โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างแนวคิดและการปรับปรุงโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
[เอกสารโครงการ][กำหนดการ][แบบสอบถามเชาว์สุขภาพ (HQ)][ผลการพิจารณาโครงการ]

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างแนวคิด
และการปรับปรุงโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 30 เมษายน  -  2 พฤษภาคม 2551
  โรงแรมแมกซ์ ชั้น 24  ถ.พระรามเก้า


1.  หลักการและเหตุผล
พฤติกรรมสุขภาพเป็นการแสดงออกของบุคคลในสิ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพของตนเอง  โดยอาศัยความรู้  ความเข้าใจ  เจตคติ  และการปฏิบัติตนทางด้านสุขภาพด้านต่าง ๆ  คือ สุขภาพกาย  จิตใจ อารมณ์  และสังคม ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างสมดุล  สาเหตุหลักของปัญหาสาธารณสุขโดยส่วนใหญ่นั้นเกิดขึ้นจากบุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม   มากกว่าปัจจัยภายนอก  เช่น  พันธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อมที่ผลักดันให้เกิด   พฤติกรรมสุขภาพเสี่ยง (Health risk behavior) ของบุคคลจะเป็นดัชนีชี้วัดสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มของปัญหาสาธารณสุขในอนาคต  ในด้านอัตราการป่วย การตาย ภาวะความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ  ภาวะความเสี่ยงทางด้านสุขภาพนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน  แต่บุคคลใดที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับดัชนีชี้วัดความเสี่ยง  จึงเป็นบุคคลที่ควรระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเพื่อการมีสุขภาพที่ดีขึ้น
ภายใต้เจตนารมณ์และเงื่อนไขตามหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนไทยทุกคนเป็นผู้มีสิทธิได้รับการประกันสุขภาพ ดังนั้นประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคจึงควรได้รับการส่งเสริมป้องกันโรค  โดยหลักสำคัญของการดูแลสุขภาพประชาชนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  และได้ผลดีคือ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ด้วยหลักการ 3 Self คือ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง (Self care) กำกับตนเอง (Self regulation) ให้มีสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องได้ด้วยความเชื่อในความสามารถของตนเอง (Self efficacy) ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior modification) ทั้งกระบวนการปรับเปลี่ยนทางจิตและทางสภาพร่างกายหรือพฤติกรรมภายในและภายนอกเพื่อคงไว้ซึ่งพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตามวิถีชีวิตของแต่ละปัจเจกบุคคล  ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ได้นำเสนอหลัก PROMISE เป็นหลักการหนึ่งที่ผู้ดำเนินการส่งเสริมการการปรับเปลี่ยนสุขภาพประชาชนควรนำมาใช้  ประกอบด้วย  การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement) หลักการบริหารเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result based management)  การมองโลกแง่ดี  (Optimism)  การสร้างแรงจูงใจ  (Motivation)  การยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Individual or client center)  และหลักการเสริมสร้างคุณค่าในตนเอง (Self  esteems)                                    
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  สาขาพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ในฐานะองค์กรกลางด้านการดูแลสิทธิหลักประกันสุขภาพของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  ร่วมกับสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ดำเนินโครงการกระจายเครือข่ายความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน  โดยในระยะแรกนั้นจะเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  จึงจัด  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างแนวคิดและการปรับปรุงโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ขึ้น  เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมให้บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  มีสมรรถนะในการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และมีประสิทธิภาพสูงสุด   ซึ่งจะส่งผลต่อความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพของประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย ให้เห็นคุณค่าในตนเองที่เป็นผู้มีความสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น อันจะเป็นทุนมนุษย์ (Human capital) ที่สำคัญของหน่วยงานและสังคม ประเทศชาติต่อไป


2. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
1.   มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด 3 Self  และ PROMISE  
2.   นำสนอโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของหน่วยงานตนเองด้วยวาจา
3.   ได้ปรับปรุงโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของหน่วยงานตามแนวคิด 3 Self  และ PROMISE  และตามข้อเสนอของทีมที่ปรึกษาผู้อ่านข้อเสนอโครงการ (Reviewer)

