงานผลการวิจัยและพัฒนาบุคลกรลูกจ้างของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ระยะที่ 1) 2542
Report on Research and Development of SrinakharinwirotUniversity Employees (Phase 1)
-2542 [Full]ดู:909
[Abs]ดู:585
-
[comment]
72บทบาทครอบครัวในการถ่ายทอดทางการเมืองให้แก่นักเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 2542
Political Socialization of Thai Youth : A Case Study of Primary School Students in Bangkok
-2542 [Full]ดู:2635
[Abs]ดู:619
-
[comment]
71ผลกระทบของการจัดกิจกรรมการับน้องใหม่และประชุมเชียร์สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์และฝ่ายกิจการรนิสิต มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ 2542
Impact of Welcoming Activities for Freshmen
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2542 [Full]ดู:2911
-
[comment]
70การพัฒนาแบบวัดแรงจูงใจภายใน 2542
Development of Intrinsic Motivation Scale
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
3.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
2542 [Full]ดู:1225
[Abs]ดู:666
-
[comment]
69การสร้างฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ 2542
Creating Database for Measuring Instruments in Behavioral Science Research
1.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร-หัวหน้า
2542 [Full]ดู:1507
[Abs]ดู:563
[Abs]ดู:594
-
[comment]
68สภาวะแวดล้อมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่สัมพันธ์กับภาวะเครียดในการเรียนของนิสิต 2542
Srinakharinwirot University Environmental Situations Related to Students' Learning Stress Conditions
2.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
2542 [Full]ดู:776
[Abs]ดู:563
-
[comment]
67การศึกษาวิสัยทัศน์ที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารและข้าราชการของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2541
Visions toward Information Technology System of Administrators and Government Officials at Srinakharinwirot University
1.มนัส บุญประกอบ-หัวหน้า
2541 [Full]ดู:792
[Abs]ดู:556
-
[comment]
66ปัจจัยที่มีผลต่อวินัยในตนเองของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Factor Affected Self - Discipline of Undergraduate Students of Srinakharinwirot Univeristy
1.สุภาพร ธนะชานันท์-หัวหน้า
2541 [Full]ดู:1078
[Abs]ดู:536
[Abs]ดู:680
-
[comment]
65การสร้างชุดฝึกอบรมพ่อแม่เพื่อการพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพ 2541
The Construction of Parental Training Packages for Quality Child Development
3.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
4.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
5.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2541 [Full]ดู:1199
[Abs]ดู:597
-
[comment]
64การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางการศึกษาอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2540
An Analysis of Factors Related to Educational and Career Decision Making of Upper Secondary Students
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2540 [Full]ดู:989
[Abs]ดู:678
-
[comment]
63ปัจจัยบ่งชี้สาเหตุการใช้และติดสาระเหยของเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดยโสธร 2540
Determinants of Use and Addiction to Inhalants Among Youths in Bangkok Metropolis and Yasothorn Province in Thailand
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2540 [Full]ดู:916
[Abs]ดู:626
-
[comment]
62องค์ปะกอบทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการเลือกงานของนิสิตระดับปริญญาตรี 2540
Psychological Factors Influencing Work Selection of Undergraduate Students
1.อัจฉรา สุขารมณ์-หัวหน้า
2.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2540 [Full]ดู:2216
[Abs]ดู:688
-
[comment]
61ผลของการเตือนตนเองต่อการรับรู้ความสามารถของตนที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2539
Effects of Self-Monitoring on Self-Efficacy affecting Work Efficiency of Students in A Vocational Program
1.ประทีป จินงี่-หัวหน้า
2539 [Full]ดู:913
[Abs]ดู:616
-
[comment]
60ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีวินัย 2539
Factors Affecting Student's Discipline
1.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร-หัวหน้า
2.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
4.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2539 [Full]ดู:1012
[Abs]ดู:691
-
[comment]
59ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมอนุรักษ์น้ำของครูประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 2539
Factors Influencing Water Conservation Behaviors of Elementary School Teachers in Bangkok Metropolis
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
2539 [Full]ดู:1387
[Abs]ดู:603
-
[comment]
58ลักษณะทางพุทธศาสนาและจิตสังคมของครูมัธยมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทางศาสนา 2538
Buddish and Psycho-social Characteristics of Secondary School Teachers with Related to Religious Socializatiion
1.อ้อมเดือน สดมณี-หัวหน้า
2538 [Full]ดู:722
[Abs]ดู:549
-
[comment]
57การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู ความเชื่ออำนาจภายในตนและความคิดเกี่ยวกับตนของเด็กในเมืองและชนบท 2539
The Relationship between Socialization. Internal Locus of Control and Self-Concept of Rural and Urban Students
1.ทัศนา ทองภักดี-หัวหน้า
2539 [Full]ดู:1527
[Abs]ดู:599
-
[comment]
56การสำรวจคุณลักษณะทางวินัยที่พึงประสงค์ในสังคมไทย 2539
An Investigation of Desirable Discipline of Thai Socity
-2539 [Full]ดู:1414
[Abs]ดู:518
-
[comment]
55ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการติดยาเสพติดของเยาวชน 2539
Factor Related to Drug Addicts Behavior of Adolescents
2.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
3.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
4.สุภาพร ธนะชานันท์-ผู้ร่วม
2539 [Full]ดู:1432
-
[comment]
54การอบรมเลี้ยงดูและตัวแปรบุคลิกภาพบางตัวในฐานะที่เป็นตัวทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา : การศึกษาระยะยาว 2538
Child-Rearing Practice and Some Selected Personality Variables as Predictors of Primary School Students Achievement : A Longitudinal Study
1.ผจงจิต อินทสุวรรณ-หัวหน้า
2.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
3.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร-ผู้ร่วม
2538 [Full]ดู:1452
[Abs]ดู:572
-
[comment]
53ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างลักษณะทางพุทธศาสนา ลักษณะทางจิตและผลปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ของครูและพยาบาล 2538
The Causal Relationship among Buddhist Characteristics, Psychological Traits and Work Performance of Teachers and Nurses
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2538 [Full]ดู:4624
-
[comment]
52ตัวแปรที่สามารถทำนายผลการเรียนของนิสิตหลักสูตรวิทยา ศาสตรมหาบัณฑิต (พฤติกรรมศาสตร์) สาขา(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 2536
Variables Predicting Academic Achievement of Students in Master of Science Program (Behavioral Science) Field of Study : Applied Behavioral Science Research
1.ผจงจิต อินทสุวรรณ-หัวหน้า
2.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
4.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2536 [Full]ดู:896
[Abs]ดู:643
-
[comment]
51อำนาจและทรัพยากรทางการเมือง : ศึกษากรณีจอมพล ป.พิบูลสงคราม 2536
Power and Political Resources : A Case Study of Field Marchal P. Piboonsongkram
-2536 [Full]ดู:692
[Abs]ดู:554
-
[comment]
50ลักษณะทางพุทธศาสนา และพฤติกรรมศาสตร์ของบิดามารดาที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูบุตร 2536
Buddhist Parents' Characteristics as Correlates of Child-Rearing Practices : Behavioral Science Approach
1.งามตา วนินทานนท์-หัวหน้า
2536 [Full]ดู:1418
[Abs]ดู:641
-
[comment]
49การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู ความคิดสร้างสรรค์และพฤติกรรมกล้าแสดงออก 2538
Relationships among Child Rearing Practices, Creative Thinking and Assertive Behavior
1.อัจฉรา สุขารมณ์-หัวหน้า
2.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2538 [Full]ดู:1229
[Abs]ดู:642
-
[comment]
48องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการปรับตัวของนักเรียนวัยรุ่น 2537
Factors Relating to Adjustment in School Adolescents
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2.อัจฉรา สุขารมณ์-ผู้ร่วม
2537 [Full]ดู:1646
[Abs]ดู:606
-
[comment]
47การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์เมต้า 2535
Synthesis of Research Results on Child Rearing Practices in Thailand Using Meta Analysis Procedure
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2535 [Full]ดู:1707
[Full]ดู:639
-
[comment]
46รูปแบบของการอบรมเลี้ยงดูกับความสามารถทางการแก้ปัญหา 2535
-2535 [Full]ดู:732
[Abs]ดู:659
-
[comment]
45การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยโมเดลโลจิสติก 2534
An Analysis of Achievement Test Using logistic Models
-2534 [Full]ดู:1347
[Abs]ดู:547
-
[comment]
44ความสามารถในการควบคุมตนเองของเด็กไทยในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ปะกอบทางการศึกษา การฝึกทักษะและการพัฒนาจิตลักษณะเพื่อการสร้างพลเมืองที่มีประสิทธิภาพ 2533
Self-Control Ability in Thai Children as Related to Educational Curriculum, Training Skills and Psychological Components for Effective Citizenship
-2533 [Full]ดู:1157
[Abs]ดู:576
-
[comment]
43ลักษณะจิตสังคมที่เกี่ยวกับการบวชในพุทธศาสนาของชายไทยในภาคใต้ 2533
Psychosocial Correlates of Buddhist Monastic Experience of Southern Thai Men
-2533 [Full]ดู:697
[Abs]ดู:576
-
[comment]
42บทบาทครูประถมศึกษาในการถ่ายทอดค่านิยมทางศาสนา 2529
The Role of Primary School Teacher in Religious Socialization
0.อ้อมเดือน สดมณี-หัวหน้า
2529 [Full]ดู:1084
[Abs]ดู:554
-
[comment]
41การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบคัดเลือก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาตรี ปัญหาส่วนตัว ทัศนคติและนิสัยในการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาโท 2531
Relationships among Entrance Examination Scores, Past Achievement, Personal Problems, Study Habits and Attitudes, and Academic Achievement of Students at Master's Degree Level
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2.อัจฉรา สุขารมณ์-ผู้ร่วม
2531 [Full]ดู:722
[Abs]ดู:597
-
[comment]
40การควบคุมอิทธิพลของสื่อมวลชนของครอบครัวกับจิตลักษณะที่สำคัญของเยาวชนไทย 2529
Familial Control of Mass Media Usage and Thai Adolescents' Psychological Characteristics
1.ดวงเดือน พันธุมนาวิน-หัวหน้า
2.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
3.สุภาพร ธนะชานันท์-ผู้ร่วม
2529 [Full]ดู:807
[Abs]ดู:648
-
[comment]
39การศึกษาเปรียบเทียบนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าระดับความสามารถกับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปกติ 2530
A Comparative Study of Underachievement and Adequate Achievers
1.อัจฉรา สุขารมณ์-หัวหน้า
2.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
2530 [Full]ดู:1330
[Abs]ดู:609
-
[comment]
38การพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2530
Predicting First Graders' Academic Achievement
1.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-หัวหน้า
2530 [Full]ดู:725
-
[comment]
37บทบาทของครอบครัวในการป้องกันการติดยาเสพติด 2530
The Role of Family in the Prevention of Drug Abuse
-2530 [Full]ดู:1022
[Abs]ดู:579
-
[comment]
36ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพัฒนาการด้านการหยั่งลึกทางสังคมของนักเรียนระดับประถมศึกษาในกรุงเทพ 2529
Correlates of Social Perspective Thinking Ability of Elementary School Children in Bangkok
1.งามตา วนินทานนท์-หัวหน้า
3.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
2529 [Full]ดู:806
[Abs]ดู:662
-
[comment]
35ค่านิยมของชาวชนบทไทย : ค่านิยมทางวัตถุกับค่านิยมทางระเบียบประเพณี 2529
Value of Rural People : Comparative of Material Value and Traditional Value
2.อ้อมเดือน สดมณี-ผู้ร่วม
2529 [Full]ดู:1332
-
[comment]
34การยึดหลักทางศาสนาในการดำเนินชีวิตของชาวชนบทไทยและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง
The Religious Practices and Trend of Change in Thai Rural People
2.อ้อมเดือน สดมณี-ผู้ร่วม
2529 [Full]ดู:868
-
[comment]
33ทัศนคติของปู่ย่าตายายและบิดามารดาที่มีต่อกันในเรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็กและผลที่มีต่อลักษณะพฤติกรรมบางประการของเด็ก 2529
Intergeneration Conflicts Regarding Child Rearing Practices and Its Effect on Certain Behavior of Children
3.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
4.สุภาพร ธนะชานันท์-ผู้ร่วม
2529 [Full]ดู:806
[Abs]ดู:702
-
[comment]
32ปัจจัยทางจิตวิทยานิเวศเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กของมารดาไทย 2528
The Psycho - Environmental Correlates of Child - Rearing Practices in Thai Mothers
2.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
3.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
2528 [Full]ดู:938
[Abs]ดู:703
-
[comment]
31การอบรมเลี้ยงดูกับพัฒนาการทางสติปัญญา ด้านเหตุผลของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2 2528
Child Rearing Practices and Intellectual Development on Logical Thought of Pupils in Prathom Suksa II
3.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
4.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
