| SWU | BSRI |Log Out |

ปริญญานิพนธ์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

เรียน สมาชิกเว็บ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ทุกท่าน

รายละเอียดปริญญานิพนธ์นิสิต
ปริญญาเอก / แบบ 1 เน้นวิจัย
ที่ชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องปีที่สอบDownload
1
กังสดาล เชาว์วัฒนกุล-ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับของพฤติกรรมการทำงานภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 • THE MULTILEVEL CAUSAL OF WORK BEHAVIOR UNDER THE CONCEPT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF STAFF IN PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
 • 2558 [Abs][Full]
  2
  น้ำผึ้ง มีศีล-การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21 : การวิจัยผสานวิธี
 • REINFOREING LIFE AND CARRER SKILLS; ONE EFFECTIVE SORT OF HOMESCHOOLING IN THE CENTURY OF 21ST: MIX-METHOD RESEARCH
 • 2559 [Abs][Full]
  3
  สินีนาถ เลิศไพรวัน-การศึกษาข้ามวัฒนธรรมเกี่ยวกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการเพิ่มคุรภาพอาหารเพื่อการพัฒนาการบรรจุภัณฑ์
 • CROSS-CULTURAL STUDY IN THE SOCIALIZATION OF LOCAL-WISDOMS THE INCREMENT OF FOOD QUALITY FOR PACKAGING DEVELOPMENT
 • 2558[Abs][Full][Art1]
  4
  สาลินี จงใจสุรธรรม-การวิจัยผสานวิธีปัจจัยเชิงเหตุพหุระดับของการกำกับตนเองในการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
 • The mixed method research of multilevel causal factors to self-regulated learning of Mathayomsuksa 3 students influencing Mathematics Achievement
 • 2559 [Abs][Full]
  5
  ณัฐวุธ แก้วสุทธา-รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดูแลอนามัยช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น
 • THE CAUSAL STRUCTURE RELATIONSHIP MODEL AND EFFECTIVENESS OF THE BEHAVIORAL MODIFICATION PROGRAM TO ORAL HYGIENE STATUS OF EARLY ADOLESCENTS
 • 2557 [Abs][Full]
  6
  ปิยวรรณ(ปิญาณัณช์) บุญเพ็ญ-การศึกษาองค์ประกอบและรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาของไทย
 • A STUDY OF FACTOR STRUCUTURE AND CAUSAL STRUCTURAL RELATIONSHIP MODEL OF RESEARCH COMPETENCY OF ACADEMICS STAFF IN THAI UNIVERSITY
 • 2560[Abs][Full]
  7
  สุดา วงศ์สวัสดิ์-การสร้างและพัฒนารูปแบบการทำงานส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงของทีมสุขภาพในชุมชน : การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์
 • A EMANCIPATORY ACTION RESEARCH ON MODEL DEVELOPMENT OF MENTAL HEALTH PROMOTION IN AGING POPULATION AT RISK OF COMMUNITY HEALTH CARE TEAM.
 • 2560[Abs][Full]
  8
  อรุณี ลิ้มมณี-รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและประสิทธิดผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว
 • THE CAUSAL STRUCTURAL RELATIONSHP MODEL AND EFFECTIVENESS OF THE BEHAVIORAL MODIFICATION PROGRAM ON REPRODUCTIVE HEALTH OF FEMALE STUDENTS WITH MOBILITY IMPAIRMENT
 • 2560[Abs][Full]
  9
  อรุโณทัย พยัคฆพงษ์-รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการยอมรับใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการหรือผู้จัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มส่งออกสินค้าประเภทแฟชั่นในประเทศไทย
 • A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF THE FACTORS CORRELATE WITH E-COMMERCE ADOPTION BEHAVIOR AMONG SMEs EXPORTERS OF FASHION CATEGORIES IN THAILAND
 • 2559 [Abs][Full][Art1]
  10
  สุนันทา สมใจ-การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร การยอมรับนวัตกรรมของครูที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองของครูประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • THE CAUSAL FACTORS OF MULTIPLE LEVELS OF EXECUTIVE TECHNOLOGY LEADERSHIP : THE ADOPTION OF INNOVATIVE TEACHERS WHO ARE LEARNING TO BE SELF-PRIMARY TEACHERS, BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION
 • 2560[Abs][Full]
  11
  พรรณธิภา เอี่ยมสิริปรีดา-การวิจัยแบบผสานวิธีเพื่อส่งเสริมการทำงานอาสาสมัครอย่างยั่งยืนของวุฒิอาสาธนาคารสมอง
 • MIXED METHODS RESEARCH TO PROMOTE SUSTAINED VOLUNTEERISM AMONG SENIOR VOLUNTEERS AT THE BRAIN BANK
 • 2560 [Abs][Full]
  12
  พิทักษ์ โสตถยาคม-การวิจัยเพื่อพัฒนาครูผู้นำการเรียนการสอนโดยใช้สุนทรียแสวงหาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 • RESEARCH FOR THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL LEADERS BY USING APPRECIATIVE INQUIRY IN SCHOOLS UNDER PRA NAKHON SI AYUTTHAYA EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
 • 2560 [Abs][Full]
  13
  รสสุคนธ์ แก้วป้องปก-การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวด้วยวัฒนธรรมการลงแรงของชุมชนเป็นฐาน โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเชิงวิพากษ์
 • PERSON WITH MOBILITY AND PHYSICAL IMPAIRMENT REHABILITATION BASED ON COMMUNITY GATHERING CULTURE USING CRITICAL PARTICIPATORY ACTION RESEARCH
 • 2560[Abs][Full]
  14
  วสุพล ตรีโสภากุล-การศึกษากระบวนการและปัจจัยเชิงสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันบนแฟนเพจเฟสบุ้คในกลุ่มผู้บริโภคคนไทย
 • THE STUDY OF PROCESS AND CAUSAL FACTORS OF ENGAGEMENT ON FACEBOOK FANPAGE amongst Thai comsumers
 • 2558 [Abs][Full]
  15
  สาธิต เชื้ออยู่นาน-แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับของพฤติกรรมการชี้แนะเพื่อการจัดการของหัวหน้างาน ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานเพื่อผลการปฏิบัติงานสูงของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยของรัฐ ภายใต้แนวคิดเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
 • THE MULTILEVEL CAUSAL MODELS OF THE INFLUENCE OF SUPERVISORS MANAGERIAL COACHING BEHAVIORS TO SUPPORTING STAFFS() HIGH PERFORMANCE WORK BEHAVIORS WITHIN EDUCATION CRITERIA FOR PERFORMANCE EXELLENCE IN THAILAND()S GOVERNMENT UNIVERISITIES
 • 2559 [Abs][Full]
  16
  ชวิตรา ตันติมาลา-การสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร
 • IDENTITY CONSTRUCTION OF FLEA MARKETS IN PUBLIC UNIVERSITIES IN BANGKOK
 • 2560 [Abs][Full]
  17
  นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์-พลังสุขภาพจิตในผู้ติดยาเสพติดหญิง: การวิจัยแบบผสานวิธีพหุระยะเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดและประสิทธิผลการปรึกษาทางจิตวิทยาแบบกลุ่มบูรณาการ
 • RESILIENCE OF SUBSTANCE-DEPENDENT WOMEN: THE MULTI-PHASE MIXED METHODS RESEARCH FOR SCALE DEVELOPMENT AND EFFECTS OF INTEGRATIVE GROUP COUNSELING
 • 2559 [Abs][Full]