| SWU | BSRI |Log Out |

ปริญญานิพนธ์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

เรียน สมาชิกเว็บ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ทุกท่าน

รายละเอียดปริญญานิพนธ์นิสิต
ปริญญาเอก / แบบ 2 มีวิชาเรียน
ที่ชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องปีที่สอบDownload
1
เกศกุล สระกวี-อิทธิพลของปัจจัยพหุระดับของสภาพแวดล้อมการทำงานและการประเมินแก่นแท้ตนเองที่มีผลต่อการเผชิยปัญหาการเปลี่ยนแปลงในโรงงานและพฤติกรรมการทำงานของพนักงานโรงงานอาหารสัตว์ ในเครือเบทาโกร
 • THE INFLUENCE OF THE MULTI-LEVEL FACTORS OF WORK ENVIRONMENT AND CORE-SELF EVALUATIONS ON COPING WITH ORGANIZATION CHANGE AND WORK BEHAVIORS IN FEED MILL EMPLOYEES, BETAGRO GROUP
 • 2559 [Abs][Full]
  2
  จักรเพชร สุริยะกมล-ผลของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและการสนับสนุนทางสังคม ที่มีต่อการรู้เท่าทันและพฤติกรรมการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • THE EFFECT OF THE STEM INTEGRATED BASED EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES AND SOCIAL SUPPORT ON LITERACY AND COLLABORATIVE PROBLEM SOLVING BEHAVIOR FOR PRATHOMSUEKASA 6 STUDENTS.
 • 2559 [Abs][Full]
  3
  บุณฑริก เฉลิมโรจน์-การศึกษาองค์ประกอบของตัวแปรเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพของครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนร่วมของดรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • A STUDY OF FACTOR STRUCTURE AND ANTECEDENT OF EFFECTIVE CLASS ROOM MANAGEMENT BEHAVIOR OF TEACHER IN INCLUSIVE CLASSROOM ELEMENTARY IN SCHOOL UNDER THE BANGKOK MATROPOLITANT
 • 2559 [Abs][Full]
  4
  ประไพ ปลายเนตร-การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการปกิบัติทางศาสนาตามหลักเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
 • THE CAUSAL FACTORS AFFECTING RELIGIOUS PRACTICES ACCORDING TO SEVENTH-DAY ADVENTIST PRINCIPLES OF UNDERGRADUATE STUDENTS AT ASIA-PACIFIC INTERNATIONAL UNIVERSITY
 • 2559 [Abs][Full]
  5
  สุนิสา ทรงอยู่-ผลการใช้โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจอาสาและจิตอาสาตามแนวคิดการเรียนรู้จากการให้บริการสังคมที่มีต่อพฤติกรรมอาสาของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
 • EFFECTS OF VOLUNTEER MOTIVATION AND VOLUNTEER SPIRITUAL DEVELOPMENT PROGRAM BASED ON SERVICE LEARNING ON VOLUNTEER BEHAVIOR OF TEACHING PROFESSION STUDENTS IN UDONTHANI RAJABHAT UNIVERSITY
 • 2559[Abs][Full]
  6
  สุภชัย สุริยะกมล-รูปแบบและกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรม : กรณีศึกษาผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานสิลปหัตถกรรมระดับชาติ
 • MODEL AND LEARNING PROCESS TO DEVELOPMENT FOR EXCELLENCE IN HANDICRAFTS: CASE STUDY OF THE NATIONAL EXCELLENCE FAIR AWARDS.
 • 2559[Abs][Full]
  7
  โสวริทธิ์ธร จันทร์แสงศรี-การถ่ายทอดทางสังคมและการธำรงอัตลักษณ์แห่งตนของผู้ปกครองที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย
 • SOCIALIZATION AND SELF IDENTIFY PRESERVATION OF THAI PARENTS WHO HOME SCHOOL THEIR CHILD(REN)
 • 2558 [Abs][Full][Art1]
  [Art2]
  8
  อนงค์นุช คุณวงษา-ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • THE CAUSAL RELATIONSHIP OF ADAPTIVE CAREER BEHAVIOR IN DIGITAL AGE THAT AFFECT TO CAREER SATISFACTION OF TEACHERS IN THE BASIC EDUCATION COMMISSION: PROBLEM, BARRIOR AND NEED FOR PROMOTE CAREER ADAPTATION
 • 2559 [Abs][Full]
  9
  อมร ไชยแสน-การศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลของการมีประสบการณ์การสร้างภาพลักษณ์ผู้มีภูมิรู้ของนักศึกษาปริญญาเอก
 • -
 • 2559[Abs][Full]
  10
  กษศรณ์ นุชประสพ-ลักษณะทางจิตและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยในนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มรัตนโกสินทร์
 • PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND CAMPUS ENVIRONMENTS EFFECT TO CAMPUS IMAGE AND UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY PARTICIPATIVE BEHAVIOR OF STUDENTS IN RAJABHAT UNIVERSITY RATTANAKOSIN SECTOR
 • 2560 [Abs][Full]
  11