2528 [Full]ดู:884
[Abs]ดู:585
-
[comment]
30ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู ความพร้อมทางการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 2527
Relationships among Child Rearing Practices, School Readiness and School Learning Achievement of Pupils in Prathom Suksa I
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
4.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
2527 [Full]ดู:892
[Abs]ดู:643
-
[comment]
29การศึกษาวิธีการอบรมเลี้ยงดู พัฒนาการทางร่างกายและความพร้อมทางการเรียนของเด็กก่อนวัยเรียนในกรุงเทพ 2526
Child Rearing Practices, Physical Development and School Readiness of Bangkok Preschool Children
2.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
3.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
2526 [Full]ดู:866
-
[comment]
28ค่านิยมทางประชากรของสตรีย้ายถิ่น 2526
Population Value of Migrational Women
-2526 [Full]ดู:990
-
[comment]
27ความสำนึกของข้าราชการไทยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 2525
The Awareness of Thai Government Officials of Social and Cultural Change
4.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
2527 [Full]ดู:1462
-
[comment]
26ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวกับสุขภาพจิตและจริยธรรมของนักเรียนวัยรุ่น 2524
Parent - Child Relations, Mental Health and Morality of Thai School Adolescents
-2524 [Full]ดู:730
[Abs]ดู:563
-
[comment]
25ครอบครัวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางจิตใจของไทย 2524
Family and Conservation of Thai Culture of Mind
1.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร-หัวหน้า
2.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
2524 [Full]ดู:755
[Abs]ดู:610
-
[comment]
24แบบฉบับการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่กำลังเปลี่ยนแปลงของครอบครัวรายได้น้อยที่อยู่ในตัวเมือง 2524
Changing Pattern of Child Rearing among Urban Low Income Families in Thailand
-2524 [Full]ดู:678
-
[comment]
23ปัจจัยทางจิตสังคมกับความสันทัดภาษาไทย 2521
The Psychosocial factors and Thai Language Skills
-2521 [Full]ดู:702
[Abs]ดู:526
-
[comment]
22ความสำนึกในหน้าที่พลเมืองของเด็กไทย 2520
Civic Awareness of Thai Youth
-2520 [Full]ดู:732
-
[comment]
21จริยธรรมของเยาวชนไทย 2520
Morality of Thai Youth
-2520 [Full]ดู:595
[Full]ดู:614
[Full]ดู:929
[Full]ดู:1394
[Full]ดู:583
[Full]ดู:470
[Full]ดู:540
[Full]ดู:609
[Full]ดู:700
[Full]ดู:484
[Full]ดู:588
[Full]ดู:707
[Full]ดู:527
[Full]ดู:598
[Full]ดู:744
-
[comment]
20การทดลองสอนสังกัปวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่เด็กไทย ระดับ 7-8 ขวบ 2519
Teaching Science and Mathematics Concepts to Young Thai Children
-2519 [Full]ดู:732
-
[comment]
19ผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาอังกฤษของเด็กไทยในระดับชั้นต่างๆ
Thai Children's Achievement in English
-2519 [Full]ดู:734
-
[comment]
18อิทธิพลของสังคมต่อทัศนคติของวัยรุ่น 2517
Social Influences on Adolescents' Attitudes
-2517 [Full]ดู:706
-
[comment]
17การสูญเปล่าอันเนื่องมาจากความล้มเหลวทางการเรียนของนักเรียนในชั้นประถมศึกษา 2516
Educational Wastage in Elementary Grades
-2516 [Full]ดู:619
-
[comment]
16ผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยในระดับชั้นต่างๆ 2516
Science Achievement of Thai Children in Different Grades
-2516 [Full]ดู:1069
-
[comment]
15พฤติกรรมของเด็กไทยวัยรุ่นที่ขัดกับสังคม 2516
Science Achievement of Thai Children in Different Grades
-2516 [Full]ดู:1231
-
[comment]
14การสร้างแบบทดสอบอ่านไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และผลการทดลองใช้แบบทดสอบ2516
The Socially Deviant Behaviors of Thai Adolescents
-2516 [Full]ดู:784
-
[comment]
13อิทธิพลของสังคมต่อพัฒนาการของเด็กที่หมู่บ้านพรานเหมือน ตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และหมู่บ้านอุเม็ง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เล่มที่ 4 2514
Thai Reading Test Construction for Fourth Graders and Its Testing Results
-2514 [Full]ดู:688
-
[comment]
12อิทธิพลของสังคมต่อพัฒนาการของเด็กที่หมู่บ้านพรานเหมือน ตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และหมู่บ้านอุเม็ง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เล่มที่ 3 2512
Social Influences on the Development of Thai Children in the Villages of Ban Pranmuen and U-Meng
-2512 [Full]ดู:1143
-
[comment]
