วารสารพฤติกรรมศาสตร์
เมนู>>>
บรรณาธิการแถลง
บทความ
 
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 กันยายน 2547
Vol. 10 No.1 September 2004
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วัตถุประสงค์ :
  • เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ทฤษฎี ตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม่ ๆทางพฤติกรรมศาสตร์
  • เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ ได้สร้างผลงานทางวิชาการที่เป็นวิทยาการใหม่ ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ที่ปรึกษา :
  • ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
คณะผู้จัดทำ :

บรรณาธิการ

  ดร.สธญ ภู่คง

กองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ งามตา วนินทานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประทีป จินงี่ อาจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง
อาจารย์ ทัศนา ทองภักดี นางกรรณิกา นาคะเกศ
   
ฝ่ายเลขานุการ
  นางวนิดา ธรรมเกษร
   
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University