| SWU | BSRI |Log Out |

ปริญญานิพนธ์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

เรียน สมาชิกเว็บ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ทุกท่าน

รายละเอียดปริญญานิพนธ์นิสิต
ปริญญาเอก / แบบ 2 มีวิชาเรียน
ที่ชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องปีที่สอบDownload
1
จักรเพชร สุริยะกมล-ผลของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและการสนับสนุนทางสังคม ที่มีต่อการรู้เท่าทันและพฤติกรรมการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • THE EFFECT OF THE STEM INTEGRATED BASED EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES AND SOCIAL SUPPORT ON LITERACY AND COLLABORATIVE PROBLEM SOLVING BEHAVIOR FOR PRATHOMSUEKASA 6 STUDENTS.
 • 2559[Abs][Full]
  2
  สุภชัย สุริยะกมล-รูปแบบและกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรม : กรณีศึกษาผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานสิลปหัตถกรรมระดับชาติ
 • MODEL AND LEARNING PROCESS TO DEVELOPMENT FOR EXCELLENCE IN HANDICRAFTS: CASE STUDY OF THE NATIONAL EXCELLENCE FAIR AWARDS.
 • 2559[Abs][Full]
  3
  โสวริทธิ์ธร จันทร์แสงศรี-การถ่ายทอดทางสังคมและการธำรงอัตลักษณ์แห่งตนของผู้ปกครองที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย
 • SOCIALIZATION AND SELF IDENTIFY PRESERVATION OF THAI PARENTS WHO HOME SCHOOL THEIR CHILD(REN)
 • 2558 [Abs][Full][Art1]
  [Art2]
  4
  กษศรณ์ นุชประสพ-ลักษณะทางจิตและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยในนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มรัตนโกสินทร์
 • PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND CAMPUS ENVIRONMENTS EFFECT TO CAMPUS IMAGE AND UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY PARTICIPATIVE BEHAVIOR OF STUDENTS IN RAJABHAT UNIVERSITY RATTANAKOSIN SECTOR
 • 2560 [Abs][Full]
  5
  นันทพร กุลชนะธารา-รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านจิตสังคมของการปรับตัวของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้น ปีที่ 1 ที่จากครอบครัวเพื่อเข้าศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • THE PSYCHO-SOCIAL CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF ADJUSTMENT AMONG FIRST YEAR UNDERGRADUATE STUDENTS LEAVING HOUSE FOR STUDYING IN UNIVERSITIES IN BANGKOK METROPOLITAN AND VICINITY AREA
 • 2559[Abs][Full]
  6
  ปิยวรรณ ทัศนาญชลี-การจัดการชีวิตในภาวะวิกฤตการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของหญิงวัยรุ่น ภายใต้บริบทพื้นที่เศรษฐกิจในเขตภาคตะวันออก
 • THE STUDY OF LIFE MANAGEMENT WITH UNINTENDED PREGNANCY CRISIS: AN ETHNOGRAPHY APPROACH AMONG ADOLESCENT LIVING IN EASTERN THAILAND
 • 2559 [Abs][Full][Art1]
  3
  พิชชาดา สุทธิแป้น-การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองสำหรับผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูงต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ
 • THE RESEARCH AND DEVELOPMENT OF SELF-MANAGEMENT INTERVENTION FOR PEOPLE WITH HYPERTENSION ON HEALTHY LIFE STYLE BEHAVIORS AND HEALTH OUTCOMES
 • 2559 [Abs][Full][Art1]
  3
  สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี-การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
 • A DEVELOPMENT OF ACTIVE LEARNING INSTRUCTION MODEL IN SOUTHERN COLLEGE TECHNOLOGY USING PARTICIPATORY RESEARCH
 • 2560 [Abs][Full]