11สัมพันธภาพระหว่างประสบการณ์ในทางการเรียนและระดับความมุ่งหวังกับผลการกระทำ 2511
Correlation of Students Past Experiace, Expectation and Performance on Math and Thai Language Tests
-2511 [Full]ดู:802
-
[comment]
10บทคัดย่อปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ) พ.ศ. 2511
Abstracts of Theses, 1966
-2511 [Full]ดู:787
-
[comment]
9อิทธิพลของสังคมต่อพัฒนาการของเด็กที่ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เล่มที่ 2 2510
Social Influences on the Development of Thai Children in the village of Napa, Chonburi, No.2
-2510 [Full]ดู:1018
-
[comment]
8ความสัมพันธ์ทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 โรงเรียนบ้านพรานเหมือน จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนอุเม็ง จังหวัดเชียงใหม่ 2509
Children is Social Relationships in the Classroom
-2509 [Full]ดู:842
-
[comment]
7อิทธิพลของสังคมต่อพัฒนาการของเด็กที่ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เล่มที่ 1 2509
Social Influences on the Development of Children in the Village of Napa, Chonburi, No.1
-2509 [Full]ดู:708
-
[comment]
6ความกลัวของเด็กไทย
Thai Children is Fears Research
-2509 [Full]ดู:1013
-
[comment]
5บทคัดย่อปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ) พ.ศ. 2507
Abstracts of Theses, 1964
-2507 [Full]ดู:684
-
[comment]
4บทคัดย่อปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ) พ.ศ. 2504
Abstracts of Theses, 1962
-2504 [Full]ดู:877
-
[comment]
3บทคัดย่อปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ) พ.ศ. 2503
Abstracts of Theses, 1960
-2503 [Full]ดู:774
-
[comment]
2สังคมมิติ 2503
Sociometry
-2503 [Full]ดู:694
-
[comment]
1พัฒนาการในการใช้ถ้อยคำของเด็ก
Development in Selection of Words among Thai Children
-2502 [Full]ดู:776
-
[comment]
0โครงการวิจัยและประเมินผลโครงการแคมป์สนุกคิดกับอินทัช ปีที่ 11 "เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง"
1.วิชุดา กิจธรธรรม-หัวหน้า
2555Contact Researcher [comment]
0การปรับตัวด้านวิชาการข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาต่างชาติเพื่อการบอกต่อและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการศึกษาไทยในระดับสากล: การจัดสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
Cross-cultural Adjustment of International Students for Positive Word of Mouth and Thai Educational Image: Management for Excellence at International Level
1.พลเทพ พูนพล-หัวหน้า
2563Contact Researcher [comment]
0Behavioral Science Perspectives on Coping and Well-being during Covid-19 Lockdown: A Mixed Method Research
Behavioral Science Perspectives on Coping and Well-being during Covid-19 Lockdown: A Mixed Method Research
1.Kanu Priya Mohan-หัวหน้า
2565Contact Researcher [comment]
0การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างความสุขในการทำงานของ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ
-
1.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์-หัวหน้า
2565Contact Researcher [comment]
0แนวทางการกำหนดนโยบายส่งเสริมพฤติกรรมการรายงานข่าวผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์อย่างมีจริยธรรมของนักข่าวพลเมือง: การวิจัยอนาคต
Guideline for the Policy Development to support Ethical News Reporting Behavior via Facebook Live among Citizen Journalists: Futures Research
-2564Contact Researcher [comment]
0ความพึงพอใจของลูกค้าองค์การเภสัชกรรม ปี 2552
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
3.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2552Contact Researcher [comment]
0การจัดสมัชชาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี กาญจนบุรี และสมุทรสาคร
1.วิชุดา กิจธรธรรม-หัวหน้า
2555Contact Researcher [comment]
0การวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ปกครองที่นำไปสู่คุณภาพของเยาวชนและความเข้มแข็งของครอบครัว
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
0Contact Researcher [comment]
0การวิจัยและพัฒนาพลังปัญญาของเยาวชนไทยด้วยเครือข่ายของสถาบันครอบครัวและการศึกษา เพื่อนำไปสู่การเป็นเยาวชนที่เป็นผู้นำในโลกของการเปลี่ยนแปลง
1.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-หัวหน้า
2.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
3.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
6.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
10.อังศินันท์ อินทรกำแหง-ผู้ร่วม
2554Contact Researcher [comment]
