| SWU | BSRI |Log Out |

ดุษฎี โยเหลา
งานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
ลำดับที่
ชื่องานวิจัย
สถานภาพในการทำวิจัย
ปีที่เสร็จ
Download
1ปัจจัยเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของแกนนำชุมชนภาคกลาง: การศึกษาระยะที่หนึ่ง[132]ผู้ร่วม
2553 [132.pdf]ดู:749
2ตัวแปรทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการทำงานและคุณภาพชีวิตของอาจารย์มหาวิทยาลัย : การศึกษาข้ามวัฒนธรรม[151]หัวหน้า
2555-
3การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์เมต้า 2535[47]หัวหน้า
2535 [47.pdf]ดู:678
[abs47.pdf]ดู:304
4ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างลักษณะทางพุทธศาสนา ลักษณะทางจิตและผลปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ของครูและพยาบาล 2538[53]หัวหน้า
2538 [53.pdf]ดู:812
5ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมอนุรักษ์น้ำของครูประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 2539[59]หัวหน้า
2539 [59.pdf]ดู:648
[abs59.pdf]ดู:288
6ปัจจัยบ่งชี้สาเหตุการใช้และติดสาระเหยของเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดยโสธร 2540[63]หัวหน้า
2540 [63.pdf]ดู:560
[abs63.pdf]ดู:279
7ความพึงพอใจของลูกค้าองค์การเภสัชกรรม ปี 2552[0]หัวหน้า
2552-
8ความพึงพอใจของลูกค้าองค์การเภสัชกรรม ปี 2552[0]หัวหน้า
2552-
9การประมวลและสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการทำงานในประเทศไทย 2542[74]ผู้ร่วม
2542 [74.pdf]ดู:694
[abs74.pdf]ดู:325
10การศึกษาฉันทามติเกี่ยวกับการจัดบริการสถานเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย 2544[79]หัวหน้า
2544 [79.pdf]ดู:500
11การวิเคราะห์ดัชนีเชิงเหตุและผลของคุณภาพชีวิตสมรสในครอบครัวไทย 2544[82]ผู้ร่วม
2544 [82.pdf]ดู:3579
[abs82.pdf]ดู:289
12ปัจจัยระดับครูและระดับโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษา เขตการศึกษาภาค 1 2545[85]หัวหน้า
2545 [85.pdf]ดู:521
[abs85.pdf]ดู:311
13โครงการระบบการถ่ายทอดทางสังคมเพื่อการพัฒนา คุณลักษณะและทักษะแก่แรงงานภาคการเกษตร : ศึกษากรณีจังหวัดน่าน 2546[88]ผู้ร่วม
2546 [88.pdf]ดู:500
[abs88.pdf]ดู:346
14การศึกษาผลกระทบของการหมุนเวียนผู้บริหารระดับกลาง ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546[89]หัวหน้า
2546 [89.pdf]ดู:716
[abs89.pdf]ดู:352
15ความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์แหล่งน้ำ : กรณีศึกษาชุมชนคลองแสนแสบ 2546[91]หัวหน้า
2546 [91.pdf]ดู:477
[abs91.pdf]ดู:440
16การพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในมิติใหม่ของ การปฏิรูปการศึกษา[95]ผู้ร่วม
2546 [95.pdf]ดู:590
17การวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ปกครองที่นำไปสู่คุณภาพของเยาวชนและความเข้มแข็งของครอบครัว[0]หัวหน้า
0-
18โครงการย่อยที่ 5 การวิเคราะห์ดัชนีความสุขใจของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา[122]ผู้ร่วม
2552-
19โครงการวิจัยประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย(กองแผนงาน 46)[111]หัวหน้า
2551 [111.pdf]ดู:2499
20โครงการศึกษาและประเมินผลการจัดตั้งและดำเนินงานของศูนย์ GTX (การวิจัยและประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เด็กหัวแหลม)[0]หัวหน้า
0-
21การศึกษาโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ[0]หัวหน้า
2554-
22การสร้างเครื่องมือประเมินและตัวชี้วัดระดับการพัฒนาจิตวิญญาณสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข[0]หัวหน้า
2553-
23โครงการการประเมินผลการดำเนินการศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สำนักงานการอุดมศึกษา[0]หัวหน้า
2554-
24โครงการประเมินผลการดำเนินงานด้าน การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด [150]หัวหน้า
2557-
25โครงการสร้างชุดความรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชน: จากประสบการณ์ความสำเร็จของโรงเรียนไทย[157]หัวหน้า
2557 [157.pdf]ดู:799
26โครงการศึกษาและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กและค้นหาโครงการต้นแบบ[164]หัวหน้า
2557-
27การศึกษาลักษณะและรูปแบบนของความขัดแย้งในครอบครัวและเสริมสร้างความสุขในชีวิต [154]หัวหน้า
0 [154.pdf]ดู:553
28โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและวิจัยความตระหนักรู้ในสิทธิของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม[156]หัวหน้า
2557 [156.pdf]ดู:355
[156.pdf]ดู:246
29โครงการจัดจ้างและวิเคราะห์สภาพปัญหาจากการใช้บริการโทรคมนาคมของผู้บริโภคในปี 2556[155]หัวหน้า
2557 [155.pdf]ดู:346
[155.pdf]ดู:232
30การประเมินผลจากการชมภาพยนต์เพื่อสร้างบรรดาใจของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ[153]หัวหน้า
2557 [153.pdf]ดู:408
31 การจ้างสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย [167]หัวหน้า
2558 [167.pdf]ดู:296
32การจ้างสำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 [168]หัวหน้า
2558 [168.pdf]ดู:283
33สถานการณ์ ปัจจัยเชิงสาเหตุ และแนวทางส่งเสริมการศึกษาต่ออาชีวศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ [182]ผู้ร่วม
2560 [259340.pdf]ดู:165