| SWU | BSRI |Log Out |

ดุษฎี โยเหลา
งานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
ลำดับที่
ชื่องานวิจัย
สถานภาพในการทำวิจัย
ปีที่เสร็จ
Download
1โครงการประเมินผลการดำเนินงานด้าน การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด [150]หัวหน้า
2557 [150.jpg]ดู:104
2การศึกษาลักษณะและรูปแบบนของความขัดแย้งในครอบครัวและเสริมสร้างความสุขในชีวิต [154]หัวหน้า
0 [154.pdf]ดู:71
3โครงการจัดจ้างและวิเคราะห์สภาพปัญหาจากการใช้บริการโทรคมนาคมของผู้บริโภคในปี 2556[155]หัวหน้า
2557 [155.pdf]ดู:47
4ปัจจัยเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของแกนนำชุมชนภาคกลาง: การศึกษาระยะที่หนึ่ง[132]ผู้ร่วม
2553 [132.pdf]ดู:435
5โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและวิจัยความตระหนักรู้ในสิทธิของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม[156]หัวหน้า
2557 [156.pdf]ดู:59
6ตัวแปรทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการทำงานและคุณภาพชีวิตของอาจารย์มหาวิทยาลัย : การศึกษาข้ามวัฒนธรรม[151]หัวหน้า
2555 []ดู:90
7การประเมินผลจากการชมภาพยนต์เพื่อสร้างบรรดาใจของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ[153]หัวหน้า
2557 [153.pdf]ดู:63
8การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์เมต้า 2535[47]หัวหน้า
2535 [47.pdf]ดู:367
[abs47.pdf]ดู:140
9ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างลักษณะทางพุทธศาสนา ลักษณะทางจิตและผลปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ของครูและพยาบาล 2538[53]หัวหน้า
2538 [53.pdf]ดู:352
10ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมอนุรักษ์น้ำของครูประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 2539[59]หัวหน้า
2539 [59.pdf]ดู:381
[abs59.pdf]ดู:137
11ปัจจัยบ่งชี้สาเหตุการใช้และติดสาระเหยของเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดยโสธร 2540[63]หัวหน้า
2540 [63.pdf]ดู:325
[abs63.pdf]ดู:119
12โครงการศึกษาและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กและค้นหาโครงการต้นแบบ[0]หัวหน้า
2557-
13ความพึงพอใจของลูกค้าองค์การเภสัชกรรม ปี 2552[0]หัวหน้า
2552-
14ความพึงพอใจของลูกค้าองค์การเภสัชกรรม ปี 2552[0]หัวหน้า
2552-
15การประมวลและสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการทำงานในประเทศไทย 2542[74]ผู้ร่วม
2542 [74.pdf]ดู:431
[abs74.pdf]ดู:167
16การศึกษาฉันทามติเกี่ยวกับการจัดบริการสถานเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย 2544[79]หัวหน้า
2544 [79.pdf]ดู:319
17การวิเคราะห์ดัชนีเชิงเหตุและผลของคุณภาพชีวิตสมรสในครอบครัวไทย 2544[82]ผู้ร่วม
2544 [82.pdf]ดู:586
[abs82.pdf]ดู:135
18ปัจจัยระดับครูและระดับโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษา เขตการศึกษาภาค 1 2545[85]หัวหน้า
2545 [85.pdf]ดู:312
[abs85.pdf]ดู:134
19โครงการระบบการถ่ายทอดทางสังคมเพื่อการพัฒนา คุณลักษณะและทักษะแก่แรงงานภาคการเกษตร : ศึกษากรณีจังหวัดน่าน 2546[88]ผู้ร่วม
2546 [88.pdf]ดู:312
[abs88.pdf]ดู:134
20การศึกษาผลกระทบของการหมุนเวียนผู้บริหารระดับกลาง ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546[89]หัวหน้า
2546 [89.pdf]ดู:262
[abs89.pdf]ดู:170
21ความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์แหล่งน้ำ : กรณีศึกษาชุมชนคลองแสนแสบ 2546[91]หัวหน้า
2546 [91.pdf]ดู:280
[abs91.pdf]ดู:200
22การพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในมิติใหม่ของ การปฏิรูปการศึกษา[95]ผู้ร่วม
2546 [95.pdf]ดู:409
23การวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ปกครองที่นำไปสู่คุณภาพของเยาวชนและความเข้มแข็งของครอบครัว[0]หัวหน้า
0-
24โครงการย่อยที่ 5 การวิเคราะห์ดัชนีความสุขใจของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา[122]ผู้ร่วม
2552-
25โครงการวิจัยประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย(กองแผนงาน 46)[111]หัวหน้า
2551 [111.pdf]ดู:2186
26โครงการศึกษาและประเมินผลการจัดตั้งและดำเนินงานของศูนย์ GTX (การวิจัยและประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เด็กหัวแหลม)[0]หัวหน้า
0-
27การศึกษาโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ[0]หัวหน้า
2554-
28โครงการสร้างชุดความรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชน: จากประสบการณ์ความสำเร็จของโรงเรียนไทย[157]หัวหน้า
2557 [157.pdf]ดู:219
29โครงการการประเมินผลการดำเนินการศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สำนักงานการอุดมศึกษา[0]หัวหน้า
2554-