| SWU | BSRI |Log Out |

งานวิจัยที่เสร็จสิ้น
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

เรียน สมาชิกเว็บ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ทุกท่าน

เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการทางเว็บเพจให้ดีขึ้น และทางเว็บของเราได้ให้บริการอย่างเสรี โปรดให้ทุกท่านป้อนชื่อ นามสกุล อีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์ และผลงานของท่านที่นำผลงานวิจัยของสถาบันฯ ไปอ้างอิงที่คอลัมภ์ ข้อคิดเห็น จักขอขอบพระคุณยิ่ง

<< แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการฐานข้อมูลงานวิจัยสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์>>

ลำดับที่
ชื่องานวิจัย
คณะผู้วิจัย
ปีที่เสร็จ
[Download]
[ข้อคิดเห็น]
209ปัจจัยเชิงเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม
-
1.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์-หัวหน้า
2.ยุทธนา ไชยจูกุล-ผู้ร่วม
2560Contact Researcher [comment]
208กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ในสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
-
1.พิชญาณี พูนพล-หัวหน้า
2.ดุษฎี โยเหลา-ผู้ร่วม
3.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
4.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-ผู้ร่วม
5.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-ผู้ร่วม
6.ศรัณย์ พิมพ์ทอง-ผู้ร่วม
7.วาสนา วงษ์เพชร-ผู้ร่วม
8.กรวิกา กัปตพล-ผู้ร่วม
9.พิจิตรา ธรรมสถิตย์-ผู้ร่วม
2560Contact Researcher [comment]
207Coaching and Mentoring for Educators: Investigating the Cognitive-Affective-Behavioral Learning Outcomes of Training
Coaching and Mentoring for Educators: Investigating the Cognitive-Affective-Behavioral Learning Outcomes of Training
1.kanu Priya-หัวหน้า
2560 [Full]ดู:18
[Full]ดู:23
[comment]
206การสังเคราะห์องค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์จากวารสารพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-
1.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-หัวหน้า
2560 [Full]ดู:22
[comment]
205รูปแบบการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตสำหรับผู้สูงอายุ
A Model of Self- Development for Enhancing Psychological Immunity of the Elderly
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2.อุมาภรณ์ สุขารมณ์-ผู้ร่วม
2561Contact Researcher [comment]
204แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
-
1.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์-หัวหน้า
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2561Contact Researcher [comment]
203ปัจจัยเชิงเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อพันธะผูกพันต่อองค์การและการแยกตัวออกจากกลุ่มโดยผ่านพฤติกรรมปกป้องหวงแหนอาณาเขตของพนักงานบริษัทเทคโนโลยี่สารสนเทศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
-
1.ยุทธนา ไชยจูกุล-หัวหน้า
2560Contact Researcher [comment]
202การพัฒนามโนมติที่ถูกต้อง เรื่อง "การศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาความปลอดภัยของผู้ป่วยและการพัฒนาเครื่องมือวัด: การวิจัยข้ามวัฒนธรรม"
Understanding Psychological Patient Safety and Developing a Research Instrument : A cross cultural research)
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
2559Contact Researcher [comment]
201การศึกษาข้ามวัฒนปัจจัยระดับบุคคล ปัจจัยระดับองค์กร และการมีภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ที่เกี่ยวข้องประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย พม่า ลาว และกัมพูชา
-
1.ศรัณย์ พิมพ์ทอง-หัวหน้า
2558Contact Researcher [comment]
200การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเครือข่าย Young Samart Farmer ของเกษตรกรเมล่อน ตำบลโพสะ จังหวัดอ่างทอง
-
1.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์-หัวหน้า
2561Contact Researcher [comment]
199สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
-
1.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์-หัวหน้า
2561Contact Researcher [comment]
198การสังเคราะห์งานวิจัยในวารสาร International Jornal of behavioral science (IJBS)
Research Systhesis in International Jornal of behavioral science (IJBS), Behavrioal Science Research Institute, Srinakharinwirot University
1.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-หัวหน้า
2.kanu Priya-ผู้ร่วม
3.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-ผู้ร่วม
2560Contact Researcher [comment]
197 โครงการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานในสภากาชาดไทยต่อบริการด้านบุคลากร ของสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
-
1.ศรัณย์ พิมพ์ทอง-หัวหน้า
2560Contact Researcher [comment]
196รูปแบบพฤติกรรมความชอบ และวัฒนธรรมที่แตกต่างของรุ่นอายุที่อยู่ร่วมกันในครอบครัวอย่างมีความสุขในเขตกรุงเทพมหานคร
-
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
2561Contact Researcher [comment]
195แนวทางยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
-
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
2.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-หัวหน้า
2560Contact Researcher [comment]
194การจัดการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
-
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
2.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-ผู้ร่วม
2560Contact Researcher [comment]
193การนำวิทยาการบริหารความเสี่ยงในเชิงพฤติกรรมศาสตร์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยชั่วคราว
-
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
2.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-หัวหน้า
2560Contact Researcher [comment]
192การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาฃชุมชน พ.ศ. 2555-2559
-
1.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-หัวหน้า
2559Contact Researcher [comment]
191พฤติกรรมการสืบสานวัฒนธรรมของเยาวชนไทยและแนวทางในอนาคต
Behavior of Cultural Inheritance among Thai Youth and Future Approach
1.วิชุดา กิจธรธรรม-หัวหน้า
2.วาสนา วงษ์เพชร-ผู้ร่วม
3.พิจิตรา ธรรมสถิตย์-ผู้ร่วม
2559Contact Researcher [comment]
190โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส ของกลุ่มวัยทำงานอายุ 15-59 ปี สำหรับหมู่บ้านจัดการสุขภาพ และประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนในสถานศึกษาอายุ 7-14 ปี
-
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2560 [Full]ดู:8
[comment]
189โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชี้แนะ Coaching and Mentoring (จังหวัดตราด)
-
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
2558 [Full]ดู:15
[comment]
188โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชี้แนะ Coaching and Mentoring (จังหวัดเชียงราย)
-
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
2559 [Full]ดู:9
[comment]
187โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชี้แนะ Coaching and Mentoring สพม.5
-
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
2558 [Full]ดู:9
[comment]
186โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชี้แนะ Coaching and Mentoring (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
-
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
2558 [Full]ดู:7
[comment]
185โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชี้แนะ Coaching and Mentoring (จังหวัดศรีสะเกษ)
-
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
2558 [Full]ดู:11
[comment]
184ปัจจัยด้านบุคคลปัจจัยสภาพแวดล้อมและการสนับสนุนทางสังคมในสื่อออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแก้ปัญหาชีวิตครอบครัวของบิดามารดาที่มีบุตรวัยอนุบาล
-
1.พิชญาณี พูนพล-หัวหน้า
2560Contact Researcher [comment]
183การวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางจิตสังคม และพฤติกรรม สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-
1.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์-หัวหน้า
2560Contact Researcher [comment]
182สถานการณ์ ปัจจัยเชิงสาเหตุ และแนวทางส่งเสริมการศึกษาต่ออาชีวศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
Current Issues, Antecedents and Guiding Principles for Promote Vacation Sducation in Thailand Special Development Zone of Southeen Border Procince
1.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์-หัวหน้า
2.ดุษฎี โยเหลา-ผู้ร่วม
2560 [Full]ดู:217
[comment]
181การเสริมสร้างศักยภาพหน่วยวิจัยด้านชีวจิตสังคมและพฤติกรรมศาสตร์
