| SWU | BSRI |Log Out |

ปริญญานิพนธ์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

เรียน สมาชิกเว็บ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ทุกท่าน

รายละเอียดปริญญานิพนธ์นิสิต
ปริญญาเอก / แบบ 2 มีวิชาเรียน
ที่ชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องจบปีการศึกษา/สอบปากเปล่าเมื่อDownload
1
อมร ไชยแสน-การศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลของการมีประสบการณ์การสร้างภาพลักษณ์ผู้มีภูมิรู้ของนักศึกษาปริญญาเอก
 • -
 • 2559 [Abs][Full]
  2
  อนงค์นุช คุณวงษา-ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • THE CAUSAL RELATIONSHIP OF ADAPTIVE CAREER BEHAVIOR IN DIGITAL AGE THAT AFFECT TO CAREER SATISFACTION OF TEACHERS IN THE BASIC EDUCATION COMMISSION: PROBLEM, BARRIOR AND NEED FOR PROMOTE CAREER ADAPTATION
 • 2559 [Abs][Full]
  3
  โสวริทธิ์ธร จันทร์แสงศรี-การถ่ายทอดทางสังคมและการธำรงอัตลักษณ์แห่งตนของผู้ปกครองที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย
 • SOCIALIZATION AND SELF IDENTIFY PRESERVATION OF THAI PARENTS WHO HOME SCHOOL THEIR CHILD(REN)
 • 2558 [Abs][Full][Art1]
  [Art2]
  4
  สุภชัย สุริยะกมล-รูปแบบและกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรม : กรณีศึกษาผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานสิลปหัตถกรรมระดับชาติ
 • MODEL AND LEARNING PROCESS TO DEVELOPMENT FOR EXCELLENCE IN HANDICRAFTS: CASE STUDY OF THE NATIONAL EXCELLENCE FAIR AWARDS.
 • 2559 [Abs][Full]
  5
  สุนิสา ทรงอยู่-ผลการใช้โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจอาสาและจิตอาสาตามแนวคิดการเรียนรู้จากการให้บริการสังคมที่มีต่อพฤติกรรมอาสาของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
 • EFFECTS OF VOLUNTEER MOTIVATION AND VOLUNTEER SPIRITUAL DEVELOPMENT PROGRAM BASED ON SERVICE LEARNING ON VOLUNTEER BEHAVIOR OF TEACHING PROFESSION STUDENTS IN UDONTHANI RAJABHAT UNIVERSITY
 • 2559[Abs][Full]
  6
  ประไพ ปลายเนตร-การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการปกิบัติทางศาสนาตามหลักเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
 • THE CAUSAL FACTORS AFFECTING RELIGIOUS PRACTICES ACCORDING TO SEVENTH-DAY ADVENTIST PRINCIPLES OF UNDERGRADUATE STUDENTS AT ASIA-PACIFIC INTERNATIONAL UNIVERSITY
 • 2559 [Abs][Full]
  7
  บุณฑริก เฉลิมโรจน์-การศึกษาองค์ประกอบของตัวแปรเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพของครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนร่วมของดรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • A STUDY OF FACTOR STRUCTURE AND ANTECEDENT OF EFFECTIVE CLASS ROOM MANAGEMENT BEHAVIOR OF TEACHER IN INCLUSIVE CLASSROOM ELEMENTARY IN SCHOOL UNDER THE BANGKOK MATROPOLITANT
 • 2559 [Abs][Full]
  8
  จักรเพชร สุริยะกมล-ผลของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและการสนับสนุนทางสังคม ที่มีต่อการรู้เท่าทันและพฤติกรรมการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • THE EFFECT OF THE STEM INTEGRATED BASED EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES AND SOCIAL SUPPORT ON LITERACY AND COLLABORATIVE PROBLEM SOLVING BEHAVIOR FOR PRATHOMSUEKASA 6 STUDENTS.
