| SWU | BSRI |Log Out |

ปริญญานิพนธ์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

เรียน สมาชิกเว็บ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ทุกท่าน

รายละเอียดปริญญานิพนธ์นิสิต
ปริญญาเอก / (ควบ) มีวิชาเรียน
ที่ชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องจบปีการศึกษา/สอบปากเปล่าเมื่อDownload
1
หัตถกานต์ มีหิรัญ-โครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับปัจจัยเชิงเหตุและผลของพลังจูงใจในการทำงานของบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
 • A MULTILEVEL STRUCTURAL EQUATION MODELING OF ANTECEDENTS AND CONSEQUENCES OF PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT OF FIREMEN IN BANGKOK METROPOLIS
 • 2561 [Abs][Full]
  2
  สราวุฒิ ตรีศรี-ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความฉลาดทางวัฒนธรรมของนิสิตนักศึกษา การศึกษาระยะยาว
 • CAUSAL FACTOR OF CULTURAL INTELLIGENCE OF STUDENT : LONGITUDINAL STUDY
 • 2561[Abs][Full]
  3
  วราภรณ์ แสงอรุณ-โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น ในจังหวัดระยอง
 • A STUDY OF THE STRUCTURE OF RELATIONSHIP BETWEEN CAUSE AND EFFECT ON BEHAVIORAL DEVELOPMENT IN PREVENTING DRINKING ALCOHOL AMONG TEENAGERS IN RAYONG PROVINCE
 • 2561 [Abs][Full]
  4
  มราพันธ์ ชะยะมังคะลา-ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถทางดนตรีเชิงพฤติกรรมศาสตร์ที่มีต่อความสามารถทางดนตรีของนักเรียนเปียโน:การวิจัยผสานวิธี
 • DEVELOPMENT ON MUSICAL ABILITY FOR STANDARD OF PIANO STUDENTS
 • 2561 [Abs][Full]
  5
  ภาณุพงศ์ อุทัยวัฒน์-A CROSS-CULTURAL STUDY OF UNIVERSITY CITIZENSHIP BEHAVIOR: DEVELOPING THE CONSTRUCT AND TESTING ITS CAUSAL MODEL
 • A CROSS-CULTURAL STUDY OF UNIVERSITY CITIZENSHIP BEHAVIOR: DEVELOPING THE CONSTRUCT AND TESTING ITS CAUSAL MODEL
 • 2560 [Abs][Full]
  6
  ปิยาพัทธ์ อารีญาติ-การศึกษากระบวนการตัดสินใจของญาติและการสื่อสารของผู้ประสานงานเพื่อการตัดสินใจบริจาคอวัยวะของผู้ป่วยที่มีภาระสมองตาย
 • A STUDY OF THE DECISION MAKING PROCESS OF RELATIVES AND COORDINATOR COMMUNICATION FOR DECISION ON ORGAN DONATION IN BRAIN DEATH PATIENTS' RELATIVES
 • 2561[Abs][Full]
  7
  ปิยะ บูชา-การพัฒนารูปแบบเชิงสาเหตุ และประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตระดับปริญญาตรี
 • CAUSAL RELATIONSHIP MODEL TO DEVELOP AN EFFECTIVE OF PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS PROMOTION PROGRAM ON THE E-LEARNING BEHAVIOR OF UNDERGRADUATE STUDENTS
 • 2561 [Abs][Full]
  8
  นิพิฐพนธ์ แสงด้วง-เส้นทางการทำงานอาสาและรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสาที่ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทำงานอาสาของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ
 • THE WAY OF VOLUNTEERING AND THE CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF VOLUNTEERING BEHAVIOR AFFECTED TO RETENTION IN VOLUNTEER WORKING OF PUBLIC UNIVERSITY STAFF
 • 2560 [Abs][Full][Art1]
  9
  ชาริน สุวรรณวงศ์-อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสตูล: การสังเคราะห์งานวิจัยและการวิเคราะห์พหุระดับ
 • EFFECTS OF CAUSAL FACTORS ON PREVENTIVE CIGARETTE SMOKING BEHAVIOR OF HIGH-SCHOOL STUDENTS IN SATUN PROVINCE: RESEARCH SYNTHESIS AND MULTI-LEVEL ANALYSIS
 • 2561 [Abs][Full]
  10
  ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ-โมเดลการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนิสิตครูโดยใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณพหุวิธี
 • MODEL FOR CHANGING BEHAVIORAL OF INFORMATION TECHNOLOGY USAGE FOR TEACHING IN THE TWENTY-FIRST CENTURY FOR STUDENT TEACHERS USING MULTIMETHODS APPROACH
