| SWU | BSRI |Log Out |

ดุษฎี โยเหลา
งานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
ลำดับที่
ชื่องานวิจัย
สถานภาพในการทำวิจัย
ปีที่เสร็จ
Download
1โครงการประเมินผลการดำเนินงานด้าน การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด [150]หัวหน้า
2557 [150.jpg]ดู:47
2ที่ปรึกษาด้านการวิจัยโครงการศึกษารูปแบบพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านพักอาศัยที่ช่วยลดความขัดแย้งในครอบครัวและเสริมสร้างความสุขในชีวิต [0]หัวหน้า
0-
3ปัจจัยเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของแกนนำชุมชนภาคกลาง: การศึกษาระยะที่หนึ่ง[132]ผู้ร่วม
2553 [132.pdf]ดู:386
4ตัวแปรทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการทำงานและคุณภาพชีวิตของอาจารย์มหาวิทยาลัย : การศึกษาข้ามวัฒนธรรม[151]หัวหน้า
2555 []ดู:48
5การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์เมต้า 2535[47]หัวหน้า
2535 [47.pdf]ดู:319
[abs47.pdf]ดู:114
6ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างลักษณะทางพุทธศาสนา ลักษณะทางจิตและผลปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ของครูและพยาบาล 2538[53]หัวหน้า
2538 [53.pdf]ดู:322
7ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมอนุรักษ์น้ำของครูประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 2539[59]หัวหน้า
2539 [59.pdf]ดู:344
[abs59.pdf]ดู:117
8ปัจจัยบ่งชี้สาเหตุการใช้และติดสาระเหยของเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดยโสธร 2540[63]หัวหน้า
2540 [63.pdf]ดู:294
[abs63.pdf]ดู:95
9โครงการศึกษาและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กและค้นหาโครงการต้นแบบ[0]หัวหน้า
2557-
10ความพึงพอใจของลูกค้าองค์การเภสัชกรรม ปี 2552[0]หัวหน้า
2552-
11ความพึงพอใจของลูกค้าองค์การเภสัชกรรม ปี 2552[0]หัวหน้า
2552-
12การประมวลและสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการทำงานในประเทศไทย 2542[74]ผู้ร่วม
2542 [74.pdf]ดู:396
[abs74.pdf]ดู:134
13การศึกษาฉันทามติเกี่ยวกับการจัดบริการสถานเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย 2544[79]หัวหน้า
2544 [79.pdf]ดู:293
14การวิเคราะห์ดัชนีเชิงเหตุและผลของคุณภาพชีวิตสมรสในครอบครัวไทย 2544[82]ผู้ร่วม
2544 [82.pdf]ดู:544
[abs82.pdf]ดู:104
15ปัจจัยระดับครูและระดับโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษา เขตการศึกษาภาค 1 2545[85]หัวหน้า
2545 [85.pdf]ดู:278
[abs85.pdf]ดู:102
16โครงการระบบการถ่ายทอดทางสังคมเพื่อการพัฒนา คุณลักษณะและทักษะแก่แรงงานภาคการเกษตร : ศึกษากรณีจังหวัดน่าน 2546[88]ผู้ร่วม
2546 [88.pdf]ดู:287
[abs88.pdf]ดู:101
17การศึกษาผลกระทบของการหมุนเวียนผู้บริหารระดับกลาง ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546[89]หัวหน้า
2546 [89.pdf]ดู:226
[abs89.pdf]ดู:137
18ความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์แหล่งน้ำ : กรณีศึกษาชุมชนคลองแสนแสบ 2546[91]หัวหน้า
2546 [91.pdf]ดู:247
[abs91.pdf]ดู:161
19การพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในมิติใหม่ของ การปฏิรูปการศึกษา[95]ผู้ร่วม
2546 [95.pdf]ดู:378
20การวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ปกครองที่นำไปสู่คุณภาพของเยาวชนและความเข้มแข็งของครอบครัว[0]หัวหน้า
0-
21โครงการย่อยที่ 5 การวิเคราะห์ดัชนีความสุขใจของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา[122]ผู้ร่วม
2552-
22โครงการวิจัยประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย(กองแผนงาน 46)[111]หัวหน้า
2551 [111.pdf]ดู:2141
23โครงการศึกษาและประเมินผลการจัดตั้งและดำเนินงานของศูนย์ GTX (การวิจัยและประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เด็กหัวแหลม)[0]หัวหน้า
0-
24การศึกษาโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ[0]หัวหน้า
2554-
25โครงการการประเมินผลการดำเนินการศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สำนักงานการอุดมศึกษา[0]หัวหน้า
2554-