 • 2559 [Abs][Full]
  9
  เกศกุล สระกวี-อิทธิพลของปัจจัยพหุระดับของสภาพแวดล้อมการทำงานและการประเมินแก่นแท้ตนเองที่มีผลต่อการเผชิยปัญหาการเปลี่ยนแปลงในโรงงานและพฤติกรรมการทำงานของพนักงานโรงงานอาหารสัตว์
 • THE INFLUENCE OF THE MULTI-LEVEL FACTORS OF WORK ENVIRONMENT AND CORE-SELF EVALUATIONS ON COPING WITH ORGANIZATION CHANGE AND WORK BEHAVIORS IN FEED MILL EMPLOYEES
 • 2559 [Abs][Full]
  10
  สุรเดช ประยูรศักดิ์-โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเป็นแฟนฟุตบอลทีมสโมสรฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกและพฤติกรรมการเป็นแฟนฟุตบอลที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิต
 • STRUCTURAL CAUSAL RELATIONSHIPS OF ANTECEDENT FACTORS OF BECOMING FOOTBALL FANS OF THAILAND PREMIER LEAGUE CLUB AND FAN BEHAVIOR INFLUENCING ON SOCIAL WELL-BEING AND MENTAL HEALTH
 • 2560 [Abs][Full]
  11
  สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ-ปัจจัยเชิงเหตุและผลของรูปแบบพฤติกรรมรับประทานอาหารที่ส่งผลต่อค่าดัชนีมวลภายและพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย: การวิเคราะห์แบบจำลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ
 • ANTECEDENTS AND CONSEQUENCES OF EATING STYLES AFFECTING BODY MASS INDEX AND HEALTHY EATING BEHAVIORS AMONG FEMALE HIGH SCHOOL STUDENTS: THE MULTILEVEL STRUCTURAL EQUATION MODELING
 • 2560 [Abs][Full]
  12
  สุพรรษา หลังประเสริฐ- ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับของการปฏิบัติงานตามการเปลี่ยแปลงของพนักงานปฏิบัติงานส่วนหน้าของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร
 • -
 • 2560 [Abs][Full]
  13
  ลภัสรดา สระดอกบัว-รูปแบบการพัฒนาแกนนำผู้สูงอายุ ที่มีต่อพฤติกรรมการสนับสนุนการจัดการตนเองตามหลักการแพทย์ทางเลือก ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมในชุมชน
 • THE DEVELOPMENT OF ELDERLY LEADER WITH BEHAVIORAL SELF-MANAGEMENT SUPPORT FOR THE ALTERNATIVE MEDICINE IN HYPERTENSION PATIENTS BY USING THE PROCESS OF PARTICIPATION IN THE COMMUNITY
 • 2560[Abs][Full]
  14
  ไพฑูรย์ ฮั่นตระกูล-โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลพหุระดับของความยึดมั่นผูกพันในงานที่มีต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรมของพนักงานเอสซีจี
 • A MULTILEVEL STRUCTURAL EQUATION MODELING OF THE CAUSAL VARIABLES AND THEIR INFLUENCE OF WORK ENGAGEMENT ON INNOVATIVE WORK BEHAVIOR OF SCG EMPLOYEES
 • 2560 [Abs][Full]
  15
  พรรณราย อักษรถึง-ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับและผลของพฤติกรรมการทำงานเชิงรุกที่ส่งผลต่อการปกิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน
 • MULTILEVEL CAUSAL FACTORS OF PROACTIVE WORK BEHAVIORS AFFECTING THE WORK PERFORMANCE OF CIVIL SERVANTS WORKING IN PLANNING AND POLICY
 • 2560 [Abs][Full]
  16
  ปิยวรรณ ทัศนาญชลี-การจัดการชีวิตในภาวะวิกฤตการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของหญิงวัยรุ่น ภายใต้บริบทพื้นที่เศรษฐกิจในเขตภาคตะวันออก
 • THE STUDY OF LIFE MANAGEMENT WITH UNINTENDED PREGNANCY CRISIS: AN ETHNOGRAPHY APPROACH AMONG ADOLESCENT LIVING IN EASTERN THAILAND
 • 2559 [Abs][Full][Art1]
  17
  นิปาตีเมาะ หะยีหามะ-ปัจจัยเชิงสาเหตุของเอกลักษณ์พลเมืองอาเซียนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตามบทบาทพลเมืองอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • PSYCHOLOGICAL AND EXPERIENTIAL LEARNING BEHAVIOR EFFECT ON INNOVATION SKILL OF STUDENT IN WORK-BASED EDUCATION
 • 2560 [Abs][Full]
  18