Potential Enhancement of Research Unit in Bio-psychosocial and Behavioral Science
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล-ผู้ร่วม
3.วิชุดา กิจธรธรรม-ผู้ร่วม
4.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล-ผู้ร่วม
5.อรัญ วานิชกร-ผู้ร่วม
6.ศรัณย์ พิมพ์ทอง-ผู้ร่วม
7.อัจศรา ประเสริฐสิน-ผู้ร่วม
8.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์-ผู้ร่วม
2560 [Full]ดู:138
[comment]
180รายงานผลการติดตามและประเมินการดาเนินงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในส่วนราชการ ในโครงการติดตามและประเมินการดาเนินงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์
Experience Accumulation Framework : EAF
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2560 [Full]ดู:126
[comment]
179การสร้างและพัฒนาเครื่องมือความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทย
Creating and Developing of Thailand Health Literacy Scales
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2560 [Full]ดู:1019
[comment]
178อิทธิพลของจิตวิทยาเชิงบวก และบรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและสุขภาวะครอบครัวโดยส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพของครอบครัวในชุมชนกึ่งเมือง
Effect of Positive Psychology and Cultural Social Norm to Healthy Behavior and Family Well-being by mediating Health Literacy of Family in the Semi-Urban Community: Mixed Methods
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล-ผู้ร่วม
2560 [Full]ดู:357
[Full]ดู:176
[comment]
177โครงการจัดทาคู่มือการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือน
-
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์-ผู้ร่วม
3.พิชญาณี พูนพล-ผู้ร่วม
2560 [Full]ดู:277
[comment]
176รูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาของเยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรมพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
The Causal Model of Promoting Secondary Education among youth in Multicultural Society of the Three Southern Border Provinces
1.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์-หัวหน้า
2559 [Abs]ดู:286
[comment]
175กระบวนการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนไทยพวน จังหวัดนครนายก
Local Culture Inheritance to Development of Cutural Network for Strengthening Community : A Case Study of ThaiPhuan,Nakhonnayok
1.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-หัวหน้า
2.ศิวพร ละม้ายนิล-ผู้ร่วม
2559 [Full]ดู:62
[comment]
174โครงการพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะ: การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับบริบทของราชการพลเรือนสามัญของไทย
-
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2559 [Abs]ดู:549
[comment]
173บทบาทของผู้นำชุมชนและกระบวนการในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงวัฒนธรรมของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนไทยพวน ตำบลเกาะหวาย จังหวัดนครนายก
The Role of Community Leaders in the Conservation of Local Culture and Processes to Strengthen the Culture of the Community : A Case Study of Thai Phuan, Koh Wai, Nakhon Nayok
1.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-หัวหน้า
2558 [Abs]ดู:791
[comment]
172โครงการประเมินผลกระบวนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
-
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.วิชุดา กิจธรธรรม-ผู้ร่วม
3.ศรัณย์ พิมพ์ทอง-ผู้ร่วม
2558 [Abs]ดู:274
[comment]
171ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Developing an Information system for Curriculum Management
1.วาสนา วงษ์เพชร-หัวหน้า
2558 [Abs]ดู:261
[comment]
170 An Evaluation of the Historical roots, Evolution and Future Development in Thailand
An Evaluation of the Historical roots, Evolution and Future Development in Thailand
1.kanu Priya-หัวหน้า
2558 [Full]ดู:396
[comment]
169โครงการพัฒนาเชิงรุกด้วยการเรียนรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
Active Development Project by e-Learning in 2015
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-หัวหน้า
3.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ-ผู้ร่วม
2558 [Abs]ดู:303
[comment]
168การจ้างสำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558
-
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
2558 [Abs]ดู:294
[comment]
167 การจ้างสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
-
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
2558 [Abs]ดู:305
[comment]
166โครงการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ส.
Research Study Related to Work Behaviors of Officials Working in The Office of the Narcotics Control Board –ONCB
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.วิชุดา กิจธรธรรม-ผู้ร่วม
3.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-ผู้ร่วม
2558 [Full]ดู:444
[comment]
165โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงและพัฒนาเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์กลุ่มกำลังคนคุณภาพในระบบราชการ เลขที่สัญญา 38/2558
Efficiency Improvement of High Performance and Potential System (HiPPS) and Instrument Development for Evaluation and Monitoring in Utilizing from Talents in Thai Government
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-เลขานุการ
3.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์-หัวหน้า
2558 [Full]ดู:445
[Full]ดู:324
[comment]
164โครงการศึกษาและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กและค้นหาโครงการต้นแบบ
-
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
2.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-ผู้ร่วม
3.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-ผู้ร่วม
4.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์-ผู้ร่วม
5.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
6.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย-ผู้ร่วม
2557Contact Researcher [comment]
163การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตด้วยการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎี ปัญญาสังคมผ่านสือวีดิทัศน์ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)
Evaluating Learning and Social-Cognitive Development through the Using Thai Public Broadcasts in the General Education of Srinakharinwirot University Students
1.ประทีป จินงี่-หัวหน้า
2.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
3.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร-ผู้ร่วม
4.วิไลลักษณ์ ลังกา-หัวหน้า
2557 [Full]ดู:439
[comment]
162การเตรียมความพร้อมสู่การทำงานอาสาและการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการสุขภาวะตนเองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอาสาของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
Readiness Preparation to Volunteer Working and Causal Relation Model Development of Self- Wellness Management Related to Volunteer Working of Faculty Members
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2558 [Full]ดู:334
[comment]
161รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงานของครู
A causal relationship model of teachers’ work engagement
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2557 [Full]ดู:594
[comment]
160สังเคราะห์และสร้างเครื่องมือวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน เรื่อง ภาวะน้ำหนักเกิน (อ้วน) และท้องก่อนวัยอันควร
Synthesis and Development of Health Literacy Scale for Thai Childhood Overweight Health and Literacy Scale for Unwanted Pregnancy Prevention of Thai Female Adolescents
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2557Contact Researcher [comment]
159ปัจจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ในองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
Antecedent Factors Correlated with the Organizational Retention of the University Academic Staffs
1.ศรัณย์ พิมพ์ทอง-หัวหน้า
2557 [Full]ดู:571
[comment]
158เก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลความรอบรู้ด้านสุขภาพ (ความฉลาดทางสุขภาพ) ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
The Data collection and analyzing Health Literacy of Risk Adults with Hypertension and Diabetes.
