| SWU | BSRI |Log Out |

ดุษฎี โยเหลา
งานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
ลำดับที่
ชื่องานวิจัย
สถานภาพในการทำวิจัย
ปีที่เสร็จ
Download
1โครงการประเมินผลการดำเนินงานด้าน การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด [150]หัวหน้า
2557 [150.jpg]ดู:2
2ที่ปรึกษาด้านการวิจัยโครงการศึกษารูปแบบพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านพักอาศัยที่ช่วยลดความขัดแย้งในครอบครัวและเสริมสร้างความสุขในชีวิต [0]หัวหน้า
0-
3ปัจจัยเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของแกนนำชุมชนภาคกลาง: การศึกษาระยะที่หนึ่ง[132]ผู้ร่วม
2553 [132.pdf]ดู:355
4การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์เมต้า 2535[47]หัวหน้า
2535 [47.pdf]ดู:293
[abs47.pdf]ดู:102
5ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างลักษณะทางพุทธศาสนา ลักษณะทางจิตและผลปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ของครูและพยาบาล 2538[53]หัวหน้า
2538 [53.pdf]ดู:301
6ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมอนุรักษ์น้ำของครูประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 2539[59]หัวหน้า
2539 [59.pdf]ดู:321
[abs59.pdf]ดู:101
7ปัจจัยบ่งชี้สาเหตุการใช้และติดสาระเหยของเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดยโสธร 2540[63]หัวหน้า
2540 [63.pdf]ดู:275
[abs63.pdf]ดู:78
8โครงการศึกษาและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กและค้นหาโครงการต้นแบบ[0]หัวหน้า
2557-
9ความพึงพอใจของลูกค้าองค์การเภสัชกรรม ปี 2552[0]หัวหน้า
2552-
10ความพึงพอใจของลูกค้าองค์การเภสัชกรรม ปี 2552[0]หัวหน้า
2552-
11การประมวลและสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการทำงานในประเทศไทย 2542[74]ผู้ร่วม
2542 [74.pdf]ดู:378
[abs74.pdf]ดู:112
12การศึกษาฉันทามติเกี่ยวกับการจัดบริการสถานเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย 2544[79]หัวหน้า
2544 [79.pdf]ดู:270
13การวิเคราะห์ดัชนีเชิงเหตุและผลของคุณภาพชีวิตสมรสในครอบครัวไทย 2544[82]ผู้ร่วม
2544 [82.pdf]ดู:514
[abs82.pdf]ดู:86
14ปัจจัยระดับครูและระดับโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษา เขตการศึกษาภาค 1 2545[85]หัวหน้า
2545 [85.pdf]ดู:256
[abs85.pdf]ดู:80
15โครงการระบบการถ่ายทอดทางสังคมเพื่อการพัฒนา คุณลักษณะและทักษะแก่แรงงานภาคการเกษตร : ศึกษากรณีจังหวัดน่าน 2546[88]ผู้ร่วม
2546 [88.pdf]ดู:264
[abs88.pdf]ดู:82
16การศึกษาผลกระทบของการหมุนเวียนผู้บริหารระดับกลาง ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546[89]หัวหน้า
2546 [89.pdf]ดู:204
[abs89.pdf]ดู:123
17ความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์แหล่งน้ำ : กรณีศึกษาชุมชนคลองแสนแสบ 2546[91]หัวหน้า
2546 [91.pdf]ดู:219
[abs91.pdf]ดู:137
18การพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในมิติใหม่ของ การปฏิรูปการศึกษา[95]ผู้ร่วม
2546 [95.pdf]ดู:355
19การวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ปกครองที่นำไปสู่คุณภาพของเยาวชนและความเข้มแข็งของครอบครัว[0]หัวหน้า
0-
20โครงการย่อยที่ 5 การวิเคราะห์ดัชนีความสุขใจของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา[122]ผู้ร่วม
2552-
21โครงการวิจัยประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย(กองแผนงาน 46)[111]หัวหน้า
2551 [111.pdf]ดู:2120
22โครงการศึกษาและประเมินผลการจัดตั้งและดำเนินงานของศูนย์ GTX (การวิจัยและประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เด็กหัวแหลม)[0]หัวหน้า
0-
23การศึกษาโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ[0]หัวหน้า
2554-
24โครงการการประเมินผลการดำเนินการศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สำนักงานการอุดมศึกษา[0]หัวหน้า
2554-