0โครงการย่อย 2 ผลการพัฒนาครูด้านจิตลักษณะและทักษะการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อหน้าที่แก่นักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมการอบรมนักเรียนของครูและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น
1.พรรณี บุญประกอบ-หัวหน้า
1.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์-หัวหน้า
2.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
2.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
4.อังศินันท์ อินทรกำแหง-ผู้ร่วม
2554Contact Researcher [comment]
0โครงการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนราชการ
3.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
4.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
5.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2554Contact Researcher [comment]
0โครงการศึกษาและพัฒนาระบบประเมินความเชื่อถือไว้วางใจระหว่างสำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการ
1.พรรณี บุญประกอบ-หัวหน้า
2.ยุทธนา ไชยจูกุล-ผู้ร่วม
3.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์-ผู้ร่วม
4.ศยามล เอกะกุลานันท์-ผู้ร่วม
2554Contact Researcher [comment]
0โครงการศึกษาและประเมินผลการจัดตั้งและดำเนินงานของศูนย์ GTX (การวิจัยและประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เด็กหัวแหลม)
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
0Contact Researcher [comment]
0การศึกษาโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.ฉันทนา ภาคบงกช-ผู้ร่วม
4.อ้อมเดือน สดมณี-ผู้ร่วม
5.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร-ผู้ร่วม
6.สธญ ภู่คง-ผู้ร่วม
7.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
8.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
9.ยุทธนา ไชยจูกุล-ผู้ร่วม
16.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2554Contact Researcher [comment]
0โครงการวิจัยแม่บท กีฬาหมากล้อมกับลักาณะที่พึงประสงค์ของเยาวชนไทย
1.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-หัวหน้า
2.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
3.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
4.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
5.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
6.สุภาพร ธนะชานันท์-ผู้ร่วม
7.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์-ผู้ร่วม
8.อุษา ศรีจินดารัตน์-เลขานุการ
2552Contact Researcher [comment]
0โครงการย่อยที่ 7 การวิจัยและพัฒนาครอบครัวเข้มแข็งโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล
1.ยุทธนา ไชยจูกุล-หัวหน้า
3.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
4.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
0Contact Researcher [comment]
0โครงการศึกษากรอบแนวคิด หลักการวิธีการและพัฒนาเครื่องมือวัดความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อข้าราชการช่วงที่ 2
1.พรรณี บุญประกอบ-หัวหน้า
2.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
2554Contact Researcher [comment]
0โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ลักษณะท้าทายของกีฬาหมากล้อมสถานการณ์แวดล้อม และลักษณะส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ของการเล่นกีฬาหมากล้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
1.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์-หัวหน้า
2.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
2553Contact Researcher [comment]
0โครงการวิจัยย่อยที่ 3 คุณลักษณะเด่นของนักเรียนกลุ่มที่เล่นหมากล้อมเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้เล่นหมากล้อม
1.สุภาพร ธนะชานันท์-หัวหน้า
2.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2553Contact Researcher [comment]
0การสร้างเครื่องมือประเมินและตัวชี้วัดระดับการพัฒนาจิตวิญญาณสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร-ผู้ร่วม
3.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
2553Contact Researcher [comment]
0โครงการการประเมินผลการดำเนินการศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สำนักงานการอุดมศึกษา
1.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-หัวหน้า
2554Contact Researcher [comment]
0สถานการณ์ ปัจจัยเชิงสาเหตุ และแนวทางส่งเสริมการศึกษาต่ออาชีวศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
Current Issues, Antecedents and Guiding Principles for Promote Vacation Sducation in Thailand Special Development Zone of Southeen Border Procince
1.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์-หัวหน้า
2.ดุษฎี อินทรประเสริฐ (โยเหลา)-ผู้ร่วม
2560Contact Researcher [comment]

Flag Counter