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2557Contact Researcher [comment]
157โครงการสร้างชุดความรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชน: จากประสบการณ์ความสำเร็จของโรงเรียนไทย
-
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
2.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร-ผู้ร่วม
3.ธรรมนันทกา แจ้งสว่าง-ผู้ร่วม
2557 [Full]ดู:816
[comment]
156โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและวิจัยความตระหนักรู้ในสิทธิของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
Survey and Analysis of Consumers Rights Awareness in Telecommunication Services, 2013
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
2557 [Full]ดู:364
[Full]ดู:255
[comment]
155โครงการจัดจ้างและวิเคราะห์สภาพปัญหาจากการใช้บริการโทรคมนาคมของผู้บริโภคในปี 2556
Survey and Analysis of Consumers Problems in Telecommunication Services, 2013
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
2.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์-ผู้ร่วม
3.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2557 [Full]ดู:359
[Full]ดู:240
[comment]
154การศึกษาลักษณะและรูปแบบนของความขัดแย้งในครอบครัวและเสริมสร้างความสุขในชีวิต
-
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
2.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-ผู้ร่วม
3.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์-ผู้ร่วม
0 [Full]ดู:566
[comment]
153การประเมินผลจากการชมภาพยนต์เพื่อสร้างบรรดาใจของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
The Evaluation of Watching Movies for Enhancing Inspiration of Undergraduate Students at Srinakharinwirot University
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
2.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-ผู้ร่วม
3.ศรัณย์ พิมพ์ทอง-ผู้ร่วม
4.วิไลลักษณ์ ลังกา-ผู้ร่วม
2557 [Full]ดู:420
[comment]
152โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค (7 เรื่อง)
Curriculum Development and Training Knowledge related to ASEAN for Provincial Official
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
3.วิชุดา กิจธรธรรม-ผู้ร่วม
6.วิริณธิ์ กิติพิชัย-ผู้ร่วม
2557 [Full]ดู:322
[Full]ดู:226
[Full]ดู:255
[Full]ดู:220
[Full]ดู:234
[Full]ดู:254
[Full]ดู:217
[Full]ดู:223
[Full]ดู:243
[Full]ดู:224
[comment]
151ตัวแปรทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการทำงานและคุณภาพชีวิตของอาจารย์มหาวิทยาลัย : การศึกษาข้ามวัฒนธรรม
A Cross Cultural Research: Psychosocial correlates of Employee well-being and Quality of work life of the University Teaching faculty
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
2.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
3.สุภาพร ธนะชานันท์-ผู้ร่วม
4.ยุทธนา ไชยจูกุล-ผู้ร่วม
2555Contact Researcher [comment]
150โครงการประเมินผลการดำเนินงานด้าน การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
-
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
2.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์-ผู้ร่วม
3.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2557Contact Researcher [comment]
149การสังเคราะห์การวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
Research Synthesis on the Relation of Psycho-Social Characteristics relevance to Quality of Life among Elderly in Thailand
1.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-หัวหน้า
2.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-ผู้ร่วม
2556 [Full]ดู:655
[comment]
148การวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและอภิมาน
Analysis and Synthesis of Research in Science, Humanity and Social Science: Srinakharinwirot University Case Study by Meta and Content Analysis
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2556 [Full]ดู:368
[comment]
147การศึกษาข้ามวัฒนธรรมปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียงของนักศึกษาในประเทศไทย และมาเลเซีย
A Cross-Cultural Study of Psychosocial Factors Correlated with Sufficient Consumption Behavior of Students in Thai, Malaysia and Singapore
1.ศรัณย์ พิมพ์ทอง-หัวหน้า
2557 [Full]ดู:447
[comment]
146โครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน: สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร อำนวยการและวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
1.วิชุดา กิจธรธรรม-หัวหน้า
2557 [Full]ดู:236
[comment]
145การถ่ายทอดทางสังคมกับความผูกพันในงานและองค์กรที่มีต่อพฤติกรรมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Work Socialization and Organization Commitment Related to Participating work Behavioral Fallow Action Plan
1.จุฑารัตน์ กิตติเขมากร-หัวหน้า
2557 [Full]ดู:437
[comment]
144การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมตามค่านิยมและวัฒนธรรมไทยของชุมชนหนอกหมากฝ้ายอย่างยั่งยืนด้วยการสังเคราะห์งานวิจัย
The Development of Promoting Model for Sustainable Behavior Conformability with Thai Value and Culture
1.วิชุดา กิจธรธรรม-หัวหน้า
2.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-ผู้ร่วม
3.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-ผู้ร่วม
2557 [Full]ดู:508
[comment]
143การวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับด้านจิตสังคมและพฤติกรรมของผู้ให้บริการและผู้รับบริการที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มโรคอ้วน
Multilevel causal analysis of socio-psychological and behavior factors of health providers and clients affecting risk behaviors modification with obesity
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2556 [Full]ดู:928
[Abs]ดู:315
[comment]
142การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารกำลังคนคุณภาพ เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการ
Effective Improvement of Telent Manaement for Continuing of Managing Government
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-ผู้ร่วม
2556 [Full]ดู:559
[Abs]ดู:317
[comment]
141ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของนิสิตที่มีภาวะอ้วน
The effect of health behavior modification base on client center program to self-care behavior of obese students
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2556 [Full]ดู:910
[Abs]ดู:313
[comment]
140ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มโรคเมตาบอลิกของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร
Result of Risk Behavior Modification With Metabolic Syndrome of Units in Bangkok Metropolis
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2555 [Full]ดู:578
[Abs]ดู:285
[comment]
139ผลการบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มโรคเมตาบอลิกของสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร
Result of Evaluation and Managing Program for Health Behavior Modification with Metabolic Syndrome of Public and Private Hospitals in Bangkok Metropolis
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2554 [Full]ดู:614
[Abs]ดู:298
[comment]
138รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุด้านสภาพแวดล้อมและแรงจูงใจในงานที่มีต่อพฤติกรรมบริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของบุคลากรทางการแพทย์
Causal Relation Model of Environment, Job Motivation to Service Behaviors in Health Promotion and Disease Protection of Medical Providers
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2554 [Full]ดู:950
[Abs]ดู:327
[comment]
137รูปแบบการพัฒนาเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตของเยาวชน
Antecedents and Consequences of Youths’ Psychological Immunity
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
3.สุภาพร ธนะชานันท์-ผู้ร่วม
2554 [Full]ดู:1350
[Abs]ดู:351
[comment]
136ผลการบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มโรคเมตาบอลิกของสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร
Result Report of Managing program for Health Behavior Modification of Public and Private Hospitals in Bangkok Metropolis
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2554 [Full]ดู:589
[Abs]ดู:381
[comment]
135ความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษาตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
Research of the Community Strength for Environmental Conservation a case of study of the San Saeb Canal
1.อ้อมเดือน สดมณี-หัวหน้า
2.ฉันทนา ภาคบงกช-ผู้ร่วม
3.ยุทธนา ไชยจูกุล-ผู้ร่วม
2553Contact Researcher [comment]
134ศึกษาระบบการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการระบบ HiPPS ของส่วนราชการ
A Study of Progression Monitoring System of High Performance and Potential System (HiPPS) Administration of Thai Government
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2553 [Full]ดู:592
[comment]
133ปัจจัยเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของแกนนำชุมชนในภาคกลาง:การศึกษาระยะที่ 2
Integrative Factors Related to the Ethical Behavior of Community Leaders in the Central Region : Phase 2
1.อ้อมเดือน สดมณี-หัวหน้า
2.ดวงเดือน แซ่ตัง-ผู้ร่วม
3.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ-ผู้ร่วม
4.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ-ผู้ร่วม
2553 [Full]ดู:665
[Abs]ดู:323
[comment]
132ปัจจัยเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของแกนนำชุมชนภาคกลาง: การศึกษาระยะที่หนึ่ง
Integrative Factors Related to the Ethical Behavior of Community Leaders in the Central Region : Phase 1
1.อ้อมเดือน สดมณี-หัวหน้า
2.ดุษฎี โยเหลา-ผู้ร่วม
3.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
4.สุภาพร ธนะชานันท์-ผู้ร่วม
5.ปัทมา เกตุอ่ำ-ผู้ร่วม
2553 [Full]ดู:757
[comment]
131โครงการย่อยที่ 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว - งานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต
An analysis of work-family linkage and quality of life
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2.อัจฉรา สุขารมณ์-ผู้ร่วม
3.อังศินันท์ อินทรกำแหง-ผู้ร่วม
2553Contact Researcher [comment]
130การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององค์กรไม่หวังผลกำไร ในกรุงเทพมหานคร
Project Management and Evaluation for Health Behavior Modification of the Non-governmental Organizations in Bangkok Metropolis
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2553 [Full]ดู:803
[comment]
129การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
Project Management and Evaluation for Health Behavior Modification of the Public and Private Organizations in Bangkok Metropolis
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2553 [Full]ดู:858
[comment]
128การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
Project Management and Evaluation for Halth Behavior Modification of the Hospitals in BAngkok Metropolis
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2553 [Full]ดู:558
[comment]
127ผลการใช้วิธีการจัดการภาวะวิกฤตชีวิตด้วยตนเองตามแนวตะวันออกที่มีต่อภาวะ วิกฤตชีวิตและความสุขใจของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนในกรุงเทพมหานคร
Effect of life crises managing from oriental opproach to midlife crises and well-beng on the lives of married Thai women in Bangkok
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2553 [Full]ดู:1192
[comment]
126โครงการวิจัยย่อยที่ 1 หมากล้อมกับการกล่อมเกลาเยาวชน
Go Game and Socialization in Youth
1.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-หัวหน้า
2.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
3.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
4.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2552Contact Researcher [comment]
125โครงการประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา (นบอ.)