  นันทพร กุลชนะธารา-รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านจิตสังคมของการปรับตัวของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้น ปีที่ 1 ที่จากครอบครัวเพื่อเข้าศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • THE PSYCHO-SOCIAL CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF ADJUSTMENT AMONG FIRST YEAR UNDERGRADUATE STUDENTS LEAVING HOUSE FOR STUDYING IN UNIVERSITIES IN BANGKOK METROPOLITAN AND VICINITY AREA
 • 2559[Abs][Full]
  19
  ธนยศ สุมาลย์โรจน์-ปัจจัยเชิงสาเหตุทางจิตสังคมและการรู้คิดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเรียนและความพึงพอใจในชีวิตของนักศึกษาแพทย์ ณ โรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง
 • THE PSYCHOSOCIAL CAUSAL FACTORS AND COGNITION AFFECTING ACADEMIC AND LIFE SATISFACTION OF MEDICAL STUDENTS IN A LARGE MEDICAL SCHOOL
 • 2560 [Abs][Full]
  20
  ณัฐมน ตั้งพานทอง-ปัจจัยระดับบุคลและคุณลักษณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัย มหิดล
 • THE INDIVIDUAL AND THESIS ADVISOR CHARACTERISTICS FACTORS AFFECTIVE THESIS PERFORMANCE OF GRADUATE STUDENTS STUDYING IN INTERNATIONAL CURRICULUM OF MAHIDOL UNIVERSITY
 • 2560 [Abs][Full]
  21
  ชนัดดา เพ็ชรประยูร-การศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุของพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
 • A STUDY OF CAUSAL RELATIONSHIP OF SMARTPHONE ADDICTION BEHAVIOR OF UNDERGRADUATE IN BANGKOK METHOPOLIS
 • 2560 [Abs][Full]
  22
  จารุภา วงศ์ช่างหล่อ-รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวกับคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรกในเขตกรุงเทพมหานคร
 • CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF INDIVIDUAL AND FAMILY SELF-MANAGEMENT BEHAVIOR AND QUALITY OF LIFE OF FIRST-TIME POSTPARTUM MOTHER IN BANGKOK.
 • 2560 [Abs][Full]
  23
  กษศรณ์ นุชประสพ-ลักษณะทางจิตและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยในนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มรัตนโกสินทร์
 • PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND CAMPUS ENVIRONMENTS EFFECT TO CAMPUS IMAGE AND UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY PARTICIPATIVE BEHAVIOR OF STUDENTS IN RAJABHAT UNIVERSITY RATTANAKOSIN SECTOR
 • 2560 [Abs][Full]
  24
  ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ-การวิจัยผสานวิธีพหุระดับปัจจัยเชิงเหตุและผลของการมองโลกแง่ดีเชิงวิชาการที่ส่งผลต่อการทำงานของครู ประสิทธิผลของโรงเรียน และการเรียนรู้ของนักเรียน ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • MULTILEVEL MIXED METHOD STUDY OF ANTECEDENTS AND CONSEQUENCES OF ACADEMIC OPTIMISM EFFECTING TEACHER’S WORK PERFORMANCE SCHOOL EFFECTIVENESS AND STUDENT LEARNING IN ISLAMIC PRIVATE SCHOOL IN SOUTHERN BORDER PROVINCES OF THAILAND
 • 0/ [Abs][Full]
  25
  หัสพร ทองแดง-รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของพนักงานองค์กรเอกชนที่รุกตลาดอาเซียน
 • CAUSAL MODEL OF INTERNAL BRANDING AND COMMUNICATION ON BRAND SUPPORTING BEHAVIOURS OF EMPLOYEES OF PRIVATE ORGANIZATION IN THE ASEAN MARKET
 • 2561 [Abs][Full]
  26
  สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี-การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
 • A DEVELOPMENT OF ACTIVE LEARNING INSTRUCTION MODEL IN SOUTHERN COLLEGE TECHNOLOGY USING PARTICIPATORY RESEARCH
 • 2560 [Abs][Full]
  27
  สมคิด ทุมวงศ์-รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธและผลของโปรแกรมปรับพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสำหรับเกษตรกร
 • THE CAUSAL STRUCTURAL RELATIONSHIP MODEL OF FINANCIAL MANAGEMENT BEHAVIORS IN BUDDHIST APPROACH AND EFFECTIVENESS OF THE BEHAVIORAL MODIFICATION PROGRAM FOR PROMOTING IN FINANCIAL MANAGEMENT BEHAVIORS IN BUDDHIST APPROACH OF FARMERS
 • 2561 [Abs][Full]
  28
  ศิริเนตร สุขดี-การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้โดยชุมชนตำบลบางปะกง
 • THE DEVELOPMENT OF HEALTH BEHAVIOR MODIFICATION MODEL IN COMMUNITY WITH RISK NON CHRONIC DISEASE BASE ON KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESS IN TAMBON BANGPAKONG
 • 2560 [Abs][Full]
  29
  วีรพงษ์ พวงเล็ก-รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อแบรนด์องค์กรของพนักงานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา: การวิจัยผสานวิธี
 • STRUCTURAL EQUATION MODELING OF INTERNAL BRANDING AFFECTING BRAND CITIZENSHIP BEHAVIOR AMONG ACADEMIC STAFF IN HIGHER EDUCATION: MIXED METHODS RESEARCH
 • 2561 [Abs][Full]
  30
  วรภัทร(ณัฐนิชา) ทองใบ-ประสบการณ์ภายใต้ภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปขอผู้เสพติดศัลยกรรมความงาม
 • LIVE EXPERIENCE AFTER CHANGING BODY IMAGE OF THE PEOPLE WHO ADDICTED TO COSMETIC
 • 2560 [Abs][Full]
  31
  พิศุทธิภา เมธีกุล-โปรแกรมพัฒนาการรู้เท่าทันดิจิทัลและพฤติกรรมการใช้ดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ แก่ผู้เรียนของนักศึกษาวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21
 • DEVELOPMENT PROGRAM FOR DIGITAL LITERACY AND DIGITAL MEDIA UTILIZATION BEHAVIOR FOR INSTRUCTION OF PRESERVICE TEACHERS IN THE TWENTY-FIRST CENTURY
 • 2561 [Abs][Full]
  32
  พิชชาดา สุทธิแป้น-การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองสำหรับผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูงต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ
 • THE RESEARCH AND DEVELOPMENT OF SELF-MANAGEMENT INTERVENTION FOR PEOPLE WITH HYPERTENSION ON HEALTHY LIFE STYLE BEHAVIORS AND HEALTH OUTCOMES
 • 2559 [Abs][Full][Art1]
  33
  ปองกมล สุรัตน์-การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ในมิติทางสังคมวัฒนธรรม: กรณีศึกษาเยาวชนไทยเจเนอเรชั่น Z
 • CYBER BULLYING IN SOCIO-CULTURAL DIMENSIONS: A CASE STUDY OF GENERATION Z THAI YOUTHS
 • 2561 [Abs][Full]
  34
  ธนวัฒน์ ศรีไพโรจน์-อิทธิพลของการโค้ชการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานที่มีต่อสมรรถนะของครูผู้สอนและทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • STUDY OF COACHING ON TEACHER COMPETENCY WHOSE USE PROJECT-BASE LEARNING APPROACH AND STUDENTS' LEARNING AND INNOVATIVE SKILLS N SECONDARY SCHOOL
 • 2561 [Abs][Full]
  35
  ชนัดดา ภูหงษ์ทอง-การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยวิธีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
 • CRITICAL PARTICIPATORY ACTION RESEARCH FOR DEVELOPING LEARNER-CENTERED INSTRUCTION BEHAVIOR IN PRE-SERVICE STUDENT TEACHERS THROUGH TRANSFORMATIVE LEARNING
 • 2560 [Abs][Full]
  36
  จิราภรณ์ เรืองยิ่ง-กลวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานของครูประถมศึกษาที่อยู่ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์
 • PROBLEM-BASED INSTRUCTIONAL STRATEGY OF ELEMENTARY TEACHERS WITH IN PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY: EMANCIPATORY ACTION RESEARCH
 • 2561 [Abs][Full]
  37
