| SWU | BSRI |Log Out |

ปริญญานิพนธ์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

เรียน สมาชิกเว็บ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ทุกท่าน

รายละเอียดปริญญานิพนธ์นิสิต
ปริญญาเอก / (ควบ) มีวิชาเรียน
ที่ชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องปีที่สอบDownload
1
เก ประเสริฐสังข์-การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์เพื่อสร้างรูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรบนฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน
 • The Emancipatory Action Research to Create the Integrated Waste Management Model and Mechanism based on the Participation of School and Community
 • 2560 [Abs][Full]
  2
  ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ-โมเดลการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนิสิตครูโดยใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณพหุวิธี
 • MODEL FOR CHANGING BEHAVIORAL OF INFORMATION TECHNOLOGY USAGE FOR TEACHING IN THE TWENTY-FIRST CENTURY FOR STUDENT TEACHERS USING MULTIMETHODS APPROACH
 • 2561[Abs][Full]
  3
  ชาริน สุวรรณวงศ์-อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสตูล: การสังเคราะห์งานวิจัยและการวิเคราะห์พหุระดับ
 • EFFECTS OF CAUSAL FACTORS ON PREVENTIVE CIGARETTE SMOKING BEHAVIOR OF HIGH-SCHOOL STUDENTS IN SATUN PROVINCE: RESEARCH SYNTHESIS AND MULTI-LEVEL ANALYSIS
 • 2561 [Abs][Full]
  4
  นิพิฐพนธ์ แสงด้วง-เส้นทางการทำงานอาสาและรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสาที่ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทำงานอาสาของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ
 • THE WAY OF VOLUNTEERING AND THE CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF VOLUNTEERING BEHAVIOR AFFECTED TO RETENTION IN VOLUNTEER WORKING OF PUBLIC UNIVERSITY STAFF
 • 2560 [Abs][Full][Art1]
  5
  ปิยะ บูชา-การพัฒนารูปแบบเชิงสาเหตุ และประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมคุณลักษณะทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตระดับปริญญาตรี
 • CAUSAL RELATIONSHIP MODEL TO DEVELOP AN EFFECTIVE OF PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS PROMOTION PROGRAM ON THE E-LEARNING BEHAVIOR OF UNDERGRADUATE STUDENTS
 • 2561 [Abs][Full]
  6
  ปิยาพัทธ์ อารีญาติ-การศึกษากระบวนการตัดสินใจของญาติและการสื่อสารของผู้ประสานงานเพื่อการตัดสินใจบริจาคอวัยวะของผู้ป่วยที่มีภาระสมองตาย
 • A STUDY OF THE DECISION MAKING PROCESS OF RELATIVES AND COORDINATOR COMMUNICATION FOR DECISION ON ORGAN DONATION IN BRAIN DEATH PATIENTS' RELATIVES
 • 2561[Abs][Full]
  7
  ภาณุพงศ์ อุทัยวัฒน์-A CROSS-CULTURAL STUDY OF UNIVERSITY CITIZENSHIP BEHAVIOR: DEVELOPING THE CONSTRUCT AND TESTING ITS CAUSAL MODEL
 • A CROSS-CULTURAL STUDY OF UNIVERSITY CITIZENSHIP BEHAVIOR: DEVELOPING THE CONSTRUCT AND TESTING ITS CAUSAL MODEL
 • 2560 [Abs][Full]
  8
  มราพันธ์ ชะยะมังคะลา-ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถทางดนตรีเชิงพฤติกรรมศาสตร์ที่มีต่อความสามารถทางดนตรีของนักเรียนเปียโน:การวิจัยผสานวิธี
 • DEVELOPMENT ON MUSICAL ABILITY FOR STANDARD OF PIANO STUDENTS
 • 2561 [Abs][Full]
  9
  วราภรณ์ แสงอรุณ-โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น ในจังหวัดระยอง
 • A STUDY OF THE STRUCTURE OF RELATIONSHIP BETWEEN CAUSE AND EFFECT ON BEHAVIORAL DEVELOPMENT IN PREVENTING DRINKING ALCOHOL AMONG TEENAGERS IN RAYONG PROVINCE
 • 2561 [Abs][Full]
  10
  สราวุฒิ ตรีศรี-ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความฉลาดทางวัฒนธรรมของนิสิตนักศึกษา การศึกษาระยะยาว
 • CAUSAL FACTOR OF CULTURAL INTELLIGENCE OF STUDENT : LONGITUDINAL STUDY
 • 2561[Abs][Full]
  11
  หัตถกานต์ มีหิรัญ-โครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับปัจจัยเชิงเหตุและผลของพลังจูงใจในการทำงานของบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
 • A Multilevel Structural Equation Modeling of Antecedents and Consequences of Psychological Empowerment of Firemen in Bangkok Metropolis
 • 2561[Abs][Full]
  12
  นัชชิมา บาเกาะ-ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและทุนทางสังคมที่มีต่อการจัดการภายในครอบครัวของครูสตรีมุสลิมสมรสที่นำไปสู่ครอบครัวเข้มแข็ง ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND SOCIAL CAPITAL AFFECT TO COPING FAMILY OF MARRIED MUSLIM WOMAN TEACHER TO STRONG FAMILIES IN THREE PROVINCES SOUTHERN BORDER OF THAILAND
 • 2560 [Abs][Full]
  13
  ขจรศักดิ์ เขียวน้อย-กระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อพฤติกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
 • A PROCESS OF DRIVING BASIC EDUCATION SCHOOLS AND CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF TRANSFORMATIVE LEADERSHIP TOWARDS BEHAVIOR OF DRIVEN EDUCATION TO THE ASEAN COMMUNITY
 • 2558 [Abs][Full]
  14
  ศุภชัย แซ่เถียร-แบบจำลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาและผลของโปรแกรมการฝึกคิดตามหลักโยนิโสมนสิการของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
 • THE CAUSE MODEL OF INTELLIGENT CONSUMPTION BEHAVIOR AND EFFECT OF YONISOMANASIKARA TRAINING PROGRAM FOR PRIMARY SCHOOL UNDER THE DEPARTMENT OF BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION
 • 2559 [Abs][Full][Art1]
  [Art2]