The Training Program Evaluation:The Development Course of Middle Administrators in Higher Education Institutions
1.วิริณธิ์ กิติพิชัย-หัวหน้า
3.อังศินันท์ อินทรกำแหง-ผู้ร่วม
2552 [Full]ดู:1495
[Abs]ดู:323
[comment]
124โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดทำจรรยาข้าราชการ
1.พรรณี บุญประกอบ-หัวหน้า
2.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2551 [Abs]ดู:574
[comment]
123โครงการย่อยที่ 1: ปัจจัยเชิงเหตุด้านการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อความสุขใจและพฤติกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา
1.ฉันทนา ภาคบงกช-หัวหน้า
2.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2552 [Full]ดู:895
[Abs]ดู:399
[comment]
122โครงการย่อยที่ 5 การวิเคราะห์ดัชนีความสุขใจของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
The effect of psychological and child-rearing skill development training on appropriate parental child-rearing practices and children's perception of academic support
1.งามตา วนินทานนท์-หัวหน้า
2.ฉันทนา ภาคบงกช-ผู้ร่วม
3.ดุษฎี โยเหลา-ผู้ร่วม
4.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2552Contact Researcher [comment]
121โครงการย่อยที่ 8 ผลการพัฒนามารดาด้านจิตลักษณะและทักษะที่มีต่อพฤติกรรมการอบรมบุตรของมารดาและความรับผิดชอบการเรียนของบุตรวัยรุ่นตอนต้น : การศึกษาขั้นต้น
The effectiveness of psychological and child-rearing skill training on mothers' supervision and adolescents' academic responsibility: The preliminary study
1.งามตา วนินทานนท์-หัวหน้า
2.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2551 [Full]ดู:741
[Abs]ดู:349
[comment]
120โครงการย่อยที่ 3 ปัจจัยเชิงเหตุด้านการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา สภาพแวดล้อมทางครอบครัวและโรงเรียนที่มีต่อความสุขใจและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย : การวิจัยช่วงยาวหลายระยะ
A study of causal relationship of family-school situational antecedents of subjective well-begin and learning of high school students in Thai educational reform practices:A longitudinal-sequential study
1.งามตา วนินทานนท์-หัวหน้า
2.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2551 [Full]ดู:1644
[Abs]ดู:400
[comment]
119การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของหน่วยงานในเขตกรุงเทพมหานคร
Project Management and Evaluation for Health Behavioral Modification of the Organizations in Bangkok Metropolis
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2552 [Full]ดู:1214
[Abs]ดู:329
[comment]
118โครงการศึกษาและพัฒนาระบบประเมินความเชื่อไว้วางใจ(Public Trust)ในหน่วยงานภาครัฐ
Public Trust
1.ยุทธนา ไชยจูกุล-หัวหน้า
2.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
3.ศยามล เอกะกุลานันท์-ผู้ร่วม
4.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์-ผู้ร่วม
2551 [Abs]ดู:561
[comment]
116โครงการวางระบบมาตรฐานดำเนินการพัฒนาข้าราชการก่อนปฏิบัติราชการ
Program for Establishing Systems of Standards for the Development Process of New Government Officials during the Work Trial Period
1.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-หัวหน้า
2.วิริณธิ์ กิติพิชัย-ผู้ร่วม
3.อังศินันท์ อินทรกำแหง-ผู้ร่วม
4.นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล-ผู้ร่วม
2551 [Full]ดู:2100
[Full]ดู:1072
[Full]ดู:2503
[Abs]ดู:356
[comment]
115การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับความเครียดและการเผชิญความเครียดของคนไทย
Research Synthesis related to Stress and Coping of Thai people
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2551 [Full]ดู:10498
[Abs]ดู:400
[comment]
114โครงการย่อย 3 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมของครูในการพัฒนาพลังปัญญาของเยาวชนไทย
1.พรรณี บุญประกอบ-หัวหน้า
2.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2551 [Full]ดู:373
[comment]
113ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของนักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บุคลิกภาพค่านิยมในอาชีพกับการเลือกอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
1.ทัศนา ทองภักดี-หัวหน้า
2.อัจฉรา สุขารมณ์-ผู้ร่วม
3.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
2551 [Full]ดู:3140
[Abs]ดู:371
[comment]
112ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยกับบุคลิกภาพของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
1.ทัศนา ทองภักดี-หัวหน้า
2551 [Full]ดู:3312
[comment]
111โครงการวิจัยประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย(กองแผนงาน 46)
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
2.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
4.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
2551 [Full]ดู:2518
[comment]
110การวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของเยาวชนไทย
Research and Development related to Consumers Behavior based on Cognitive of Thai Youth
1.ผจงจิต อินทสุวรรณ-หัวหน้า
2.อ้อมเดือน สดมณี-ผู้ร่วม
3.อังศินันท์ อินทรกำแหง-ผู้ร่วม
4.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
5.สธญ ภู่คง-ผู้ร่วม
6.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2550 [Full]ดู:4643
[comment]
109การสำรวจพฤติกรรมการใช้และกำจัดโทรศัพท์มือถือ-แบตเตอรีของคนไทย
The Survey of Thais' Mobile Phone Usage and Battery Disposal
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
3.อัจฉรา สุขารมณ์-ผู้ร่วม
4.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
2550 [Full]ดู:958
[Abs]ดู:393
[comment]
108การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทำงานนอกบ้านในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Casual Relation Analysis and Indices of Midlife Crisis of MarriedThai Women Working outside Houses in Bangkok and Periphery
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.อัจฉรา สุขารมณ์-ผู้ร่วม
3.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
2550 [Abs]ดู:368
[Full]ดู:225
[comment]
107ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานภายหลังเกษียณอายุของข้าราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Factors Related to Work Behaviors after the Retirement of Government Officials of Srinakharinwirot University
1.มนัส บุญประกอบ-หัวหน้า
2.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
2549 [Full]ดู:3095
[Abs]ดู:339
[comment]
106โครงการย่อยที่ 4 ปัจจัยด้านจิตสังคมและความสุขใจที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานของครูระดับประถมศึกษา
Psychosocial Factors and Subjective Well-Being Correlated with TEacher Performance in the Educational Reform Practices of Elementary and Seondary School Teachers
1.อ้อมเดือน สดมณี-หัวหน้า
2.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
3.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2549 [Full]ดู:1219
[comment]
105โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาจิตสำนึกประชาธิปไตยในเยาวชนไทย
Development of Democratic Consciousness in Thai Youth
2.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
2549 [Full]ดู:1251
[Abs]ดู:374
[comment]
104โครงการวิจัยแม่บท เรื่อง การวิจัยและพัฒนาจิตสำนึกทางปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย
An Analysis of Psychosocial Factors Related to Thai Youths Intellectuai Consciousness and Quality of Life
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2.อัจฉรา สุขารมณ์-หัวหน้า
3.ผจงจิต อินทสุวรรณ-ผู้ร่วม
4.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร-ผู้ร่วม
5.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
6.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
7.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
9.สธญ ภู่คง-ผู้ร่วม
10.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
11.อ้อมเดือน สดมณี-ผู้ร่วม
2549 [Abs]ดู:1406
[comment]
103การพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านผู้นำทางวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐเอกชน และในกำกับของรัฐ
Development of Academic Leadership Competency Model for Faculty Members in Public, Private, and Public Autonomous Universities
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2549 [Full]ดู:2127
[Abs]ดู:329
[comment]
102โปรแกรมการส่งเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับเยาวชน
Programme for enhancing emotional intelligence based on Oriental Approach for the better quality of life in Thai Youths
1.อัจฉรา สุขารมณ์-หัวหน้า
2.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
2548 [Full]ดู:1183
[Abs]ดู:401
[comment]
101การประมวลและสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับอีคิวในประเทศไทย
Synthesis of Research Studies in Thailand Related to Emotional Intelligence
1.อัจฉรา สุขารมณ์-หัวหน้า
2.อังศินันท์ อินทรกำแหง-ผู้ร่วม
2548 [Full]ดู:615
[Abs]ดู:353
[comment]
100โครงการวิจัยกรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างและเครื่องชี้วัดเพื่อนำไปสุ่การพัฒนาพฤติกรรมข้าราชการยุคใหม่
Case Study and Indicators of Moral Role Models Leading to Behavioral Development of Government Officials in Glovalized Era
1.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-หัวหน้า
2.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
3.วิริณธิ์ กิติพิชัย-ผู้ร่วม
2547 [Full]ดู:2066
[Abs]ดู:342
[comment]
99โครงการย่อยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของเยาวชนไทย
1.ผจงจิต อินทสุวรรณ-หัวหน้า
2.ฉันทนา ภาคบงกช-ผู้ร่วม
3.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
5.อ้อมเดือน สดมณี-ผู้ร่วม
6.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
7.สธญ ภู่คง-ผู้ร่วม
2547 [Full]ดู:833
[comment]
98ประสิทธิผลในการฝึกอบรมทักษะและจิตลักษณะที่มีต่อพฤติกรรมประหยัดน้ำและไฟฟ้าของนักเรียนระดับประถมศึกษา
1.อ้อมเดือน สดมณี-หัวหน้า
2547 [Full]ดู:604
[Abs]ดู:296
[comment]
97โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนวพุทธศาสนาในเยาวชนไทย
Development of Emotional Instelligence based on Buddhist Principles in Thai Youth
1.อัจฉรา สุขารมณ์-หัวหน้า
2.ผจงจิต อินทสุวรรณ-ผู้ร่วม
3.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
4.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
5.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
6.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
2547 [Full]ดู:561
[Full]ดู:539
[Abs]ดู:355
[comment]
96กลยุทธ์สำหรับครอบครัวในการพัฒนาพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเด็กไทย
1.พรรณี บุญประกอบ-หัวหน้า
2.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
3.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
2546 [Full]ดู:680
[comment]
95การพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในมิติใหม่ของ การปฏิรูปการศึกษา
Curriculum Development for Academic Administrators in New Dimensions of Educational Reform
1.พรรณี บุญประกอบ-หัวหน้า
2.ดุษฎี โยเหลา-ผู้ร่วม
5.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2546 [Full]ดู:598
[comment]
94ลักษณะทางจิตสังคมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ เยาวชนไทย 2546
Effects of External Rewards and Self-efficacy on Students Phychosocial Characteristics and Environmental Conservation of Thai Youths
1.พรรณี บุญประกอบ-หัวหน้า
2.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์-ผู้ร่วม
2546 [Full]ดู:763
[Abs]ดู:345
[comment]
93การรับรู้การลวนลามทางเพศของนิสิตมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 2546
The perception of Thai university students on sexual harassment
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2546 [Full]ดู:567
[Abs]ดู:337
[comment]
92รูปแบบการพัฒนาตนเพื่อเพิ่มพลังจูงใจในการทำงาน : กรณีข้าราชการครูประถมศึกษา 2546
A Model of Self-Development for Enhancing Work Empowerment: A Case Study of Elementary Education Teachers.
