| SWU | BSRI |Log Out |

ปริญญานิพนธ์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

เรียน สมาชิกเว็บ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ทุกท่าน

รายละเอียดปริญญานิพนธ์นิสิต
ปริญญาโท / นอกเวลาราชการ
ที่ชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องจบปีการศึกษา/สอบปากเปล่าเมื่อDownload
1
เอกดนัย ธิมาชัย-กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพสู่การเป็นผู้ตรวจพิสูจน์หลักฐานมืออาชีพ
 • PROFESSIONAL SOCIALIZATION TO SPECIALIST FORENSIC SCIENTIFIC DETECTION DIVISION
 • 2559 [Abs][Full]
  2
  อาจาริยา รักษ์คิด-แรงจูงใจในการเข้าเรียนวิชาทหารและการถ่ายทอดทางสังคมสู่วิชาชีพทหาร: กรณีศึกษา นักศึกษาวิชาทหารหญิง ศูนย์การกำลังสำรอง กรุงเทพมหานคร
 • THE MOTIVES TO ENROLL TERRITORIAL DEFENSE COURSS AND THE SOCIAL TRANSFER TO SOLDIER CAREER: CASE STUDY ON THE FEMAIE TERRITORIAL DEFENSE STUDENTS OF BANGKOK RESERVE AFFAIRS CENTER
 • 2559 [Abs][Full]
  3
  รวิ วิสาขศาสตร์-สถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในโรงเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร
 • SOCIAL SITUATION AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTIC RELATED TO RESPONSIBILITY BEHAVIOR AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS IN BANGKOK
 • 2560 [Abs][Full]
  4
  นัฐกรณ์ วรเชษฐบัญชา-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานตามมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการตำรวจ ในจังหวัดมุกดาหาร
 • PSYCHO-SOCIAL FACTORS INVOLED IN WORKING BEHAVIOR WITH ETHICS STANDARD OF THE POLICE OFFICERS IN MOOKDAHARN PROVINCE
 • 2559 [Abs][Full]
  5
  ณฐพร ศรีสวัสดิ์-ปัจจัยทางจิตสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษาปริญญาตรี
 • PSYCHOSOCIAL FACTORS RELATED TO CULTURAL INTELLIGENCE BEHAVIOR OF UNDERGRADUATE STUDENTS
 • 2560 [Abs][Full]
  6
  กรวิกา ก้อนแก้ว-รูปแบบของกระบวนการขับเคลื่อนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเด็กด้อยโอกาสภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคม : กรณีศึกษาองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
 • MOBILIZATION MODELS CONTRIBUTING TO THE FORMULATION OF PSYCHOLOGICAL IMMUNITY OF DISADVANTAGED CHILDREN AMID SOCIAL CHANGE: A CASE STUDY FROM A BANGKOK-BASED NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION
 • 2559 [Abs][Full]
  7
  อานนท์ คุณากรจรัสพงศ์(สายแสง)-ปัจจัยทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวในตนเองของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
 • PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL FACTORS RELATED TO AGGRESSIVE BEHAVIOR CONTROL OF YOUTH IN REFORMATORY SCHOOL IN CENTER REGION
 • 2560 [Abs][Full]
  8
  แพรพิมพ์ สีลวานิช-ปัจจัยจิตลักษณะและสภาพแวดล้อมในงานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานอย่างมีความรับผิดชอบของพนักงานปฏิบัติการเบื้องหลังสื่อธุรกิจบันเทิง
 • PSYCHOLOGICAL AND WORK ENVIRONMENT FACTORS RELATED TO THE RESPONSIBLE WORK BEHAVIOR OF BEHIND-THE-SCENES ENTERTAINMENT INDUSTRY EMPLOYEES
 • 2559 [Abs][Full]
  9
  พัสวีภรณ์ อัครกิตติพงศ์-ปัจจัยทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ในนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร
 • PSYCHOLOGICAL AND SITUATIONAL PREDICTORS OF SMOKING PROTECTIVE BEHAVIOR AMONG SENIOR ELEMENTARY SCHOOL, BANGKOK
 • 2561 [Abs][Full]
  10
  ปณสาสน์ ตั้งเจริญ-สถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • SOCIAL SITUATIONAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTIC FACTORS RELATED TO ACTIVE CITIZEN BEHAVIOR AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS OF SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
 • 2560 [Abs][Full]
  11
  นภัทร เสนพงศ์-กระบวนการสร้างแรงบันดาลใจและพฤติกรรมการทำงานบริการวิชาการแก่สังคมของบุคลากรที่ปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • INSPIRATIONAL PROCESS AND WORK BEHAVIOR ACADEMIC OUTREACH SERVICES OF WORKING ACADEMIC OUTREACH SERVICES PERSONAL AT SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
 • 2561 [Abs][Full]
  12
  วชิราวุฒิ หวังสม-คุณลักษณะความฉลาดและลักษณะทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองตีบ
 • INTELLIGENT AND SOCIAL ASPECTS RELATED TO THE HEALTH CARE BEHAVIORAL PATIENT AT RISK OF ISCHEMIC STROKE