  จารุภา วงศ์ช่างหล่อ-รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวกับคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรกในเขตกรุงเทพมหานคร
 • Causal relationship model of Individual and Family Self-Management Behavior and Quality of life of First-time postpartum mother in Bangkok.
 • 2560[Abs][Full]
  12
  นันทพร กุลชนะธารา-รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านจิตสังคมของการปรับตัวของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้น ปีที่ 1 ที่จากครอบครัวเพื่อเข้าศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • THE PSYCHO-SOCIAL CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF ADJUSTMENT AMONG FIRST YEAR UNDERGRADUATE STUDENTS LEAVING HOUSE FOR STUDYING IN UNIVERSITIES IN BANGKOK METROPOLITAN AND VICINITY AREA
 • 2559[Abs][Full]
  13
  นิปาตีเมาะ หะยีหามะ-ปัจจัยเชิงสาเหตุของอัตลักษณ์พลเมืองที่มีต่อพฤติกรรมตามบทบาทของพลเมืองอาเซียนและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอาเซียน
 • -
 • 2560[Abs][Full]
  14
  ปิยวรรณ ทัศนาญชลี-การจัดการชีวิตในภาวะวิกฤตการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของหญิงวัยรุ่น ภายใต้บริบทพื้นที่เศรษฐกิจในเขตภาคตะวันออก
 • THE STUDY OF LIFE MANAGEMENT WITH UNINTENDED PREGNANCY CRISIS: AN ETHNOGRAPHY APPROACH AMONG ADOLESCENT LIVING IN EASTERN THAILAND
 • 2559 [Abs][Full][Art1]
  15
  พรรณราย อักษรถึง-ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับและผลของพฤติกรรมการทำงานเขิงรุกที่ส่งผลต่อการปกิบัติงานของข้าราชการพลเรือนที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน
 • A MULTILEVEL CASUAL FACTOR OF PROACTIVE WORK BEHAVIORS AFFECTING THE WORK PERFORMANCE OF CIVIL SERVANTS WORK IN PLAN AND POLICY
 • 2560[Abs][Full]
  16
  ลภัสรดา สระดอกบัว-รูปแบบการพัฒนาแกนนำผู้สูงอายุ ที่มีต่อพฤติกรรมการสนับสนุนการจัดการตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือก ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมในชุมชน
 • THE DEVELOPMENT OF ELDERLY LEADER WITH BEHAVIORAL SELF-MANAGEMENT SUPPORT FOR THE ALTERNATIVE MEDICINE IN HYPERTENSION PATIENTS BY USING THE PROCESS OF PARTICIPATION IN THE COMMUNITY
 • 2560[Abs][Full]
  17
  สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ-ปัจจัยเชิงเหตุและผลของรูปแบบพฤติกรรมรับประทานอาหารที่ส่งผลต่อค่าดัชนีมวลภายและพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย: การวิเคราะห์แบบจำลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ
 • ANTECEDENTS AND CONSEQUENCES OF EATING STYLES AFFECTING BODY MASS INDEX AND HEALTHY EATING BEHAVIORS AMONG FEMALE HIGH SCHOOL STUDENTS: THE MULTILEVEL STRUCTURAL EQUATION MODELING
 • 2560[Abs][Full]
  18
  ชนัดดา ภูหงษ์ทอง-การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยวิธีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
 • CRITICAL PARTICIPATORY ACTION RESEARCH FOR DEVELOPING LEARNER-CENTERED INSTRUCTION BEHAVIOR IN PRE-SERVICE STUDENT TEACHERS THROUGH TRANSFORMATIVE LEARNING
 • 2560 [Abs][Full]
  19
  พิชชาดา สุทธิแป้น-การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองสำหรับผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูงต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ
 • THE RESEARCH AND DEVELOPMENT OF SELF-MANAGEMENT INTERVENTION FOR PEOPLE WITH HYPERTENSION ON HEALTHY LIFE STYLE BEHAVIORS AND HEALTH OUTCOMES
 • 2559 [Abs][Full][Art1]
  20
  ศิริเนตร สุขดี-การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้โดยชุมชนตำบลบางปะกง
 • THE DEVELOPMENT OF HEALTH BEHAVIOR MODIFICATION MODEL IN COMMUNITY WITH RISK NON CHRONIC DISEASE BASE ON KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESS IN TAMBON BANGPAKONG
 • 2560 [Abs][Full]
  21
  สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี-การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
 • A DEVELOPMENT OF ACTIVE LEARNING INSTRUCTION MODEL IN SOUTHERN COLLEGE TECHNOLOGY USING PARTICIPATORY RESEARCH
 • 2560 [Abs][Full]