 • 2561[Abs][Full]
  11
  เก ประเสริฐสังข์-การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์เพื่อสร้างรูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรบนฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน
 • THE EMANCIPATORY ACTION RESEARCH TO CREATE THE INTEGRATED WASTE MANAGEMENT MODEL AND MECHANISM BASED ON THE PARTICIPATION OF SCHOOL AND COMMUNITY
 • 2560 [Abs][Full]
  12
  นัชชิมา บาเกาะ-ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและทุนทางสังคมที่มีต่อการจัดการภายในครอบครัวของครูสตรีมุสลิมสมรสที่นำไปสู่ครอบครัวเข้มแข็ง ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND SOCIAL CAPITAL AFFECT TO COPING FAMILY OF MARRIED MUSLIM WOMAN TEACHER TO STRONG FAMILIES IN THREE PROVINCES SOUTHERN BORDER OF THAILAND
 • 2560 [Abs][Full]
  13
  ฐิญาณา สุภัทรชยาภูมิ-ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้โครงงานที่เน้นจิตและสังคมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • THE EFFECTIVENESS OF PSYCHOSOCIAL PROJECT-BASED LEARNING MODEL FOR ENHANCING CREATIVE-PROBLEM SOLVING BEHAVIORS IN PRATHOMSUEKSA 6
 • 2562[Abs][Full]
  14
  อิสรา จุมมาลี-จิตลักษณะ การปฏิบัติ และผลของโปรแกรมการส่งเสริมคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าและปากของผู้ดูแลเด็ก: การวิจัยแบบผสานวิธี
 • PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS, PRACTICE AND EFFECTIVENESS OF PROMOTION PROGRAM ON PREVENTIVE BEHAVIOR OF HAND, FOOT AND MOUTH DISEASE AMONG CAREGIVERS: MIXED METHODS RESEARCH
 • 2562 [Abs][Full]
  15
  ศุภชัย แซ่เถียร-แบบจำลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาและผลของโปรแกรมการฝึกคิดตามหลักโยนิโสมนสิการของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
 • THE CAUSE MODEL OF INTELLIGENT CONSUMPTION BEHAVIOR AND EFFECT OF YONISOMANASIKARA TRAINING PROGRAM FOR PRIMARY SCHOOL UNDER THE DEPARTMENT OF BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION
 • 2559 [Abs][Full][Art1]
  [Art2]
  16
  พิชามญชุ์ บุญสิทธิ์-พัฒนาการด้านการริเริ่มความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้นำในตนเอง และพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการนำตนเองของนิสิตนักศึกษาเพื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน
 • THE DEVELOPMENT IN PERSONAL GROWTH INITIATIVE, SELF-LEADERSHIPS AND SELF-DIRECTED LEARNING IN ENGLISH LANGUAGE OF THAI UNDERGRADUATE STUDENTS FOR FREE FLOW OF SKILLED LABOR WITHIN ASEAN
 • 2562 [Abs][Full]
  17
  จุฬาพร คำมุงคุล-การเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์: รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของโปรแกรม
 • TRANSFORMATIVE COPING ON LEARNING ADJUSTMENT BEHAVIOR OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN COMPUTER SCIENCE: THE CAUSAL RELATIONSHIP MODEL AND EFFECT OF PROGRAM
 • 2563 [Abs][Full]
  18
  ขจรศักดิ์ เขียวน้อย-กระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
 • A PROCESS OF DRIVING BASIC EDUCATION SCHOOLS AND CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF TRANSFORMATIVE LEADERSHIP TOWARDS BEHAVIOR OF DRIVEN EDUCATION TO THE ASEAN COMMUNITY
 • 2558 [Abs][Full]
  19
  สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์-ACADEMIC PROCRASTINATION AMONG COLLEGE STUDENTS: DISCRIMINANT ANALYSIS AND POSITIVE PSYCHOLOGICAL INTERVENTION
 • ACADEMIC PROCRASTINATION AMONG COLLEGE STUDENTS: DISCRIMINANT ANALYSIS AND POSITIVE PSYCHOLOGICAL INTERVENTION
 • 2/2563[Abs][Full]