| SWU | BSRI |Log Out |

ปริญญานิพนธ์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

เรียน สมาชิกเว็บ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ทุกท่าน

รายละเอียดปริญญานิพนธ์นิสิต
ปริญญาโท / นอกเวลาราชการ
ที่ชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องปีที่สอบDownload
1
กรวิกา ก้อนแก้ว-รูปแบบของกระบวนการขับเคลื่อนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเด็กด้อยโอกาสภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคม : กรณีศึกษาองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
 • MOBILIZATION MODELS CONTRIBUTING TO THE FORMULATION OF PSYCHOLOGICAL IMMUNITY OF DISADVANTAGED CHILDREN AMID SOCIAL CHANGE: A CASE STUDY FROM A BANGKOK-BASED NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION
 • 2559 [Abs][Full]
  2
  ณฐพร ศรีสวัสดิ์-ปัจจัยทางจิตสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษาปริญญาตรี
 • PSYCHOSOCIAL FACTORS RELATED TO CULTURAL INTELLIGENCE BEHAVIOR OF UNDERGRADUATE STUDENTS
 • 2560 [Abs][Full]
  3
  นัฐกรณ์ วรเชษฐบัญชา-ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานตามมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการตำรวจ ในจังหวัดมุกดาหาร
 • PSYCHO-SOCIAL FACTORS INVOLED IN WORKING BEHAVIOR WITH ETHICS STANDARD OF THE POLICE OFFICERS IN MOOKDAHARN PROVINCE
 • 2559 [Abs][Full]
  4
  รวิ วิสาขศาสตร์-สถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในโรงเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร
 • SOCIAL SITUATION AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTIC RELATED TO RESPONSIBILITY BEHAVIOR AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS IN BANGKOK
 • 2560 [Abs][Full]
  5
  อาจาริยา รักษ์คิด-แรงจูงใจในการเข้าเรียนวิชาทหารและการถ่ายทอดทางสังคมสู่วิชาชีพทหาร: กรณีศึกษา นักศึกษาวิชาทหารหญิง ศูนย์การกำลังสำรอง กรุงเทพมหานคร
 • THE MOTIVES TO ENROLL TERRITORIAL DEFENSE COURSS AND THE SOCIAL TRANSFER TO SOLDIER CAREER: CASE STUDY ON THE FEMAIE TERRITORIAL DEFENSE STUDENTS OF BANGKOK RESERVE AFFAIRS CENTER
 • 2559 [Abs][Full]
  6
  เอกดนัย ธิมาชัย-กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพสู่การเป็นผู้ตรวจพิสูจน์หลักฐานมืออาชีพ
 • PROFESSIONAL SOCIALIZATION TO SPECIALIST FORENSIC SCIENTIFIC DETECTION DIVISION
 • 2559 [Abs][Full]
  7
  ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์-ปัจจัยภายในบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กด้วยปัญญาของนักศึกษาปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร.
 • Personal and Social Environmental Factors Related to Intellectual Facebook Consumption Behavior of Undergraduate Students in Bangkok Metropolis.
 • 2559 [Abs][Full]
  8
  วชิราวุฒิ หวังสม-คุณลักษณะความฉลาดและลักษณะทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองตีบ
 • INTELLIGENT AND SOCIAL ASPECTS RELATED TO THE HEALTH CARE BEHAVIORAL PATIENT AT RISK OF ISCHEMIC STROKE
 • 2561 [Abs][Full]
  9
  นภัทร เสนพงศ์-กระบวนการสร้างแรงบันดาลใจและพฤติกรรมการทำงานบริการวิชาการแก่สังคมของบุคลากรที่ปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • INSPIRATIONAL PROCESS AND WORK BEHAVIOR ACADEMIC OUTREACH SERVICES OF WORKING ACADEMIC OUTREACH SERVICES PERSONAL AT SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
 • 2561 [Abs][Full]
  10
  ปณสาสน์ ตั้งเจริญ-สถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • SOCIAL SITUATIONAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTIC FACTORS RELATED TO ACTIVE CITIZEN BEHAVIOR AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS OF SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
 • 2560 [Abs][Full]
  11
  พัสวีภรณ์ อัครกิตติพงศ์-ปัจจัยทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ในนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร
 • PSYCHOLOGICAL AND SITUATIONAL PREDICTORS OF SMOKING PROTECTIVE BEHAVIOR AMONG SENIOR ELEMENTARY SCHOOL, BANGKOK
 • 2561[Abs][Full]
  12
  แพรพิมพ์ สีลวานิช-ปัจจัยจิตลักษณะและสภาพแวดล้อมในงานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานอย่างมีความรับผิดชอบของพนักงานปฏิบัติการเบื้องหลังสื่อธุรกิจบันเทิง
 • PSYCHOLOGICAL AND WORK ENVIRONMENT FACTORS RELATED TO THE RESPONSIBLE WORK BEHAVIOR OF BEHIND-THE-SCENES ENTERTAINMENT INDUSTRY EMPLOYEES
 • 2559 [Abs][Full]
  13
  อานนท์ คุณากรจรัสพงศ์(สายแสง)-ปัจจัยทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวในตนเองของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
 • PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL FACTORS RELATED TO AGGRESSIVE BEHAVIOR CONTROL OF YOUTH IN REFORMATORY SCHOOL IN CENTER REGION
 • 2560 [Abs][Full]
  14
  ณัฐวิภา วิบูลย์ศรีสัจจะ-รูปแบบและกระบวนการให้ความช่วยเหลือสัตว์: กรณีศึกษาการให้ความช่วยเหลือสัตว์และโพสต์ลงเว็บเพจที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือสัตว์บนเฟสบุ๊ค
 • -
 • 2561[Abs][Full]
  15
  ภาสกร ยุรวรรณ-ผลของการใช้โปรแกรมการเหนียวนำ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมซื่อสัตยืของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • EFFECT OF PRIMING TECHNIQUE TO DEVELOP INTEGRITY BEHAVIOR IN 1ST YEAR SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY STUDENTS
 • 2561[Abs][Full]