1.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-หัวหน้า
2.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
3.อัจฉรา สุขารมณ์-ผู้ร่วม
2546 [Full]ดู:620
[Abs]ดู:410
[comment]
91ความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์แหล่งน้ำ : กรณีศึกษาชุมชนคลองแสนแสบ 2546
Research of the Community Strength for Environmental Conservation a case of study of the San Saeb Canal
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
3.ยุทธนา ไชยจูกุล-ผู้ร่วม
4.สุภาพร ธนะชานันท์-ผู้ร่วม
7.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
8.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
9.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
2546 [Full]ดู:487
[Abs]ดู:450
[comment]
90วิถีชีวิตและพฤติกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ำของแม่บ้านและเยาวชนริมคลองแสนแสบ 2546
Life Style and Water Resource Conservation Behaviors of Peopla in the San Sab Canal Community
2.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
4.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
2546 [Full]ดู:552
[Abs]ดู:338
[comment]
89การศึกษาผลกระทบของการหมุนเวียนผู้บริหารระดับกลาง ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546
A Study on Impacts of Middle Management Rotation in Srinakharinwirot University
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
3.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
4.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
5.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2546 [Full]ดู:725
[Abs]ดู:360
[comment]
88โครงการระบบการถ่ายทอดทางสังคมเพื่อการพัฒนา คุณลักษณะและทักษะแก่แรงงานภาคการเกษตร : ศึกษากรณีจังหวัดน่าน 2546
2.ดุษฎี โยเหลา-ผู้ร่วม
5.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2546 [Full]ดู:508
[Abs]ดู:352
[comment]
87รูปแบบการบริหารจัดการที่ดีในมุมมองของประชาคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545
1.พรรณี บุญประกอบ-หัวหน้า
2545 [Full]ดู:700
[Abs]ดู:306
[comment]
86ผลของการใช้ชุดการฝึกพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพในเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน 2545
3.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
2545 [Full]ดู:529
[Abs]ดู:371
[comment]
85ปัจจัยระดับครูและระดับโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษา เขตการศึกษาภาค 1 2545
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
2.อ้อมเดือน สดมณี-ผู้ร่วม
2545 [Full]ดู:527
[Abs]ดู:319
[comment]
84การสร้างและพัฒนามาตรวัดปรีชาเชิงอารมณ์ของวัยรุ่นไทย 2545
2.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
4.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
2545 [Full]ดู:969
[Abs]ดู:395
[comment]
83การวิจัยประเมินผลโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 2545
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
3.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
2545 [Full]ดู:480
[Abs]ดู:287
[comment]
82การวิเคราะห์ดัชนีเชิงเหตุและผลของคุณภาพชีวิตสมรสในครอบครัวไทย 2544
1.งามตา วนินทานนท์-หัวหน้า
2.ดุษฎี โยเหลา-ผู้ร่วม
3.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
5.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2544 [Full]ดู:3592
[Abs]ดู:295
[comment]
81ผลของรางวัลภายนอก และการรับรู้ความสามารถของตนที่มีต่อแรงจูงใจภายในของนักเรียน 2544
Effects of External Rewards and Self-efficacy on Students' Intrinsic Motivation
1.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-หัวหน้า
2544 [Full]ดู:772
[Abs]ดู:279
[comment]
80การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทางการยกระดับคุณภาพวิทยาศาสตรร์การศึกษา 2544
A Study of Collective Opinions Regarding some Aspects of Childcare Center 2544 Management in Thailand
5.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
2544 [Full]ดู:454
[comment]
79การศึกษาฉันทามติเกี่ยวกับการจัดบริการสถานเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย 2544
A Study of Collective Opinions Regarding some Aspects of Childcare Center Management in Thailand
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
3.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
2544 [Full]ดู:506
[comment]
78ค่านิยมเกี่ยวกับการทำงาน การถ่ายทอดการทำงานและลักษณะทางจิตสังคมของประชาชน 2543
1.อ้อมเดือน สดมณี-หัวหน้า
2.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
3.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์-ผู้ร่วม
2543 [Full]ดู:724
[Abs]ดู:331
[comment]
77ความคิดเห็นและเจตคติ ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2543
The Opinions and Attitudes of Engineering Undergrduate Students
-2543 [Full]ดู:480
[Abs]ดู:249
[comment]
76การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างขอแรงจูงใจภายใน ปัจจัยที่สัมพันธ์กับแรงจูงใจภายใน 2543
Validation of Intrinsic Motivation Construct : Factors Related to Intrinsic Motivation
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2543 [Full]ดู:624
[Abs]ดู:291
[comment]
75รูปแบบการแสดงความรักของมารดาที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ และพัฒนาการทางอารมณ์สังคมของเด็ก 2543
Love Expression Pattern of Thai Mother and Child Personality as Related to Emotional-Social characteristics
2.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2543 [Full]ดู:607
[comment]
74การประมวลและสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการทำงานในประเทศไทย 2542
Review and Synthesis of Research Results Related to Work in Thailand
1.ประทีป จินงี่-หัวหน้า
2.ดุษฎี โยเหลา-ผู้ร่วม
3.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2542 [Full]ดู:706
[Abs]ดู:334
[comment]
73รายงานผลการวิจัยและพัฒนาบุคลกรลูกจ้างของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ระยะที่ 1) 2542
Report on Research and Development of SrinakharinwirotUniversity Employees (Phase 1)
-2542 [Full]ดู:509
[Abs]ดู:284
[comment]
72บทบาทครอบครัวในการถ่ายทอดทางการเมืองให้แก่นักเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 2542
Political Socialization of Thai Youth : A Case Study of Primary School Students in Bangkok
-2542 [Full]ดู:487
[Abs]ดู:285
[comment]
71ผลกระทบของการจัดกิจกรรมการับน้องใหม่และประชุมเชียร์สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์และฝ่ายกิจการรนิสิต มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ 2542
Impact of Welcoming Activities for Freshmen
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2542 [Full]ดู:1412
[comment]
70การพัฒนาแบบวัดแรงจูงใจภายใน 2542
Development of Intrinsic Motivation Scale
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
3.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
2542 [Full]ดู:767
[Abs]ดู:331
[comment]
69การสร้างฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ 2542
Creating Database for Measuring Instruments in Behavioral Science Research
1.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร-หัวหน้า
2542 [Full]ดู:639
[Abs]ดู:251
[Abs]ดู:234
[comment]
68สภาวะแวดล้อมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่สัมพันธ์กับภาวะเครียดในการเรียนของนิสิต 2542
Srinakharinwirot University Environmental Situations Related to Students' Learning Stress Conditions
2.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
2542 [Full]ดู:466
[Abs]ดู:253
[comment]
67การศึกษาวิสัยทัศน์ที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารและข้าราชการของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2541
Visions toward Information Technology System of Administrators and Government Officials at Srinakharinwirot University
1.มนัส บุญประกอบ-หัวหน้า
2541 [Full]ดู:448
[Abs]ดู:250
[comment]
66ปัจจัยที่มีผลต่อวินัยในตนเองของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Factor Affected Self - Discipline of Undergraduate Students of Srinakharinwirot Univeristy