3. ผู้เข้ารับการอบรม
กลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้  มีจำนวนทั้งสิ้น  56 คน  โดยมาจาก 28 โครงการ ๆ ละ  2 คน  ประกอบด้วย  หัวหน้าโครงการจำนวน  1 คน  และผู้ทำงานในโครงการจำนวน  1 คน  ซึ่งหน่วยงานที่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการต้องอยู่ในขอบข่ายดังต่อไปนี้ :
1.    เป็นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเพื่อสังคมไม่หวังผลกำไรที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
2.    มีบุคลากรที่มีประสบการณ์จัดกิจกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นหัวหน้าคณะทำงาน
3.    คณะทำงานต้องมีผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการอย่างต่ำ 3 คนตามภารกิจของงานและจำนวน กลุ่มเสี่ยง
4.    ส่วนหน่วยงานร่วมให้บริการที่ทำเป็นครั้งแรก ควรมีที่ปรึกษาเป็นนักวิชาการในสาขาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
5.   หัวหน้าโครงการจะต้องมีเวลาในการทำงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ต่ำกว่า 16 ชม./สัปดาห์
6.   หัวหน้าโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม     ไม่ควรมีตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป และต้องได้รับการสนับสนุนและเห็นชอบจากผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงาน

4. ระยะเวลา
วันพุธที่ 30 เมษายน 2551 – 2 พฤษภาคม 2551  เวลา 9.00 – 16.00 น.

5. สถานที่ฝึกอบรม
โรงแรมแม็กซ์  ชั้น 24  ถนนพระราม 9  กรุงเทพฯ โทร. 022480011

6.  ทีมวิทยากรในการฝึกอบรม
1. ศ.ดร.จรรจา  สุวรรณทัต ผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2.  ดร.วิลเลียม  วิมุกตายน                  
-  อดีตหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขสาธิต  วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี (นักวิชาการอิสระ)
3.  ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
-  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4.  ผศ.ดร.ฉันทนา ภาคบงกช
-  อดีตอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (นักวิชาการอิสระ)
5.  รศ.ดร.อรพินทร์  ชูชม
-  ที่ปรึกษาโครงการฯ  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6.  ผศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง
-  หัวหน้าโครงการฯ  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7.  ดร.พรรณี บุญประกอบ
-  รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8.  รศ.อัจฉรา สุขารมณ์
-  ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการฯ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9.  ผศ.ประทีป จินงี่
-  รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.  เทคนิควิธีการฝึกอบรม

  1. การบรรยาย    
  2. การอภิปราย
  3. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
  4. การนำเสนอโครงการด้วยวาจา

8. หลักสูตรการฝึกอบรม
1.  หมวดวิชา  3  Self  ประกอบด้วยหัวข้อวิชาดังนี้
-   การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง (Self care)                   จำนวน  1  ชั่วโมง
-  กำกับตนเอง (Self regulation)                                                         จำนวน  1  ชั่วโมง
-  ความเชื่อในความสามารถของตนเอง (Self efficacy)                          จำนวน  1  ชั่วโมง
รวมทั้งสิ้นจำนวน  3  ชั่วโมง

2 .  หมวดวิชา   PROMISE  ประกอบด้วยหัวข้อวิชาดังนี้
-   การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement)                                จำนวน  1/2  ชั่วโมง
-  หลักการบริหารเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result based management)  จำนวน  1/2  ชั่วโมง
-   การมองโลกแง่ดี  (Optimism)                                                               จำนวน  1/2  ชั่วโมง
-   การสร้างแรงจูงใจ  (Motivation)                                                            จำนวน  1/2  ชั่วโมง
-  การยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Individual or client center)                        จำนวน  1/2  ชั่วโมง
-  หลักการเสริมสร้างคุณค่าในตนเอง (Self  esteems)                               จำนวน  1/2  ชั่วโมง
รวมทั้งสิ้นจำนวน  3  ชั่วโมง
3 . การนำเสนอโครงการด้วยปากเปล่าและรับฟังข้อเสนอแนะจากทีมผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งสิ้นจำนวน  6  ชั่วโมง
4 . การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับแก้โครงการให้สมบูรณ์           รวมทั้งสิ้นจำนวน  6  ชั่วโมง

9. การประเมินผลการฝึกอบรม
1.  ประเมินผลโครงการ
2.  ประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
1.    ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนโครงการได้สอดคล้องตามที่โครงการ ฯ กำหนด
2.   ผู้เข้ารับการอบรมนำแนวคิด 3 Self  และ PROMISE ไปใช้ ในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ของกลุ่มเสี่ยง

11. ที่ปรึกษาและผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม
ผศ.ดร.อังศินันท์    อินทรกำแหง     หัวหน้าโครงการ
รศ.อัจฉรา              สุขารมณ์           ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ
รศ.ดร.อรพินทร์     ชูชม                  ที่ปรึกษาโครงการ

 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 25872 ครั้ง
create 1 Dec 2553