[SWU] [BSRI] [ICT] [LogOut]

แบบฟอร์ม Download
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
คำอธิบาย
Download
วัน เดือน ปี
ป.เอก เน้นวิจัย
13
SR-1
-แบบบันทึกประวัตินิสิต (นิสิตเป็นผู้กรอก) ส่งภายในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา
9/1/2552 9:56:35
14
SR-2
-แบบรายงานการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา (นิสิตเป็นผู้กรอก) ส่งภายในทุกสิ้นภาคแรก
9/1/2552 9:57:47
15
SR-3
-แบบสรุปหลังการรายงานความก้าวหน้าการทำวิจัยในที่ประชุม (นิสิตเป็นผู้กรอก) ส่งภายหลังการประชุม 1 สัปด
9/1/2552 11:27:05
16
SR-4
-แบบขออนุมัติดำเนินการทำวิจัย (research proposal) (ส่งพร้อมเค้าโครงวิจัย เมื่อยินขอสอบ research prop
9/1/2552 11:27:15
17
SR-5
-แบบขออนุมัติสอบปากเปล่า (oral) งานวิจัยหรือปริญญานิพนธ์ (ส่งพร้อมงานวิจัย เมื่อยิ่นขอสอบปากเปล่า) น
9/1/2552 11:24:01
18
TR-1
-แบบแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ต่อนิสิต (กรอกภาคเรียนละ 1 ครั้ง ) อาจารย์เป็นผู้กรอก
9/1/2552 11:24:36
19
TR-2
-แบบรายงานการประเมินการทำงานของนิสิต (กรอกภาคเรียนละ 1 ครั้ง) อาจารย์เป็นผู้กรอก
9/1/2552 11:25:07
20
siminar
-แบบสรุปการสัมมนาเร่งรัดการทำงานวิจัย / ปริญญานิพนธ์
9/1/2552 11:26:31
23
bsri-01
-แบบฟอร์มรายงานสถานภาพนิสิตปริญญาเอก
10/6/2556 10:48:17
24
SR1-his
-แบบบันทึกประวัตินิสิต หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (เน้นวิจัย) สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
10/6/2556 10:51:07
25
SR2
-แบบรายงานการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
10/6/2556 10:52:22
26
SR3
-แบบสรุปหลังการรายงานความก้าวหน้าการวิจัยในที่ประชุม
10/6/2556 10:53:08
27
SR4
-แบบขออนุมัติดำเนินการทำวิจัย (Research Proposal)
10/6/2556 11:03:47
28
SR5
-แบบขออนุมัติสอบปากเปล่างานวิจัย
10/6/2556 10:54:58
29
TR2
-รายงานความก้าวหน้าทางการศึกษาของนิสิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
10/6/2556 10:57:11
30
pre_proposal
-แบบเสนอหัวเรื่องปริญญานิพนธ์ (Pre-Proposal)
10/6/2556 10:58:26
31
ex_edu_plan
-ตัวอย่างการวางแผนการเรียน
10/6/2556 10:59:52
ป.เอก มีวิชาเรียน
5
titlemcd
-แบบขออนุมัติชื่อเรื่องและดำเนินการทำปริญญานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปริญญาโทต่อเนื่องปริญญาเ
4/12/2551 15:54:47
6
comoral
-แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ (หลักสูตรปริญญาโทต่อเนื่องปริญญาเอก)
20/5/2558 14:23:24
7
detailoral
-สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ รายละเอียดของการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
20/5/2558 14:23:33
8
reportoral
-แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ (หลักสูตรปริญญาโทต่อเนื่องปริญญาเอก)
20/5/2558 14:23:41
9
coverthesis
-ปกหน้า และปกในของการศึกษาก่อนนำเสนอปริญญานิพนธ์ (หลักสูตรปริญญาโทต่อเนื่องปริญญาเอก)
4/12/2551 16:05:20
10
แบบบันทึกงานวิจัย
-แบบบันทึกงานวิจัย
4/12/2551 16:05:52
11
mea
-แบบบันทึกข้อมูลการสำรวจและสร้างเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
4/12/2551 16:06:18
12
คู่มือนิสิต
-คู่มือนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (แบบ 2 – มีวิชาเรียน) สถาบันวิจัย
4/12/2551 16:07:48
ป.โท พิเศษ
-
ป.โท ปกติ
-
ทุกระดับ
21
FCEDU
-แบบรับรองการส่งข้อมูลปริญญานิพนธ์ของนิสิต เพื่อขอจบการศึกษา
12/1/2552 15:38:51
22
Reserve_room
-แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์(สอบเค้าโครง และปากเปล่า)
29/3/2554 16:10:50
32
คำร้องขอหนังสือเชิญ
-คำร้องขอหนังสือเชิญวิทยากร/อาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
8/1/2557 9:44:33
33
คำร้องขอหนังสือเก็บข้อมูล
-คำร้องขอหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล
20/8/2560 19:36:38
34
BSRI_02
-หนังสือขอขยายเวลาเรียน/ขอหนังสือรับรอง/หนังสือราชการอื่นๆ
20/5/2558 14:26:37
         
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม 10110
02-649-5000#7600,7647
02-258-4482