1.สุภาพร ธนะชานันท์-หัวหน้า
2541 [Full]ดู:696
[Abs]ดู:247
[Abs]ดู:352
[comment]
65การสร้างชุดฝึกอบรมพ่อแม่เพื่อการพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพ 2541
The Construction of Parental Training Packages for Quality Child Development
3.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
4.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
5.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2541 [Full]ดู:727
[Abs]ดู:296
[comment]
64การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางการศึกษาอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2540
An Analysis of Factors Related to Educational and Career Decision Making of Upper Secondary Students
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2540 [Full]ดู:612
[Abs]ดู:298
[comment]
63ปัจจัยบ่งชี้สาเหตุการใช้และติดสาระเหยของเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดยโสธร 2540
Determinants of Use and Addiction to Inhalants Among Youths in Bangkok Metropolis and Yasothorn Province in Thailand
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
2540 [Full]ดู:564
[Abs]ดู:287
[comment]
62องค์ปะกอบทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการเลือกงานของนิสิตระดับปริญญาตรี 2540
Psychological Factors Influencing Work Selection of Undergraduate Students
1.อัจฉรา สุขารมณ์-หัวหน้า
2.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2540 [Full]ดู:611
[Abs]ดู:311
[comment]
61ผลของการเตือนตนเองต่อการรับรู้ความสามารถของตนที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2539
Effects of Self-Monitoring on Self-Efficacy affecting Work Efficiency of Students in A Vocational Program
1.ประทีป จินงี่-หัวหน้า
2539 [Full]ดู:514
[Abs]ดู:284
[comment]
60ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีวินัย 2539
Factors Affecting Student's Discipline
1.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร-หัวหน้า
2.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
4.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2539 [Full]ดู:636
[Abs]ดู:353
[comment]
59ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมอนุรักษ์น้ำของครูประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 2539
Factors Influencing Water Conservation Behaviors of Elementary School Teachers in Bangkok Metropolis
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
2.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
2539 [Full]ดู:659
[Abs]ดู:294
[comment]
58ลักษณะทางพุทธศาสนาและจิตสังคมของครูมัธยมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทางศาสนา 2538
Buddish and Psycho-social Characteristics of Secondary School Teachers with Related to Religious Socializatiion
1.อ้อมเดือน สดมณี-หัวหน้า
2538 [Full]ดู:414
[Abs]ดู:251
[comment]
57การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู ความเชื่ออำนาจภายในตนและความคิดเกี่ยวกับตนของเด็กในเมืองและชนบท 2539
The Relationship between Socialization. Internal Locus of Control and Self-Concept of Rural and Urban Students
1.ทัศนา ทองภักดี-หัวหน้า
2539 [Full]ดู:1171
[Abs]ดู:296
[comment]
56การสำรวจคุณลักษณะทางวินัยที่พึงประสงค์ในสังคมไทย 2539
An Investigation of Desirable Discipline of Thai Socity
-2539 [Full]ดู:541
[Abs]ดู:230
[comment]
55ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการติดยาเสพติดของเยาวชน 2539
Factor Related to Drug Addicts Behavior of Adolescents
2.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
3.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
4.สุภาพร ธนะชานันท์-ผู้ร่วม
2539 [Full]ดู:820
[comment]
54การอบรมเลี้ยงดูและตัวแปรบุคลิกภาพบางตัวในฐานะที่เป็นตัวทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา : การศึกษาระยะยาว 2538
Child-Rearing Practice and Some Selected Personality Variables as Predictors of Primary School Students Achievement : A Longitudinal Study
1.ผจงจิต อินทสุวรรณ-หัวหน้า
2.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
3.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร-ผู้ร่วม
2538 [Full]ดู:1110
[Abs]ดู:266
[comment]
53ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างลักษณะทางพุทธศาสนา ลักษณะทางจิตและผลปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ของครูและพยาบาล 2538
The Causal Relationship among Buddhist Characteristics, Psychological Traits and Work Performance of Teachers and Nurses
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
2538 [Full]ดู:818
[comment]
52ตัวแปรที่สามารถทำนายผลการเรียนของนิสิตหลักสูตรวิทยา ศาสตรมหาบัณฑิต (พฤติกรรมศาสตร์) สาขา(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 2536
Variables Predicting Academic Achievement of Students in Master of Science Program (Behavioral Science) Field of Study : Applied Behavioral Science Research
1.ผจงจิต อินทสุวรรณ-หัวหน้า
2.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
4.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2536 [Full]ดู:545
[Abs]ดู:301
[comment]
51อำนาจและทรัพยากรทางการเมือง : ศึกษากรณีจอมพล ป.พิบูลสงคราม 2536
Power and Political Resources : A Case Study of Field Marchal P. Piboonsongkram
-2536 [Full]ดู:345
[Abs]ดู:244
[comment]
50ลักษณะทางพุทธศาสนา และพฤติกรรมศาสตร์ของบิดามารดาที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูบุตร 2536
Buddhist Parents' Characteristics as Correlates of Child-Rearing Practices : Behavioral Science Approach
1.งามตา วนินทานนท์-หัวหน้า
2536 [Full]ดู:818
[Abs]ดู:298
[comment]
49การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู ความคิดสร้างสรรค์และพฤติกรรมกล้าแสดงออก 2538
Relationships among Child Rearing Practices, Creative Thinking and Assertive Behavior
1.อัจฉรา สุขารมณ์-หัวหน้า
2.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2538 [Full]ดู:612
[Abs]ดู:321
[comment]
48องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการปรับตัวของนักเรียนวัยรุ่น 2537
Factors Relating to Adjustment in School Adolescents
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2.อัจฉรา สุขารมณ์-ผู้ร่วม
2537 [Full]ดู:797
[Abs]ดู:292
[comment]
47การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์เมต้า 2535
Synthesis of Research Results on Child Rearing Practices in Thailand Using Meta Analysis Procedure
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
2535 [Full]ดู:695
[Full]ดู:311
[comment]
46รูปแบบของการอบรมเลี้ยงดูกับความสามารถทางการแก้ปัญหา 2535
-2535 [Full]ดู:405
[Abs]ดู:285
[comment]
45การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยโมเดลโลจิสติก 2534
An Analysis of Achievement Test Using logistic Models
-2534 [Full]ดู:786
[Abs]ดู:235
[comment]
44ความสามารถในการควบคุมตนเองของเด็กไทยในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ปะกอบทางการศึกษา การฝึกทักษะและการพัฒนาจิตลักษณะเพื่อการสร้างพลเมืองที่มีประสิทธิภาพ 2533
Self-Control Ability in Thai Children as Related to Educational Curriculum, Training Skills and Psychological Components for Effective Citizenship
-2533 [Full]ดู:802
[Abs]ดู:271
[comment]
43ลักษณะจิตสังคมที่เกี่ยวกับการบวชในพุทธศาสนาของชายไทยในภาคใต้ 2533
Psychosocial Correlates of Buddhist Monastic Experience of Southern Thai Men
-2533 [Full]ดู:346
[Abs]ดู:260
[comment]
42บทบาทครูประถมศึกษาในการถ่ายทอดค่านิยมทางศาสนา 2529
The Role of Primary School Teacher in Religious Socialization
0.อ้อมเดือน สดมณี-หัวหน้า
2529 [Full]ดู:748
[Abs]ดู:242
[comment]
41การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบคัดเลือก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาตรี ปัญหาส่วนตัว ทัศนคติและนิสัยในการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาโท 2531