  อารยา เชียงของ-ผลการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วยการจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 • EFFECTIVENESS OF DEVELOPMENT OF HEALTH LITERACY THROUGH CONTROLLED TRANSFORMATIVE LEARNING DUE TO GLYCEMIC CONTROL BEHAVIOR AMONG DIABETIC PATIENTS
 • 2561 [Abs][Full]
  38
  วราภรณ์ คล้ายประยงค์-จิตลักษณะและพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและงานอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการทำงานจริง
 • PSYCHOLOGICAL AND EXPERIENTIAL LEARNING BEHAVIOR EFFECT ON INNOVATION SKILL OF STUDENT IN WORK-BASED EDUCATION
 • 2563 [Abs][Full]
  39
  ปริญวิทย์ นุราช-การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากและพฤติกรรมการสื่อสารที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของนิสิตทันตแพทย์
 • RESEARCH AND DEVELOPMENT OF LEARNING MANAGEMENT PROGRAM FOR ORAL HEALTH LITERACY AND PATIENT-CENTERED COMMUNICATION BEHAVIORAL PROMOTION AMONG DENTAL STUDENTS
 • 2561[Abs][Full]
  40
  กมล อาจดี-รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านการเสริมสร้างพลังและความรอบรู้ด้านสุขภาพและผลของพฤติกรรมการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของนักศึกษาสาธารณสุขวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
 • THE CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF HEATH EMPOWERMENT AND HEATH LITERACY AFFECT: COMMUNITY HEALTH SOLVING BEHAVIOR BY PARTICIPATION APPROACH AMONG PUBLIC HEALTH STUDENT AT SIRINTHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH IN PRABOROMRAICHANOK INSTITUTE
 • 2563 [Abs][Full]
  41
  อัจฉราพรรณ กันสุยะ-ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัลสำหรับนักศึกษาครู โดยใช้กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงร่วมกับเทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้: การวิจัยผสานวิธี
 • THE EFFECTIVENESS OF THE INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT PROGRAM IN THE DIGITAL AGE FOR THE PRE-SERVICE TEACHERS BY USING THE TRANSFORMATIVE LEARNING WITH SCAFFOLDING TECHNIQUES: MIXED METHODS RESEARCH
 • 2563 [Abs][Full]
  42
  ประภัสสร ชโลธร-ผลของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู
 • EFFECTIVE OF BEHAVIORAL SCIENCE PROGRAM TO DEVELOPMENT TEACHER, S SPIRITUALITY OF STUDENT TEACHERS
 • 2563 [Abs][Full]
  43
  ปวรี กาญจนภี นิลผาย-ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักศึกษาปริญญาตรี
 • THE CAUSAL FACTORS AND THE EFFECT TO DEVELOP PROSOCIAL BEHAVIOR PROGRAM OF UNDERGRADUATE STUDENTS
 • 3/2562 [Abs][Full]
  44
  เขตไทย สินธุสุวรรณ์-การวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธีเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบในจังหวัดนครปฐม
 • THE MIXED METHODS ACTION RESEARCH TO DEVELOP A MODEL OF PROMOTING USEFUL LEISURE BEHAVIOR OF THE NON-FORMAL STUDENTS IN NAKHON PATHOM PROVINCE
 • 3/2562 [Abs][Full]
  45
  ยุวดี จันทะศิริ-คุณลักษณะคนคุณภาพ การนำคนคุณภาพไปใช้ประโยชน์ และการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน และผลการปฎิบัติงานของคนคุณภาพในอุตสาหกรรม อาหารทะเลแปรรูปในภาคใต้
 • CHARACTERISTICS OF TALENT UTILIZING THE TALENT AND DEVELOPMENT OF A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF EMPLOYEE ENGAGEMENT AND PERFORMANCE IN SOUTHERN THAILAND ’S SEAFOOD PROCESSING INDUSTRY
 • 2/2563 [Abs][Full]
  46
  หนึ่งฝัน พุทธธรรมวงศ์-วยาคติในครอบครัวขยาย บริบทสังคมเมือง: การวิจัยผสานวิธี
 • AGEISM IN EXTENDED FAMILY LIVING IN URBAN AREA: A MIXED METHODS RESEARCH
 • 2/2563 [Abs][Full][Art1]