 • 2561 [Abs][Full]
  13
  ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์-ปัจจัยภายในบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กด้วยปัญญาของนักศึกษาปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร.
 • PERSONAL AND SOCIAL ENVIRONMENTAL FACTORS RELATED TO INTELLECTUAL FACEBOOK CONSUMPTION BEHAVIOR OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN BANGKOK METROPOLIS.
 • 2559 [Abs][Full]
  14
  สวรรยา ทองแม้น-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนแบบสร้างความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
 • PSYCHOSOCIAL FACTORS RELATED TO SELF- KNOWLEDGE LEARNING BEHAVIORS OF THE STUDENTS IN THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 33
 • 2562[Abs][Full]
  15
  ณหทัย ไกรสรสวัสดิ์-ปัจจัยบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมดูแลตนเอง ของผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเขตกรุงเทพมหานคร
 • PERSONAL AND SOCIAL ENVIORNMENTAL FACTORS RELATED TO SELF-CARE BEHAVIOR OF ELDERLY PERSONS IN BANGKOK METROPOLITAN
 • 2562[Abs][Full]
  16
  กุลธิดา อนุตรกุลศรี-รูปแบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส: กรณีศึกษาหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • A MODEL AND IMPLEMENT TO ASSIST ADOLESCENT PREGNANCY: A CASE STUDY OF THE ORGANIZATION OT ASSIST ADOLESCENT PREGNANCY IN BANGKOK
 • 2562[Abs][Full]
  17
  กชกร บุญยพิทักษ์สกุล-ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • CAUSAL FACTORS RELATED TO USING SOCIAL MEDIA BEHAVIOR OF MEDIA LITERACY IN UNIVERSITIES OF BANGKOK AND PERIMETER
 • 2562[Abs][Full]
  18
  สิทธิพันธ์ โพธิ์ศรี-การปรับตัวในการทำงานข้ามวัฒนธรรมของวิศวกรไทย: กรณีศึกษาวิศวกรผู้มีประสบการณ์ในประเทศสมาชิกอาเซียน
 • WORK CROSS-CULTURAL ADJUSTMENT OF THAI ENGINEERS: A CASE STUDY OF EXPERIENCED ENGINEERS IN ASEAN COUNTRY
 • 2562[Abs][Full]
  19
  ศุภัคสิริ(ศุภากร) ด่านถาวรเจริญ-ปัจจัยทางจิต และสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู
 • SYCHOSOCIAL FACTORS INFLUENCE RESPONSIBLE WORK BEHAVIOR OF AUTO PARTS MANUFACTURING PROCESS WORKERS IN BANGPOO INDUSTRIAL ESTATE
 • 2562 [Abs][Full]
  20
  ภาสกร ยุรวรรณ-ผลของการใช้โปรแกรมการเหนี่ยวนำ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมซื่อสัตย์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • EFFECT OF PRIMING PROGRAM FOR STRENGTHEN HONESTY BEHAVIOR IN SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY STUDENTS
 • 2561 [Abs][Full]
  21
  ภรณี วิรเศรณี-ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและปัจจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลของนักเีรยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • SOCIAL ENVIRONMENTAL AND PERSONAL FACTORS RELATED TO SOCCER BET AVOIDANCE BEHAVIOR OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN BANGKOK METROPOLIS AFFILIATION SCHOOL
 • 2561[Abs][Full]
  22
  ณัฐวิภา วิบูลย์ศรีสัจจะ-รูปแบบและกระบวนการให้ความช่วยเหลือสัตว์: กรณีศึกษาการให้ความช่วยเหลือสัตว์ผ่านสือออนไลน์
 • OUTLINE AND PROCESS FOR HELPING ANIMALS: CASE STUDY USING SOCIAL MEDIA AS A PLATFORM
 • 2561 [Abs][Full]
  23
  กนกอร เนตรชู-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสริมสร้างตนเองสู่พฤฒพลังของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
 • PSYCHOSOCIAL FACTORS RELATED TO ACTIVE AGING PROMOTION BEHAVIOR OF ELDERLY IN ELDERLY CLUB, BANGKOK.
 • 2562 [Abs][Full]
  24
  ลัคนา แก้วเรือง-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อสุขภาพทางออนไลน์ด้วยปัญญาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • PSYCHOSOCIAL FACTORS RELATED TO HEALTH PRODUCTS CONSUMPTIONBEHAVIORWITH INTELL CTUAL TO WARD SOCIAL MEDIA AMOUNG UNDERGRADUTE STUDENTS IN BANGKOK METROPOLITAN AREA
 • 2562 [Abs][Full]
  25
  วาดฝัน ม่วงอ่ำ-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจัดการความเครียดของทหารเรือกองทัพเรือ
 • PSYCHOSOCIAL FACTORS RELATED TO STRESS MANAGEMENT BEHAVIOR OF ROYAL THAI NAVY OFFICERS
 • 2/2563 [Abs][Full][Art1]
  26
  กรกนก แขดวง-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร
 • PSYCHO-SOCIAL FACTORS RELATED TO GOOD DIGITAL CITIZENSHIP BEHAVIOR OF HIGH SCHOOL STUDENTS UNDER THE BASIC OF EDUCATION COMMISSION IN BANGKOK
 • 2562[Abs][Full]