Relationships among Entrance Examination Scores, Past Achievement, Personal Problems, Study Habits and Attitudes, and Academic Achievement of Students at Master's Degree Level
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2.อัจฉรา สุขารมณ์-ผู้ร่วม
2531 [Full]ดู:346
[Abs]ดู:277
[comment]
40การควบคุมอิทธิพลของสื่อมวลชนของครอบครัวกับจิตลักษณะที่สำคัญของเยาวชนไทย 2529
Familial Control of Mass Media Usage and Thai Adolescents' Psychological Characteristics
1.ดวงเดือน พันธุมนาวิน-หัวหน้า
2.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
3.สุภาพร ธนะชานันท์-ผู้ร่วม
2529 [Full]ดู:477
[Abs]ดู:302
[comment]
39การศึกษาเปรียบเทียบนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าระดับความสามารถกับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปกติ 2530
A Comparative Study of Underachievement and Adequate Achievers
1.อัจฉรา สุขารมณ์-หัวหน้า
2.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
2530 [Full]ดู:356
[Abs]ดู:302
[comment]
38การพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2530
Predicting First Graders' Academic Achievement
1.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-หัวหน้า
2530 [Full]ดู:328
[comment]
37บทบาทของครอบครัวในการป้องกันการติดยาเสพติด 2530
The Role of Family in the Prevention of Drug Abuse
-2530 [Full]ดู:387
[Abs]ดู:243
[comment]
36ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพัฒนาการด้านการหยั่งลึกทางสังคมของนักเรียนระดับประถมศึกษาในกรุงเทพ 2529
Correlates of Social Perspective Thinking Ability of Elementary School Children in Bangkok
1.งามตา วนินทานนท์-หัวหน้า
3.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
2529 [Full]ดู:393
[Abs]ดู:337
[comment]
35ค่านิยมของชาวชนบทไทย : ค่านิยมทางวัตถุกับค่านิยมทางระเบียบประเพณี 2529
Value of Rural People : Comparative of Material Value and Traditional Value
2.อ้อมเดือน สดมณี-ผู้ร่วม
2529 [Full]ดู:645
[comment]
34การยึดหลักทางศาสนาในการดำเนินชีวิตของชาวชนบทไทยและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง
The Religious Practices and Trend of Change in Thai Rural People
2.อ้อมเดือน สดมณี-ผู้ร่วม
2529 [Full]ดู:465
[comment]
33ทัศนคติของปู่ย่าตายายและบิดามารดาที่มีต่อกันในเรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็กและผลที่มีต่อลักษณะพฤติกรรมบางประการของเด็ก 2529
Intergeneration Conflicts Regarding Child Rearing Practices and Its Effect on Certain Behavior of Children
3.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
4.สุภาพร ธนะชานันท์-ผู้ร่วม
2529 [Full]ดู:438
[Abs]ดู:365
[comment]
32ปัจจัยทางจิตวิทยานิเวศเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กของมารดาไทย 2528
The Psycho - Environmental Correlates of Child - Rearing Practices in Thai Mothers
2.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
3.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
2528 [Full]ดู:511
[Abs]ดู:358
[comment]
31การอบรมเลี้ยงดูกับพัฒนาการทางสติปัญญา ด้านเหตุผลของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2 2528
Child Rearing Practices and Intellectual Development on Logical Thought of Pupils in Prathom Suksa II
3.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
4.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
2528 [Full]ดู:495
[Abs]ดู:279
[comment]
30ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู ความพร้อมทางการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 2527
Relationships among Child Rearing Practices, School Readiness and School Learning Achievement of Pupils in Prathom Suksa I
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
4.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
2527 [Full]ดู:499
[Abs]ดู:294
[comment]
29การศึกษาวิธีการอบรมเลี้ยงดู พัฒนาการทางร่างกายและความพร้อมทางการเรียนของเด็กก่อนวัยเรียนในกรุงเทพ 2526
Child Rearing Practices, Physical Development and School Readiness of Bangkok Preschool Children
2.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
3.อรพินทร์ ชูชม-ผู้ร่วม
2526 [Full]ดู:399
[comment]
28ค่านิยมทางประชากรของสตรีย้ายถิ่น 2526
Population Value of Migrational Women
-2526 [Full]ดู:304
[comment]
27ความสำนึกของข้าราชการไทยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 2525
The Awareness of Thai Government Officials of Social and Cultural Change
4.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
2527 [Full]ดู:376
[comment]
26ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวกับสุขภาพจิตและจริยธรรมของนักเรียนวัยรุ่น 2524
Parent - Child Relations, Mental Health and Morality of Thai School Adolescents
-2524 [Full]ดู:401
[Abs]ดู:240
[comment]
25ครอบครัวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางจิตใจของไทย 2524
Family and Conservation of Thai Culture of Mind
1.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร-หัวหน้า
2.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-ผู้ร่วม
2524 [Full]ดู:364
[Abs]ดู:306
[comment]
24แบบฉบับการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่กำลังเปลี่ยนแปลงของครอบครัวรายได้น้อยที่อยู่ในตัวเมือง 2524
Changing Pattern of Child Rearing among Urban Low Income Families in Thailand
-2524 [Full]ดู:282
[comment]
23ปัจจัยทางจิตสังคมกับความสันทัดภาษาไทย 2521
The Psychosocial factors and Thai Language Skills
-2521 [Full]ดู:336
[Abs]ดู:233
[comment]
22ความสำนึกในหน้าที่พลเมืองของเด็กไทย 2520
Civic Awareness of Thai Youth
-2520 [Full]ดู:384
[comment]
21จริยธรรมของเยาวชนไทย 2520
Morality of Thai Youth
-2520 [Full]ดู:127
[Full]ดู:128
[Full]ดู:161
[Full]ดู:122
[Full]ดู:129
[Full]ดู:113
[Full]ดู:141
[Full]ดู:174
[Full]ดู:163
[Full]ดู:124
[Full]ดู:121
[Full]ดู:177
[Full]ดู:131
[Full]ดู:212
[Full]ดู:189
[comment]
20การทดลองสอนสังกัปวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่เด็กไทย ระดับ 7-8 ขวบ 2519
Teaching Science and Mathematics Concepts to Young Thai Children
-2519 [Full]ดู:376
[comment]
19ผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาอังกฤษของเด็กไทยในระดับชั้นต่างๆ
Thai Children's Achievement in English
-2519 [Full]ดู:344
[comment]
18อิทธิพลของสังคมต่อทัศนคติของวัยรุ่น 2517
Social Influences on Adolescents' Attitudes
-2517 [Full]ดู:372
[comment]
17การสูญเปล่าอันเนื่องมาจากความล้มเหลวทางการเรียนของนักเรียนในชั้นประถมศึกษา 2516
Educational Wastage in Elementary Grades
-2516 [Full]ดู:308
[comment]
16ผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยในระดับชั้นต่างๆ 2516
Science Achievement of Thai Children in Different Grades
-2516 [Full]ดู:466
[comment]
15พฤติกรรมของเด็กไทยวัยรุ่นที่ขัดกับสังคม 2516
Science Achievement of Thai Children in Different Grades
-2516 [Full]ดู:664
[comment]
14การสร้างแบบทดสอบอ่านไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และผลการทดลองใช้แบบทดสอบ2516
The Socially Deviant Behaviors of Thai Adolescents
-2516 [Full]ดู:403
[comment]
13อิทธิพลของสังคมต่อพัฒนาการของเด็กที่หมู่บ้านพรานเหมือน ตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และหมู่บ้านอุเม็ง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เล่มที่ 4 2514
Thai Reading Test Construction for Fourth Graders and Its Testing Results
-2514 [Full]ดู:314
[comment]
12อิทธิพลของสังคมต่อพัฒนาการของเด็กที่หมู่บ้านพรานเหมือน ตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และหมู่บ้านอุเม็ง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เล่มที่ 3 2512
Social Influences on the Development of Thai Children in the Villages of Ban Pranmuen and U-Meng
-2512 [Full]ดู:439
[comment]
11สัมพันธภาพระหว่างประสบการณ์ในทางการเรียนและระดับความมุ่งหวังกับผลการกระทำ 2511
Correlation of Students Past Experiace, Expectation and Performance on Math and Thai Language Tests
-2511 [Full]ดู:347
[comment]
10บทคัดย่อปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ) พ.ศ. 2511
Abstracts of Theses, 1966
-2511 [Full]ดู:319
[comment]
9อิทธิพลของสังคมต่อพัฒนาการของเด็กที่ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เล่มที่ 2 2510
Social Influences on the Development of Thai Children in the village of Napa, Chonburi, No.2
-2510 [Full]ดู:296
[comment]
8ความสัมพันธ์ทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 โรงเรียนบ้านพรานเหมือน จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนอุเม็ง จังหวัดเชียงใหม่ 2509
Children is Social Relationships in the Classroom
-2509 [Full]ดู:378
[comment]
7อิทธิพลของสังคมต่อพัฒนาการของเด็กที่ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เล่มที่ 1 2509
Social Influences on the Development of Children in the Village of Napa, Chonburi, No.1
-2509 [Full]ดู:292
[comment]
6ความกลัวของเด็กไทย
Thai Children is Fears Research
-2509 [Full]ดู:395
[comment]
5บทคัดย่อปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ) พ.ศ. 2507
Abstracts of Theses, 1964
-2507 [Full]ดู:326
[comment]
4บทคัดย่อปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ) พ.ศ. 2504
Abstracts of Theses, 1962
-2504 [Full]ดู:371
[comment]
3บทคัดย่อปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ) พ.ศ. 2503
Abstracts of Theses, 1960
-2503 [Full]ดู:377
[comment]
2สังคมมิติ 2503
Sociometry
-2503 [Full]ดู:336
[comment]
1พัฒนาการในการใช้ถ้อยคำของเด็ก
Development in Selection of Words among Thai Children
-2502 [Full]ดู:441
[comment]
0ปัจจัยเชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิตของเยาวชน
1.อรพินทร์ ชูชม-หัวหน้า
2.สุภาพร ธนะชานันท์-ผู้ร่วม
2555Contact Researcher [comment]
0อิทธิพลของจิตวิทยาเชิงบวก และบรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและสุขภาวะครอบครัวโดยส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพของครอบครัวในชุมชนกึ่งเมือง
Effect of Positive Psychology and Cultural Social Norm to Healthy Behavior and Family Well-being by mediating Health Literacy of Family in the Semi-Urban Community: Mixed Methods
1.อังศินันท์ อินทรกำแหง-หัวหน้า
2560 [Full]ดู:549
[comment]
0โครงการวิจัยและประเมินผลโครงการแคมป์สนุกคิดกับอินทัช ปีที่ 11 "เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง"
1.วิชุดา กิจธรธรรม-หัวหน้า
2555Contact Researcher [comment]
0ความพึงพอใจของลูกค้าองค์การเภสัชกรรม ปี 2552
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
2.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
3.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2552Contact Researcher [comment]
0ความพึงพอใจของลูกค้าองค์การเภสัชกรรม ปี 2552
ความพึงพอใจของลูกค้าองค์การเภสัชกรรม ปี 2552
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
3.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
4.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2552Contact Researcher [comment]
0การจัดสมัชชาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี กาญจนบุรี และสมุทรสาคร
1.วิชุดา กิจธรธรรม-หัวหน้า
2555Contact Researcher [comment]
0การวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ปกครองที่นำไปสู่คุณภาพของเยาวชนและความเข้มแข็งของครอบครัว
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
2.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
0Contact Researcher [comment]
0การวิจัยและพัฒนาพลังปัญญาของเยาวชนไทยด้วยเครือข่ายของสถาบันครอบครัวและการศึกษา เพื่อนำไปสู่การเป็นเยาวชนที่เป็นผู้นำในโลกของการเปลี่ยนแปลง
1.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-หัวหน้า
2.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
3.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
6.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
10.อังศินันท์ อินทรกำแหง-ผู้ร่วม
2554Contact Researcher [comment]
0โครงการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนราชการ
3.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
4.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
5.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2554Contact Researcher [comment]
0โครงการศึกษาและพัฒนาระบบประเมินความเชื่อถือไว้วางใจระหว่างสำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการ
1.พรรณี บุญประกอบ-หัวหน้า
2.ยุทธนา ไชยจูกุล-ผู้ร่วม
3.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์-ผู้ร่วม
4.ศยามล เอกะกุลานันท์-ผู้ร่วม
2554Contact Researcher [comment]
0โครงการศึกษาและประเมินผลการจัดตั้งและดำเนินงานของศูนย์ GTX (การวิจัยและประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เด็กหัวแหลม)
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
2.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
0Contact Researcher [comment]
0การศึกษาโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
2.ฉันทนา ภาคบงกช-ผู้ร่วม
4.อ้อมเดือน สดมณี-ผู้ร่วม
5.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร-ผู้ร่วม
6.สธญ ภู่คง-ผู้ร่วม
7.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
8.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
9.ยุทธนา ไชยจูกุล-ผู้ร่วม
16.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
2554Contact Researcher [comment]
0โครงการวิจัยแม่บท กีฬาหมากล้อมกับลักาณะที่พึงประสงค์ของเยาวชนไทย
1.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี-หัวหน้า
2.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
3.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
4.พรรณี บุญประกอบ-ผู้ร่วม
5.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
6.สุภาพร ธนะชานันท์-ผู้ร่วม
7.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์-ผู้ร่วม
8.อุษา ศรีจินดารัตน์-เลขานุการ
2552Contact Researcher [comment]
0โครงการศึกษากรอบแนวคิด หลักการวิธีการและพัฒนาเครื่องมือวัดความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อข้าราชการช่วงที่ 2
1.พรรณี บุญประกอบ-หัวหน้า
2.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
2554Contact Researcher [comment]
0โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ลักษณะท้าทายของกีฬาหมากล้อมสถานการณ์แวดล้อม และลักษณะส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ของการเล่นกีฬาหมากล้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
1.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์-หัวหน้า
2.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
2553Contact Researcher [comment]
0โครงการวิจัยย่อยที่ 3 คุณลักษณะเด่นของนักเรียนกลุ่มที่เล่นหมากล้อมเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้เล่นหมากล้อม
1.สุภาพร ธนะชานันท์-หัวหน้า
2.อุษา ศรีจินดารัตน์-ผู้ร่วม
2553Contact Researcher [comment]
0โครงการย่อย 2 ผลการพัฒนาครูด้านจิตลักษณะและทักษะการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อหน้าที่แก่นักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมการอบรมนักเรียนของครูและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น
1.พรรณี บุญประกอบ-หัวหน้า
1.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์-หัวหน้า
2.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
2.งามตา วนินทานนท์-ผู้ร่วม
3.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
4.อังศินันท์ อินทรกำแหง-ผู้ร่วม
2554Contact Researcher [comment]
0โครงการย่อยที่ 7 การวิจัยและพัฒนาครอบครัวเข้มแข็งโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล
1.ยุทธนา ไชยจูกุล-หัวหน้า
3.มนัส บุญประกอบ-ผู้ร่วม
4.ทัศนา ทองภักดี-ผู้ร่วม
0Contact Researcher [comment]
0การสร้างเครื่องมือประเมินและตัวชี้วัดระดับการพัฒนาจิตวิญญาณสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
2.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร-ผู้ร่วม
3.ประทีป จินงี่-ผู้ร่วม
2553Contact Researcher [comment]
0โครงการการประเมินผลการดำเนินการศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สำนักงานการอุดมศึกษา
1.ดุษฎี โยเหลา-หัวหน้า
2554Contact Researcher [comment]

Flag Counter